Fyrklövern, Dragonvägen öst 2

Kontoret för samhällsbyggnad har tidigare tagit fram ett förslag till detaljplan för nya bostäder på båda sidor om Dragonvägen inom Fyrklövern. Förslaget var på samråd 18 december 2014 - 9 februari 2015. Byggnadsnämnden beslutade den 6 mars 2018 om att sända förslaget på nytt samråd.

Vid byggnadsnämndens sammanträde den 22 september 2015 beslutade nämnden att dela upp detaljplanen för Dragonvägen i tre delar och att fortsätta arbetet som tre separata planärenden.

Fyrklövern, Dragonvägen öst 2
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft

Kontoret för samhällsbyggnad har tidigare tagit fram ett förslag till detaljplan för nya bostäder på båda sidor om Dragonvägen inom Fyrklövern.

Programmet för Fyrklövern godkändes av kommunstyrelsen den 5 mars 2012

Samråd pågick 12 mars - 16 april 2018

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse i form av bostäder, centrumändamål och kommunalt parkeringsgarage. Detaljplanen omfattar totalt ca 90 nytillkomna bostäder.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Dragonvägen öst 2
Senast uppdaterad: 21 augusti 2018
Bygga, bo och miljö