Fyrklövern, Dragonvägen väst

Kontoret för samhällsbyggnad har tidigare tagit fram ett förslag till detaljplan för nya bostäder på båda sidor om Dragonvägen inom Fyrklövern. Förslaget var på samråd 18 december 2014 - 9 februari 2015.

Vid byggnadsnämndens sammanträde den 22 september 2015 beslutade nämnden att dela upp detaljplanen för Dragonvägen i tre delar och att fortsätta arbetet som tre separata planärenden. Byggnadsnämnden beslutade den 12 april 2016 att ställa ut förslaget för Dragonvägen väst på granskning. Granskningen varade 19 april–16 maj 2016. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 19 september 2016. Detaljplanen överklagades därefter till mark- och miljödomstolen. Överklagan återkallades, och detaljplanen vann laga kraft den 9 oktober 2017.

Fyrklövern, Dragonvägen väst
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft

Kontoret för samhällsbyggnad har tidigare tagit fram ett förslag till detaljplan för nya bostäder på båda sidor om Dragonvägen inom Fyrklövern.

Programmet för Fyrklövern godkändes av kommunstyrelsen den 5 mars 2012

Förslaget var på samråd 18 december 2014 - 9 februari 2015. Vid byggnadsnämndens sammanträde den 22 september 2015 beslutade nämnden att dela upp detaljplanen för Dragonvägen i tre delar och att fortsätta arbetet som tre separata planärenden.

Byggnadsnämnden beslutade den 12 april 2016 att ställa ut förslaget för Dragonvägen väst på granskning. Granskningen varad 19 april – 16 maj 2016.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 19 september 2016.

Detaljplanen vann laga kraft den 9 oktober 2017.

Syfte

Syftet med rubricerad detaljplan är att pröva ny bostadsbebyggelse i fyra till sex våningar väster om Dragonvägen samt möjliggöra nya bostäder på två tidigare villafastigheter vid Vilundavägen. Bebyggelsen vid Dragonvägen ska även inrymma förskola och centrumändamål i bottenvåningen samt parkeringsgarage. Detaljplanen omfattar totalt cirka 200 nya bostäder. Två parkstråk förbinder Vilundavägen och Dragonvägen.

Byggherre

Brabo.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Bygga, bo och miljö