Fyrklövern, Norra Ekebo

Detaljplanen vann laga kraft den 18 mars 2019.

Kommunstyrelsen gav den 3 mars 2014 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta och hantera ett förslag till detaljplan för södra delen av Mälarvägen inom Fyrklövern.

Fyrklövern, Norra Ekebo
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft

Kontoret för samhällsbyggnad har tidigare tagit fram ett förslag till detaljplan för nya bostäder på båda sidor om Dragonvägen inom Fyrklövern.

Programmet för Fyrklövern godkändes av kommunstyrelsen den 5 mars 2012

Förslaget var på samråd 18 december 2014 – 9 februari 2015

Granskningen varade 22 november – 20 december 2017

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 18 februari 2019 .

Detaljplanen vann laga kraft den 18 mars 2019.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva ny bebyggelse med bostäder och centrumändamål i området mellan Mälarvägen och befintlig bebyggelse i
Ekebo. Detaljplanen omfattar ca 450 nya bostäder i flerfamiljshus,
ett parkeringshus, befintlig förskola Solkatten samt två nya torgytor
som planläggs som allmän platsmark.

Byggherre

Stena fastigheter.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Vy från Mälarvägen, illustration: Strategisk arkitektur

Senast uppdaterad: 3 april 2019
Bygga, bo och miljö