Grimsta 5:125

Miljö- och planutskottet beslutade den 16 juni 2021 att ge kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för fastigheten Grimsta 5:125.

Syftet är att pröva om det är möjligt att avstycka fastigheten för att bygga ett nytt enbostadshus.

Arbetet är i ett tidigt skede. Under 2021 och framåt pågår ett utredningsarbete för att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Grimsta 5:125
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I juni 2021 fick kontoret för samhällsbyggnad planuppdrag för fastigheten Grimsta 5:125.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 27 augusti 2021