Högvreten respektive Nibble upphävande

Kommunens miljö- och planutskott gav i juni 2019 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upphäva de gamla detaljplanerna för de fastigheter där respektive fastighetsägare vill det. Miljö- och planutskottet beslutade den 26 augusti att sända förslagen på samråd.

Högvreten respektive Nibble upphävande
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I juni 2019 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upphäva de gamla detaljplanerna

Samråd pågick 31 augusti till 28 september

Syfte

Aktuellt planarbete syftar till att upphäva de gällande byggnadsplanerna på de fastigheter där fastighetsägarna så önskat inom Högvreten respektive Nibble i östra kommundelen. Skälet till upphävandet är att nu gällande detaljplaner (byggnadsplaner 423 och 424) begränsar byggrätterna till fritidsbostäder. En ny detaljplan vilken antogs i juni 2017 som skulle gett fastigheterna större byggrätter upphävdes av länsstyrelsen. Då den detaljplanen ansågs försvåra Trafikverkets arbete med en ny vägplan för Vallentunavägen. Nuvarande upphävande avser sju fastigheter totalt.

Kontakt

För mer information om detaljplanerna är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 20 november 2020