Norra Nordanvägen

Kontoret för samhällsbyggnad har den 23 april 2019 fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för norra Nordanvägen (tidigare Winnanssons handelsträdgård) i Bollstanäs. Miljö och planutskottet beslutade den 3 juni 2020 att sända planförslaget på samråd.

Norra Nordanvägen
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I april 2019 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för norra Nordanvägen

Samråd pågick 8 juni - 15 augusti 2020

Syfte
Området ligger i Bollstanäs som är ett villasamhälle invid Norrvikens nordvästra strand i Väsby. Tidigare fanns en handelsträdgård på platsen som numera är nedlagd och riven. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utveckla området för bostadsändamål. Detaljplanen möjliggör ca 40 bostäder i form av parhus och radhus. Området ska även knyta an till platsens historia av trädgårdsverksamhet och i norra delen av planområdet har utrymme för ett växthus reserverats. Då tomterna är relativt små har även en samlad yta för gemensam vistelse och lek avsatts i mitten av bostadsområdet.

Tidplan
Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 8 juni till 15 augusti 2020. Under samrådet inkom 13 yttranden. Sakägare har bland annat haft synpunkter på att området är för högexploaterat och kommer att skugga befintlig bebyggelse. Under hösten 2020 har Nordanvägen Fastighets AB omarbetat förslaget och tagit fram en ny strukturplan. Antalet hus har minskat och placeringen av husen har förändrats för att undvika skuggpåverkan på befintlig bebyggelse. Sedan februari 2021 pågår arbetet med att revidera planhandlingarna och genomförda utredningar så att de anpassas till den nya strukturen. Detta arbete beräknas pågå hela våren och under hösten 2021. Planen kommer att ställas ut på granskning till vintern 2021. Först då får närboende möjlighet att ta del av det nya förslaget.

Kontakt
För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 15 april 2021