Ny skola i Vilundaparken

Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2019 att avbryta planarbetet.

Kommunstyrelsen gav den 7 juni 2016 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta detaljplan för ny grundskola i anslutning till Vilundaparken. Detaljplanen har varit på samråd.


Ny skola i Vilundaparken
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Kommunstyrelsen gav den 7 juni 2016 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta detaljplan för ny grundskola i anslutning till Vilundaparken.

Samråd pågick 18 juni - 20 augusti 2018

Anledningen till att planarbetet avbryts är att Länsstyrelsen i sina yttranden över detaljplan för Smedsgärdet och detaljplan för skola i Vilundaparken haft synpunkter på hanteringen av miljökvalitetsnormer för vatten samt hur planförslagen påverkar grundvattentäkten Stockholmsåsen.

I boxen nedan för planhandlingar finns det ett informationsbrev att läsa som gått ut till sakägare.

Syfte

Syftet med detaljplanen var att möjliggöra för en ny skola för 900 elever i årskurs F-9.

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 3 april 2019
Bygga, bo och miljö