Optimus

Kontoret för samhällsbyggnad har i mars 2019 fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området Optimus (Vilunda 6:42 m fl).

Arbetet är i ett tidigt skede.

Optimus
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I mars 2019 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för området Optimus.

Syfte

Området Optimus ligger i centrala Väsby, öster om järnvägen och strax söder om Väsby station. Idag är området präglat av verksamheter, parkeringsytor, kontor och viss kulturverksamhet i form av Väsby konsthall. Syftet med att pröva ny detaljplan för området är att möjliggöra ny-, om- och tillbyggnader inom området för att åstadkomma attraktiva blandkvarter med nya mötesplatser, grönytor, bostäder, kontor samt lokaler för kultur, samhällsservice och andra verksamheter.

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Planområdet
Senast uppdaterad: 23 september 2020