Renovering av äldre detaljplaner

Projektet är för närvarande vilande, med anledning av att ny politisk majoritet efter valet 2014 valt att prioritera andra större planeringsuppgifter.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2013 att gå vidare i arbetet med renovering av äldre detaljplaner. I en första etapp ingår fem områden:

  • del av Brunnby-Vik (delar av Huddungegränd, Girestavägen, Norrsundagränd samt Vassundagränd)
  • del av Sjukyrkoberget (Ljungvägen, Liljevägen, Huginvägen, Muninvägen)
  • del av Sjukyrkoberget (Vitmåravägen, Gulmåravägen och Stenmåravägen)
  • Grimstaby
  • Lövmovägen.

Information om påbörjat planarbete har skickats ut till berörda fastighetsägare under våren 2014.

Renovering av äldre detaljplaner
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft

Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2013 att gå vidare i arbetet med renovering av äldre detaljplaner.

Syftet

Syftet med projektet är att uppdatera gällande planer så att de stämmer överens med dagens verkliga situation, det vill säga att "rätta kartan efter verkligheten" där det är lämpligt med hänsyn till områdets karaktärsdrag och andra omständigheter. Det handlar om att ge den enskilde den rätt som avsågs i den ursprungliga planen och där det tydligt framgår vad som får göras och inte i området.

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är att kommunen i arbete med bygglov och utvecklingen av stadsbyggnadsfrågor flera gånger noterat komplikationer till följd av föråldrade detaljplaner. Stora svårigheter finns i bygglovhanteringen då till exempel hushöjd och användningssätt är reglerat på ett sätt som inte är lämpligt idag. I flera fall har också noterats att detaljplan och verklighet inte stämmer överens. Byggnader ligger där det i planen inte är tillåtet att bygga och allmänna gator ligger på det som i planen är privat kvartersmark. I många områden har byggnationer med hjälp av dispenser genom åren skapat en praxis som avviker från gällande plan. Efter plan- och bygglagens införande 1987 finns ingen laglig möjlighet att bevilja sådana dispenser. Detta har skapat en situation av stor förvirring för den enskilde, som har svårt att förstå till exempel avstyrkan till bygglov som grannen tidigare fått medgivande till genom dispens.

Kommunen har tidigare tagit fram ett "planprogram för renovering av äldre detaljplaner" daterad november 2010, reviderad september 2013.

Berättelsen om Victoria och Daniel i Runby

Berättelsen avser att på ett målande sätt beskriva en vanligt återkommande situation i mötet mellan den bygglovsökande kommuninvånaren och kontoret för samhällsbyggnad - hur det ser ut idag och hur detta projekt "Renovering av äldre detaljplaner" kan ordna situationen för framtiden.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 22 april 2020
Bygga, bo och miljö