Smedsgärdet

Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2019 att avbryta planarbetet.

Kontoret för samhällsbyggnad fick den 7 juni 2016 i uppdrag att påbörja planarbete för Smedsgärdet. Detaljplanen har varit på samråd och granskning.

 

Smedsgärdet
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Kontoret för samhällsbyggnad fick den 7 juni 2016 i uppdrag att påbörja planarbete för Smedsgärdstomten.

Samråd pågick 12 februari - 12 mars 2018

Granskning pågick 18 juni - 13 augusti 2018

Anledningen till att planarbetet avbryts är att Länsstyrelsen i sina yttranden över detaljplan för Smedsgärdet och detaljplan för skola i Vilundaparken haft synpunkter på hanteringen av miljökvalitetsnormer för vatten samt hur planförslagen påverkar grundvattentäkten Stockholmsåsen.

I boxen nedan för planhandlingar finns det ett informationsbrev att läsa som gått ut till sakägare.

Syfte

Syftet med detaljplanen var att möjliggöra nya bostäder på gamla Smedsgärdsskolans plats.

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 3 april 2019
Bygga, bo och miljö