Väsby Entré / Stationsområdet

Kommunstyrelsen godkände den 2 mars 2015 ett planprogram för Väsby Entré/Stationsområdet. Syftet med programmet är att skapa en ny stadsdel och utveckla stationsområdet till en av kommunens bärande centrumpunkter. Förutom ett planprogram har ett kvalitetsprogram och en genomförandestrategi för området godkänts av kommunstyrelsen under 2015.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2015 att ge Kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för Stationsområdet. Med Stationsområdet avses hela programområdet förutom Järnvägsparken /Åhusen där gavs planuppdrag i mars 2015 och detaljplanen vann laga kraft i januari 2017.

Planarbetet är inriktat på att samråd ska genomföras i september-oktober 2018 och utställning och därefter antagande kan vara möjligt under 2019.

Väsby Entré / Stationsområdet
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2015 att ge Kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för Stationsområdet.

Kommunstyrelsen godkände den 2 mars 2015 ett planprogram för Väsby Entré/Stationsområdet.

Förslaget var på samråd 18 december 2014 - 9 februari 2015. Vid byggnadsnämndens sammanträde den 22 september 2015 beslutade nämnden att dela upp detaljplanen för Dragonvägen i tre delar och att fortsätta arbetet som tre separata planärenden.

Byggnadsnämnden beslutade den 12 april 2016 att ställa ut förslaget för Dragonvägen väst på granskning. Granskningen varad 19 april – 16 maj 2016.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 19 september 2016.


Syfte
Projekt Väsby Entré ska bidra till att bygga samman Runby med centrala Väsby för att få en ny sammanhängande stadsdel och utveckla stationsområdet till en kapacitetsstark kommunikationspunkt. Totalt föreslås cirka 1 000 bostäder, kontor och service i en tät och funktionsblandad stadsdel. Här ska finnas gröna upplevelsestråk, två parker och möjlighet att inrymma två förskolor.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad i enlighet med programmets mål och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.

Information om projektet på Väsby Entré webbplatslänk till annan webbplats

Byggaktör
Fastighets AB Balder blir så kallad ankarpartner i arbetet med Väsby Entré. Som ankarpartner ansvarar Balder för att utveckla mer än hälften av Väsby Entré, medan övriga företag ansvarar för den resterande delen. Av de planerade bostäderna blir omkring en tredjedel hyresrätter och två tredjedelar bostadsrätter. Balders medverkan kommer att omfatta såväl bostäder som lokaler för samhällsservice och kommersiellt bruk.

Kontakt
För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 19 september 2018
Bygga, bo och miljö