Vilunda 18:1

Den 10 juni 2015 gav kommunstyrelsens miljö- och planutskott i uppdrag åt kontoret för samhällsbyggnad att upprätta detaljplan för Vilunda 18:1 med flera fastigheter för nya bostäder på Optimusvägen/Finspångsvägen. Detaljplanen har varit på samråd under tiden 18 april till 23 maj 2016.

Byggnadsnämnden beslutade den 16 maj 2017 att sända förslaget på granskning. Granskning varade 22 maj - 19 juni 2017. Detaljplanen vann laga kraft den 26 mars 2018.

Vilunda 18:1
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Den 10 juni 2015 gav kommunstyrelsens miljö- och planutskott i uppdrag åt kontoret för samhällsbyggnad att upprätta detaljplan för Vilunda 18:1 med flera fastigheter för nya bostäder på Optimusvägen/Finspångsvägen.

Detaljplanen har varit på samråd under tiden 18 april till 23 maj 2016.

Granskningen varade 22 maj - 19 juni 2017.

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 11 september 2017.

Detaljplanen vann laga kraft 26 mars 2018.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus. Efter samrådet har förslaget omarbetats, dels med anledning av inkomna yttranden, dels med anledning av att ett nytt byggbolag har kommit in i projektet. De vill tillsammans med kommunen pröva att minska kravet om privata parkeringsplatser till förmån för hållbara transporter, mindre bilanvändande och bättre grönytor. Övriga ändringar berör bland annat husens höjd och utformning. Bebyggelsen föreslås bli mellan fyra och fem våningar vilket är cirka en våning högre än samrådsförslaget. I hörnet mot Finspångsvägen/ Optimusvägen föreslås byggnaden kunna bli något högre. Mot Finspångsvägen har förgårdsmark införts. Förslaget innehåller cirka 65 bostäder i varierade storlekar. En minskning och omplacering av de befintliga allmänna parkeringsplatserna föreslås ske till Finspångsvägen.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2018
Bygga, bo och miljö