Vilunda 28:12

Kontoret för samhällsbyggnad har i juni 2021 fått i uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram förslag till detaljplan för fastigheten Vilunda 28:12 inom Sigma.

Inom fastigheten ligger idag förskolan Hopprepet. Deras verksamhet kommer att flyttas till Hasselnöten år 2024.

Syftet är att pröva förutsättningarna för att bygga ett bostadshus med en förskola i bottenvåningen.

Arbetet är i ett tidigt skede. Under hösten 2021 och framåt utreds bland annat gestaltning, kulturmiljö samt trafik och parkering.

Vilunda 28:12
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I juni 2021 fick kontoret för samhällsbyggnad planuppdrag för fastigheten Vilunda 28:12 inom Sigma.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 8 september 2021