Wijk Oppgård

Detaljplanen vann laga kraft den 8 oktober 2018.

Miljö- och planutskottet gav den 20 mars 2013 i uppdrag åt kontoret för samhällsbyggnad att ta fram förslag till detaljplan för Wijk Oppgård. Förslaget var på samråd i september till november 2014. Byggnadsnämnden beslutade den 11 oktober 2016 att ställa ut förslaget för granskning. Granskningen pågick 17 oktober - 14 november 2016.

Wijk Oppgård
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Miljö- och planutskottet gav den 20 mars 2013 i uppdrag åt kontoret för samhällsbyggnad att ta fram förslag till detaljplan för Wijk Oppgård.

Förslaget var på samråd i september till november 2014.

Detaljplanen var på granskning 17/10 - 14/11 2016

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 23 oktober 2017, och har därefter överklagats till mark- och miljödomstolen.

Detaljplanen vann laga kraft den 8 oktober 2018

Syfte

Syftet med planen är att pröva en bebyggelse om cirka 140 bostäder. Inriktningen är en varierad småhusbebyggelse i form av friliggande hus, radhus, kedjehus och parhus. Även låga flerbostadshus möjliggörs inom planområdet. Därutöver ska planen pröva en ny lokalisering av Vikskolan samt utökad byggrätt för småindustri och hantverk inom fastigheten Vik 1:81.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 3 april 2019
Bygga, bo och miljö