Naturvård

Här hittar du planerade och pågående naturvårdsinsatser i kommunen.

Som ett led i arbetet med den nya regionala friluftlivsstrategin genomför Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med ett tiotal kommuner, däribland Upplands Väsby, en besökarundersökning i naturområden i Stockholms län under sommaren 2021. Syftet med undersökningen är att ge oss relevant kunskap om besökare och deras förväntningar på besök i naturen. Detta kunskapsunderlag hjälper oss att planera och förvalta för friluftsliv för ett mer hållbart utövande och minimera konfliktytor. Du hittar undersökningen i följande av Upplands Väsbys naturområden:

  • Apoteksskogen
  • Eggeby fornpark
  • Norra Törnskogen naturreservat
  • Runbyskogen
  • Råbäcksskogen
  • Sandaskogen
  • Smedbyskogen
  • Sydvästra Fysingen

Nu påbörjar vi utvecklingen av naturen i och utanför avverkningsområdet i Runby.

Delen utmed Runbyspåret kommer att återställas till åkermark med blommande växlighet. Delen mot kraftledningsgatan kommer att utvecklas till en blandskog. Skogar med en blandning av barr och lövträd är mer motståndskraftiga mot olika typer av störningar som till exempel torka, vind, brand och angrepp från skadeinsekter.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Arbetet kommer att pågå mellan april - december.

Läs mer i informationsbladet om utveckling av avverkningsområdet Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Kartbild över avverkningsområdet

En översvämningsvåtmark anläggs under hösten 2020 i Fresta, strax norr om Bollstanässkolan.

Våtmarksprojektet är en långsiktig åtgärd. Vallen måste sätta sig innan man kan gå på den. Det kommer att bli möjligt först under hösten 2021. Det kommer också att ta ett par säsonger för fiskarna och fåglarna att etablera sig.

Läs mer om projektet på Sanda våtmarks projektsida

I början på maj kommer naturvårdande skötselinsatser påbörjas i naturområdena i och runt Fresta.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller. Arbetet kommer att pågå från maj till i höst.

Bakgrund

Syftet med insatsen är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och göra naturen mer tillgänglig och säker.

Kartbild över området i Fresta

Under 2020-2022 genomför kommunen en inventering av gräsmarker för att lokalisera och bedöma deras värden för pollinerande insekter samt deras naturvärden i övrigt.

De artgrupper som inventerats är först och främst kärlväxter vilka utgör grunden för pollinerare. De insektsgrupper som huvudfokus legat på är vilda bin, gräshoppor och vårtbitare samt dagfjärilar. I projektet ingår även att restaurera en ängsmark via Berga källa. Projektet har beviljats statlig LONA-stöd inom den särskilda satsningen på pollinering.

Upplands Väsby kommun prövar olika strategier för skötsel av gräsmarker för att gynna pollinerare. Inventeringen som utföres 2020, 2021 och 2022 har även som syfte att undersöka hur dessa olika skötselmetoder fungerar. Genom resultaten vill vi kunna utvärdera skötselmetoderna samt få stöd i hur man kan vidareutveckla de olika objektens naturvärden.

Bakgrunden till detta projekt är att det under senare år tagits fram flera studier som visat att pollinerande insekter är allvarligt hotade och minskar i antal. Ett exempel är vildbin, som är den allra viktigaste gruppen pollinatörer, där en tredjedel av arterna finns med på den nationella rödlistan.

Pollinerande insekter utför viktiga ekosystemtjänster. Drygt 90 procent av världens vilda växtarter och 75 procent av odlad gröda får hjälp med sin frösättning av pollinatörer. Pollinering mellan olika växtindivider kan hjälpa till att upprätthålla den genetiska variationen som behövs för att växtens avkomma lättare ska kunna anpassa sig till en föränderlig värld. Växterna är navet i många näringsvävar och ett artrikt växtsamhälle ger resurser i form av mat och skydd åt en mångfald av insekter, däggdjur, fåglar och andra djur. Pollinering är en viktig grundkomponent för att detta ska fungera och krävs således för en rik biologisk mångfald.

Pollinering bidrar även till vår livsmedelsförsörjning genom ökade skördar av många grödor. I det svenska jordbruket är pollinatörer viktiga inom odling av oljeväxter(raps), baljväxter och klöverfrö. Även trädgårdsodling har ett stort behov av pollinatörer, eftersom pollinatörerna bidrar till bättre skördemängd och kvalitet för de flesta frukter och bär.

Inom inventeringen ingår 24 olika objekt, vilka besökts vid tre olika tillfällen. Vår/försommar, högsommar och sensommar/höst. Resultatet från 2020 visar att det i Upplands Väsby finns flera mycket värdefulla gräsmarker. Det har också visat sig att de skötselmetoder man valt för att utveckla naturvärden, även på relativt triviala gräsytor som tidigare skötts som gräsmattor och vall/hackslåtter, fått betydelse för pollinatörer. Även anläggande av stråk för pollinerande insekter har gett positiva resultat.

Karta över de 24 inventerade gräsmarkerna samt en tabell som sammanfattar årets resultat.

Kartbild över området i där insatser görs

Objekt

Klass

Kärl-växter

Dag-

fjärilar

Gräs-hoppor

Bin

Natur-värde-sart

Gynnar polli-nerare

Signal-art

Negativ signal-art

Röd-

listade

1. Hagmark,

Sydvästra Fysingen

2

83

12

11

4

38

28

18

7

1

2. Kraftledningsgata,

Söder om Verkavägen

3

102

16

6

10

36

29

14

6

1

3. Slåtteräng,

Calmare Hage

1

87

16

6

9

37

30

22

6

6

4. Slåtteräng, Barockparken

3

83

9

4

6

35

24

6

5

4

5. Växelslåtteräng, Bryggerivägen

/Hasselgatan

4

55

5

5

5

24

22

5

3

1

6. Långgräsyta, Brunnby-Vik

0

36

8

4

1

10

10

0

2

0

7. Slåtteräng, Brunnby Vik fornpark

2

78

6

6

6

38

32

13

5

2

8. Långgräsyta A, Brunnby-Vik/Södervik

4

40

4

5

3

18

18

2

3

0

9. Långgräsyta B, Brunnby-Vik/Södervik

3

43

6

6

7

22

21

3

2

0

10. Växelslåtteräng, Söderviksskolan

3

57

13

7

11

30

28

7

3

0

11. Slåtteräng, Norra Skälby fornpark

2

51

10

2

5

27

24

7

2

3

12. Slåtteräng, Södra Skälby fornpark

3

70

5

2

6

35

33

7

5

1

13. Slåtteräng, E4:an

3

53

11

3

3

29

27

5

2

2

14. SlåtterängBerga källa

3

65

6

4

0

21

18

4

6

0

15. Växelslåtteräng, Ägget

3

77

9

6

5

34

30

8

6

1

16. Vägkant med slåtter, Anton Tamms

4

36

4

3

5

21

18

2

1

3

17. Växelslåtteräng, Smedbyvägen

3

57

8

5

8

27

25

9

3

2

18. Slåtteräng, Smedby gravfält

2

91

10

6

11

43

39

15

5

1

19. Långgräsyta, Smedbyvägen

4

44

6

3

8

19

17

1

4

1

20. Långgräsyta

/vägkant, Marabou

4

20

9

6

9

7

7

0

1

1

21. Hagmark

/vägkant norr om Älvsundavägen

4

38

4

7

4

17

17

1

4

1

22. Hagmark/vägkanter söder om Älvsundavägen

3

58

10

9

9

35

32

12

1

1

23. Långgräsyta, Sanda Ängar

2

44

11

7

8

20

19

4

4

4

24. Betesmark/

vägkanter, Edsån

0

28

1

3

2

4

4

0

4

0

Vi kan konstatera att i stort sett alla objekten har värden för pollinerande insekter. Ett objekt har fått högsta naturvärdesklass, klass 1. Det gäller Calmare Hage som har hela sex rödlistade arter samt 21 signalarter för värdefulla gräsmarker. Fem objekt har högt naturvärde klass 2, tio har påtagligt naturvärde klass 3 och 6 objekt har visst naturvärde klass 4.

I samband med inventeringen har även förekommande invasiva och problematiska arter noterats som hotar gräsmarkernas naturvärden, till exempel blomsterlupin, kirskål, parksallat, ryssgubbe, snöbär och vresros.

Under 2021 och 2022 fortsätter inventeringarna och efter de tre åren kommer en mer djuplodande sammanfattning göras.

Projektet finansieras till 50 procent med bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Länsstyrelsen beslutar om vilka projekt som ska få pengarna som kommer från Naturvårdsverket.

Hela Sverige Blommar är ett samarbetsprojekt för att skapa bättre förutsättningar för hela vårt ekosystem.

Genom att så in blommande växter på och i anslutning till åkrar gynnar vi våra bin och andra pollinerare.

När flera aktörer samarbetar blir det lättare att så in blommor som våra pollinerare tycker om. Hushållningssällskapet administrerar och planerar åtgärderna, sponsorerna ser till att markägarna får tillgång till frö och markägarna avsätter mark och bekostar sådden av fröerna. Upplands Väsby kommun genomför tillsammans med kommunens jordbruksarrendator Sättra Gård AB en rad initiativ genom samarbetsprojektet där blommande växter sås i och i anslutning till åkrar i kommunen. Varje enskild insats är relativt liten men samarbetet gör att vinsten blir desto större!

Upplands Väsby kommun kommer under hösten 2021 att vårda och utveckla viktiga naturmiljöer för ek vid Nibble, Ekeby och Hagby.

Platserna ligger inom de regionalt utpekade värdetrakterna som berör Väsby. Kommunen har fått statligt stöd från länsstyrelsen till att finansiera en del av insatserna.

Idag är flera ekmiljöer igenvuxna med gran, asp, björk och lönn. För att bevara ekarna samt utveckla nya ekar till nästkommande generationer behöver flera ekar friställas så att de får mer ljus och plats.

Insatsen riktar sig främst till att ge de unga och vuxna ekarna goda förutsättningar till att utvecklas till äldre ekar och stärka konnektiviteten mellan ekmiljöer inom värdetrakterna.

Kartbild

Åtgärderna kommer utföras i värdetrakt 2 (söder om Väsby) och 13 (norr om Väsby).

I området norr om Sanda återvinningscentral har kommunen genomfört en skötselinsats för gynna skogens natur och kulturmiljövärden.

Kommunen har röjt fram områdets kulturmiljöer i form av stensträngar och gravar. För att bevara skogens naturvärden har kommunen gallrat och röjt för att ge mindre ekar, björkar och blommande buskar goda förutsättningar till och växa sig stora. På flera platser har högar av trädrester lämnats som faunadepåer för att öka mängden död ved.

Död ved ger levande skogar, då död ved i form av stående eller liggande trädstammar eller döda grenar är viktigt för livet i skogen. För vissa arter är död ved föda och för andra arter är den en växtplats, boplats eller ett skydd.

Åtgärderna syftar till att bevara och utveckla skogens natur- och kulturmiljövärden för kommande generationer och bidra till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet Levande skogar.

En del av skötselinsatserna har finansierats genom stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling).

Senast uppdaterad: 8 juli 2021