Avfallsplan 2021–2032

Den nuvarande avfallsplanen gäller för år 2009 till 2020. Nu pågår framtagandet av den nya avfallsplanen som kommer att gälla från år 2021 till 2032. På den här sidan kan du läsa mer om avfallsplanen.

Utställningen av avfallsplanen är nu stängd

Mellan 18 februari och 27 mars fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till den nya avfallsplanen. Avfallsplanen fanns utställd i kommunens kontaktcenter och Messingens entré och gick även att ladda ned i PDF-format.

Nu går det inte längre att lämna synpunkter och arbetet med att ta fram den nya avfallsplanen pågår. Kontakta Väsby Direkt om du har frågor eller vill ta del av förslaget på 08-590 970 00, tryckval 4, eller vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Bilden visar avfallsplanens fyra olika delar.

Avfallsplanen består av fyra delar:

 1. Bakgrundsdokument
 2. Måldokument 2021-2032
 3. Periodmålsdokument 2021-2023
 4. Bilagor

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument som anger hur vi i kommunen ska minska mängden avfall och dess negativa miljöpåverkan. Planen beskriver också vikten av att skapa bättre möjligheter för hållbara val, så som återbruk och återvinning, utan att sprida farliga ämnen.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige anta en avfallsplan som en del av renhållningsordningen. Avfallsplanen ska bestå av uppgifter om avfall inom kommunen. Planen ska också ange vilka åtgärder kommunen ska göra för att minska avfallets mängd och farlighet.

Målen i avfallsplanen anger vad Upplands Väsby och de andra kommunerna inom SÖRAB-regionen ska uppnå under perioden 2021–2032. Med den nya avfallsplanen vill vi få ett bredare förhållningssätt till avfallsplanering. Den omfattar alla typer av avfall i hela kommunen. Även produkter som inte blivit avfall än.

Kortfattat kan man säga att avfallsplanens syfte är att:

 • Minimera negativ miljö- och klimatpåverkan
 • Främja hållbara val
 • Minimera avfallsmängderna
 • Avfall är rätt sorterat
 • Kretsloppen är giftfria

Avfallsplan 2021-2032 bidrar också till att uppnå FN:s hållbarhetsmål, generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen.

De fem målområdena är valda för att vi bedömer att de är viktiga för att hanteringen av avfall och material ska bli cirkulär. År 2032 ska det vara lätt att göra rätt. Systemen för att hantera avfall och material ska vara effektiva. De ska också vara enkla att använda för såväl invånare, offentliga verksamheter och företag.

Målområde 1-3 är avfallsplanens grund. Matavfall och nedskräpning vill vi lyfta fram särskilt och de har därför fått egna målområden.

 1. System efter behov
  För att möjliggöra cirkulära system för material och avfall krävs det strategisk planering och en genomtänkt infrastruktur. System som är behovsanpassade och tillgängliga möjliggör att material cirkulerar samt att avfall förebyggs. Det är viktigt att systemen för material- och avfallsflöden är planerade och utformade på ett miljömässigt hållbart sätt så att det blir lätt att göra rätt nu och i framtiden.
 2. Avfall förebyggs
  Avfallsmängderna minskas genom cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. Återanvändning finns tillgängligt för alla och genom att dela, laga, byta och låna produkter minimeras avfallsmängderna och mängden skadliga ämnen i kretsloppet minskar.
 3. Material cirkulerar
  Avfall är material som hanteras som resurs i ett kretslopp. Genom arbete med utveckling och beteendeförändring ökar återvinningen till fördel för minskade mängder avfall till förbränning och deponering. Giftfria kretslopp är en förutsättning för att material ska cirkulera.
 4. Matavfall
  Matsvinn förebyggs medan matavfall samlas in separat och hanteras som en resurs. Matsvinn är onödigt matavfall som hade kunnat undvikas om det hanterats annorlunda, så som förvarats annorlunda eller tillagats och ätits. Insamlat matavfall hanteras så att växtnäring och energi tas tillvara. Resterna (rötslammet) vid behandling är så rena att de går att återföra till åker eller skogsmark.
 5. Skräp och nedskräpning
  Skräp är avfall som samlas in i offentlig miljö. Genom att minska mängden skräp som uppstår minimeras även nedskräpningen. Offentliga miljöer, inklusive vatten, är rena, vilket bidrar till minimering av negativ miljöpåverkan och en ökad trygghetskänsla för allmänheten.
 • I nya avfallsplanen är det fem målområden i stället för åtta.
 • Målområdena har en mer cirkulär inriktning och visionära namn. I nya avfallsplanen är det tydligare att målområdena är ramverk inom vilka målen ryms.
 • Nya avfallsplanen är uppdelad på fyra målperioder om tre år vardera. Den nuvarande avfallsplanen har tre perioder där varje period är fyra år.
 • I nya avfallsplanen finns det två målkategorier; huvudmål och periodmål. Huvudmålen sträcker sig över avfallsplanens hela den tid som planen gäller och ska vara uppfyllda år 2032. Periodenmålen är specifika för varje delperiod. Avfallsplanen är indelad i fyra perioder där varje period är tre år. Första målperioden är år 2021–2023.

Upplands Väsby har valt att ta fram en gemensam avfallsplan med de övriga SÖRAB-kommunerna. SÖRAB-kommunerna är 9 kommuner som tillsammans äger avfallsbolaget SÖRAB. Det betyder att Upplands Väsby, Vallentuna, Järfälla, Sollentuna, Täby, Sundbyberg, Solna, Danderyd och Lidingö har likadana avfallsplaner.

SÖRAB samordnar arbetet med att ta fram avfallsplanen. Arbetet leds av en styrgrupp som består av en representant från respektive kommun och en ordförande från SÖRAB. Det är också styrgruppen som sedan följer upp arbetet och ansvarar för att målen i planen uppnås.

Myndigheter, förtroendevalda, tjänstepersoner, företag, organisationer och invånare har bjudits in att komma med synpunkter på förslaget till avfallsplanen. De synpunkter som kommer in tas med i det fortsatta arbetet med att ta fram den slutgiltiga avfallsplanen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om den slutgiltiga planen ska antas.

Avfallsplan 2021–2032 tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter för framtagande av en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2).

 1. Hösten 2016 togs en projektplan för framtagande av ny avfallsplan fram av SÖRABs projektledare.
 2. Våren 2017 tog respektive kommun beslut i Kommunstyrelsen om fortsatt gemensamt arbete med framtagande av en ny avfallsplan. Under 2018 arbetade projektgruppen fram förslag på målområden.
 3. Upplands Väsby har bjudit in och genomfört tidiga dialogmöten med förtroendevalda, företag och tjänstepersoner inom kommunen under våren 2019. SÖRAB har även bjudit in till dialogmöten med intressenter på regional nivå.
  Dialogerna har som syfte att förankra planen inom kommunen i ett tidigt skede. Inkomna synpunkter har beaktats i fortsatt arbete med avfallsplanen.
 4. Hösten 2019 färdigställdes förslaget till avfallsplanen.
 5. Våren 2020 ställs förslag till Avfallsplan 2021–2032 ut i respektive kommun, varefter en revidering av dokumentet sker. Under utställningstiden kan medborgare, organistioner och andra intressenter ta del av planen, granska den och komma med synpunkter.
 6. Hösten 2020 presenteras det reviderade förslaget för kommunfullmäktige som beslutar om förslaget till avfallsplan 2021-2032 ska antas.
Senast uppdaterad: 11 september 2020