Avfallsplan 2021–2032

Nu har vi en ny avfallsplan i kommunen, den är framtagen tillsammans med Sörab. Den nya avfallsplanen gäller från år 2021 till 2032. På den här sidan kan du läsa mer om avfallsplanen.

Avfallsplanen är antagen

Vi har antagit den nya avfallsplanen och fokuset från 2021 till 2032 kommer vara,

 1. System efter behov
 2. Avfall förebyggs
 3. Material cirkulerar
 4. Matavfall
 5. Skräp och nedskräpning

Avfallsplanen består av fyra delar:

 1. Bakgrundsdokument
 2. Måldokument 2021-2032
 3. Periodmålsdokument 2021-2023
 4. Bilagor

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument som anger hur vi i kommunen ska minska mängden avfall och dess negativa miljöpåverkan. Planen beskriver också vikten av att skapa bättre möjligheter för hållbara val, så som återbruk och återvinning, utan att sprida farliga ämnen.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige anta en avfallsplan som en del av renhållningsordningen. Avfallsplanen ska bestå av uppgifter om avfall inom kommunen. Planen ska också ange vilka åtgärder kommunen ska göra för att minska avfallets mängd och farlighet.

Kortfattat kan man säga att avfallsplanens syfte är att:

 • Minimera negativ miljö- och klimatpåverkan
 • Främja hållbara val
 • Minimera avfallsmängderna
 • Avfall är rätt sorterat
 • Kretsloppen är giftfria

Avfallsplan 2021-2032 bidrar också till att uppnå FN:s hållbarhetsmål, generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen. LÄNKA tll hålbarhetsmålen.

Det gäller samtliga i kommunen, hushåll, verksamheter, skolor och arbetsplatser.

De fem målområdena är valda för att vi bedömer att de är viktiga för att hanteringen av avfall och material ska bli cirkulär. Genom vad?

Systemen för att hantera avfall och material ska vara effektiva.

De ska också vara enkla att använda för såväl invånare, offentliga verksamheter och företag.

Målområde 1-3 är avfallsplanens grund. Matavfall och nedskräpning vill vi lyfta fram särskilt och de har därför fått egna målområden.

 1. System efter behov
  För att möjliggöra cirkulära system för material och avfall krävs det strategisk planering och en genomtänkt infrastruktur. System som är behovsanpassade och tillgängliga möjliggör att material cirkulerar samt att avfall förebyggs. Det är viktigt att systemen för material- och avfallsflöden är planerade och utformade på ett miljömässigt hållbart sätt så att det blir lätt att göra rätt nu och i framtiden.
 2. Avfall förebyggs
  Avfallsmängderna minskas genom cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. Återanvändning finns tillgängligt för alla och genom att dela, laga, byta och låna produkter minimeras avfallsmängderna och mängden skadliga ämnen i kretsloppet minskar.
 3. Material cirkulerar
  Avfall är material som hanteras som resurs i ett kretslopp. Genom arbete med utveckling och beteendeförändring ökar återvinningen till fördel för minskade mängder avfall till förbränning och deponering. Giftfria kretslopp är en förutsättning för att material ska cirkulera.
 4. Matavfall
  Matsvinn förebyggs medan matavfall samlas in separat och hanteras som en resurs. Matsvinn är onödigt matavfall som hade kunnat undvikas om det hanterats annorlunda, så som förvarats annorlunda eller tillagats och ätits. Insamlat matavfall hanteras så att växtnäring och energi tas tillvara. Resterna (rötslammet) vid behandling är så rena att de går att återföra till åker eller skogsmark.
 5. Skräp och nedskräpning
  Skräp är avfall som samlas in i offentlig miljö. Genom att minska mängden skräp som uppstår minimeras även nedskräpningen. Offentliga miljöer, inklusive vatten, är rena, vilket bidrar till minimering av negativ miljöpåverkan och en ökad trygghetskänsla för allmänheten.

Upplands Väsby har valt att ta fram en gemensam avfallsplan med de övriga SÖRAB-kommunerna. SÖRAB-kommunerna är 9 kommuner som tillsammans äger avfallsbolaget SÖRAB. Det betyder att Upplands Väsby, Vallentuna, Järfälla, Sollentuna, Täby, Sundbyberg, Solna, Danderyd och Lidingö har likadana avfallsplaner.

SÖRAB samordnar arbetet med att ta fram avfallsplanen. Arbetet leds av en styrgrupp som består av en representant från respektive kommun och en ordförande från SÖRAB. Det är också styrgruppen som sedan följer upp arbetet och ansvarar för att målen i planen uppnås.

Myndigheter, förtroendevalda, tjänstepersoner, företag, organisationer och invånare har bjudits in att komma med synpunkter på förslaget till avfallsplanen. De synpunkter som kommer in tas med i det fortsatta arbetet med att ta fram den slutgiltiga avfallsplanen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om den slutgiltiga planen ska antas.

Avfallsplan 2021–2032 tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter för framtagande av en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2).

Senast uppdaterad: 7 januari 2021