Hållbarhet

Översiktsplanen Väsby stad 2040 ska fungera som kommunens hållbarhetsprogram för samhällsbyggnad. Ambitionen om hållbar utveckling har genomsyrat processen och påverkat utformningen av förslaget.

Hållbar utveckling definierades i Bruntlandkommissionen 1987 som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov”.

Hållbar utveckling bygger på tre dimensioner:

  • ekologisk
  • ekonomisk
  • social

Ekologisk hållbarhet handlar om hur vi värnar vår natur och miljö. Den ekonomiska hållbarheten innebär att hushålla med mänskliga och materiella resurser. Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar om rättigheter, välfärd och välbefinnande. De olika hållbarhetsaspekterna samspelar och skall inte separeras från varandra.

Väsbys fysiska planering och byggande lägger grunden för att nå ett hållbart samhälle. Upplands Väsby kommun har egna övergripande mål men tar också hänsyn till flera internationella och nationella mål kopplade till hållbarhet. De internationella och nationella målen är bland annat FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Sveriges 16 miljömål.

Senast uppdaterad: 13 augusti 2018