Vatten och avlopp

Vatten och avlopp är något av det mest självklara i våra moderna hushåll. Vatten är även vårt viktigaste livsmedel. Kommunens VA-avdelning ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Väsby. Det innebär att vi ser till att du får dricksvatten levererad till dig och att ditt avloppsvatten tas omhand och renas. På detta sätt skyddar vi miljön och människors hälsa.

Har du ett akut ärende gällande vatten och avlopp kan du vända dig till jouren.

Avdelning

Telefonnummer

Socialjour

010-444 05 00

Gata/Park jour (ej vinterväghållning)

08-590 973 01

Kommunala fastigheter

08-590 974 77

Vatten och avlopp

073-910 47 71

Gatubelysning

08-732 57 13

El

020-67 00 67

Avgifter

Byggnation och drift av kommunalt VA finansieras via avgifter och inte med skattemedel. Här finns information om de avgifter som gäller.

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Här kan du läsa mera om eget och kommunalt dricksvatten.

Avlopp

Avloppsvatten av hushållskaraktär kallas spillvatten. Här kan du läsa mera om eget och kommunalt spillvatten.

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Vill du ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp kan du läsa mera om hur du gör här.

Dagvatten

Dagvatten är avrinnande regn- och smältvatten från tätorterna.