Eget avlopp

Finns det inte möjlighet att ansluta din fastighet till det allmänna avloppsnätet måste du inrätta en egen avloppsanordning för att ta hand om ditt spillvatten. Det är miljökontoret som handlägger ärenden som handlar om enskilda avloppsanordningar.

Innan du skickar in din anmälan eller ansökan

Se till att din ansökan är komplett med alla tillhörande bilagor och att provgrop finns eller jordanalyser är genomförda. Miljökontorets handläggare kan komma ut och inspektera eventuella provgropar om så önskas.

Guide: Planera din enskilda avloppsanordning

Kartor beställer du via kommunens kontaktcenter Väsby direkt.

Fastighetsägarens ansvar

Har du en enskild avloppsanordning är du ansvarig för att den fungerar som den ska och inte släpper ut dåligt renat avloppsvatten. Som fastighetsägare behöver du därför sköta om och underhålla avloppsanordningen regelbundet.

Har ditt avlopp brister?

Om ditt avlopp har brister och inte uppfyller dagens lagkrav på rening är du skyldig enligt lagen att åtgärda det. Du kan enkelt kontrollera om din anordning uppfyller kraven.

Faktabladet "Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?"

Miljökontoret bedriver tillsyn enligt miljöbalken på kommunens avlopp. Om avloppet inte uppfyller dagens lagkrav ställer miljökontoret krav på åtgärder. Under åren 2014-2017 pågår ett projekt där miljökontoret går igenom alla avlopp i hela kommunen.

För att få bygga en enskild avloppsanordning med ansluten vattentoalett eller ansluta en vattentoalett till befintlig enskild avloppsanordning krävs tillstånd av miljökontoret. Det krävs också tillstånd för att inrätta annan typ av enskild avloppsanordning än som anges ovan, exempelvis för BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten).

Anmälan krävs om du ska bygga en annan enskild avloppsanordning än en sådan som kräver tillstånd enligt ovan eller om du vill ändra ett enskilt avlopp som redan finns på platsen. Du behöver också anmäla om ändringen/åtgärden kan leda till att avloppsvattnets mängd eller sammansättning förändras eller om du vill installera en förmultningstoalett, eltoalett eller torrtoalett med latrinkompostering.

Innan du bygger ett nytt enskilt avlopp behöver du ta reda på vilken typ av aavloppslösningsom passar just din tomt och området du bor i.

Information om olika lösningar på avloppsguidens webbplatslänk till annan webbplats

Miljökontoret är en tillsynsmyndighet och därför är det inte tillåtet för oss att hjälpa till att ta fram utredningar eller ge detaljerade råd om olika avloppslösningar. Vi rekommenderar att du som fastighetsägare tar hjälp av en sakkunnig för det.

Kontrollera att det finns tillstånd till det enskilda avloppet och avloppets funktion och skick.

Efter att du skickat in ditt ärende kommer din ansökan eller anmälan att registreras innan det fördelas till en handläggare. Handläggaren går igenom ärendet och vi hör av oss till dig om ärendet behöver kompletteras på något sätt.

När ärendet anses vara komplett skriver handläggaren ett beslut med villkor och försiktighetsmått som du som sökande sedan får. När beslutet vunnit laga kraft, tre veckor efter att delgivning skett, kan du påbörja arbetet.

Avgift för handläggning

För handläggning av ditt ärende tas en avgift ut enligt miljönämndens taxa för tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften betalas av dig som söker och ska täcka kostnaden för nedlagd handläggningstid i ärendet. Vi tar ut en avgift för det arbete vi har lagt ner även om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det efter att handläggningen har påbörjats.

Bygga, bo och miljö