Eget avlopp

Om du inte kan ansluta din fastighet till det allmänna avloppsnätet måste du ha en egen avloppsanordning. Det är bygg- och miljökontoret som handlägger ärenden som rör enskilda avlopp.

Innan du skickar in din anmälan eller ansökan

Se till att din ansökan är komplett. Det innebär att alla tillhörande bilagor skickas in, att provgrop finns och att jordanalyser har utförts. Om du vill kan bygg- och miljökontorets handläggare komma ut och inspektera dina provgropar.

Kartor kan du beställa via kommunens kontaktcenter Väsby direkt.

Fastighetsägaren har ansvar för det enskilda avloppet

Har du en enskild avloppsanordning är du ansvarig för att den fungerar som den ska och inte släpper ut dåligt renat avloppsvatten. Du behöver därför sköta om ditt avlopp regelbundet.

Har ditt avlopp brister?

Om ditt avlopp har brister och inte uppfyller dagens lagkrav på rening är du skyldig enligt lag att åtgärda det. Du kan enkelt kontrollera om din anordning uppfyller kraven.

Avloppsguiden - testa ditt avlopplänk till annan webbplats

Bygg-och miljökontoret bedriver tillsyn enligt miljöbalken på kommunens avlopp. Om ett avlopp inte uppfyller lagkrav ställer bygg- och miljökontoret krav på åtgärder.

När behövs tillstånd eller anmälan?

Du behöver ett tillstånd från bygg- och miljökontoret för att få:

  • Bygga en enskild avloppsanordning med ansluten vattentoalett.
  • Ansluta en vattentoalett till ett befintligt enskilt avlopp.
  • Inrätta en annan typ av enskild avloppsanordning till exempel för BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten).

Anmälan krävs om:

  • Du ska bygga en annan enskild avloppsanordning än en sådan som kräver tillstånd enligt ovan.
  • Du vill ändra ett enskilt avlopp som redan finns på platsen.
  • Ändringen/åtgärden kan leda till att avloppsvattnets mängd eller sammansättning förändras.
  • Du vill installera en förmultningstoalett, eltoalett eller torrtoalett med latrinkompostering.

Innan du bygger ett nytt enskilt avlopp behöver du ta reda på vilken typ av avloppslösning som passar just din tomt och området du bor i.

Information om olika lösningar på avloppsguidens webbplatslänk till annan webbplats

Bygg- och miljökontoret är en tillsynsmyndighet och får därför inte hjälpa till att ta fram utredningar eller ge detaljerade råd om olika avloppslösningar. Du som fastighetsägare bör alltid ta hjälp av en sakkunnig för detta.

Kontrollera att det finns ett tillstånd för avloppet. Kontrollera även hur väl avloppet fungerar och i vilket skick det är i.

Efter att du skickat in ditt ärende kommer din ansökan eller anmälan att registreras innan det fördelas till en handläggare. Handläggaren går igenom ärendet och hör av sig till dig om du behöver komplettera på något sätt.

När ärendet anses vara komplett skriver handläggaren ett beslut med villkor och försiktighetsmått som du som sökande sedan får. När beslutet vunnit laga kraft, tre veckor efter att delgivning skett, kan du påbörja arbetet.

Avgift för handläggning

För handläggning av ditt ärende tas en avgift ut enligt bygg- och miljönämndens taxa för tillsyn enligt miljöbalken. Handläggningsavgift för ansökan är för närvarande 9 784 kr för ett hushåll. Vid större avloppsanordningar som betjänar fler än ett hushåll ökar avgiften. Det är du som söker som ska betala avgiften. Avgiften ska täcka kostnaden för handläggning i ärendet. Vi tar ut en avgift för det arbete vi har lagt ner även om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det efter att handläggningen har påbörjats.

Senast uppdaterad: 22 september 2020