Kommunalt avlopp

Vatten från hushåll som används till toalett, disk, tvätt och bad kallas för spillvatten. Det kommunala spillvattnet renas vid Käppalaförbundets reningsverk som ligger på Lidingö.

I toaletten får man bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper. Allt annat gör reningsprocessen svårare, orsakar extra arbete och skadar naturen.

Kommunen och Käppalaverket tar gärna emot spillvatten från:

 • toaletter
 • bad och dusch
 • disk
 • tvättmaskiner.

Men vi vill inte ha:

 • färgrester och lösningsmedel
 • tungmetaller och motoroljor
 • cigarettfimpar och snus
 • bindor och tamponger
 • kondomer
 • tops
 • plastdetaljer
 • mediciner
 • fett från matlagning.

Häll aldrig motorolja, lacknafta, målarfärg eller andra kemikalier i avloppet. De skadar mikroorganismerna i reningsverket. Sedan rinner de igenom hela systemet och hamnar till slut i havet och reningsverkets restprodukter. Tyvärr kommer hälften av de oönskade ämnena i avloppsvattnet från hushållen. Det spolas därmed ned en hel del skadliga ämnen i våra hem.

Tips till hushåll på Käppalas webbplatslänk till annan webbplats

Fett i avloppet? Nej tack!

När vi lagar mat blir det fett kvar i kastruller och stekpannor som det är mycket viktigt att du inte sköljer ner i vasken. Detta gäller fett från bland annat stekning, fritering, marinader och liknande.

Fett bör alltid torkas upp med hushållspapper och slängas i vanliga soporna innan du sköljer ur stekpannan eller kastrullen.

Större mängder fett kan du hälla i en brännbar behållare, exempelvis en använd pappersförpackning med skruvkork eller plastburk med lock. Det finns även särskilda trattar som passar på vanliga plastflaskor som kan vara en hjälp för att samla upp överblivet fett. Släng sedan behållaren i de vanliga hushållssoporna, eller ta med till återvinningscentralen.

Fett som spolas ner i vasken orsakar mycket stora problem i rören med stor risk för stopp hemma hos dig eller i vårt ledningsnät. I spillvattnet sjunker nämligen temperaturen och därför fastnar fettet på insidan av ledningarna och stelnar till stora cementliknande proppar som leder till stopp i ledningarna med risk för översvämningar och luktproblem. Det är fettet som luktar värst.

Genom att ta hand om fettet på rätt sätt kan du därför bidra med en värdefull insats som förhindrar stopp i ledningarna och gynnar en välfungerande reningsprocess.

Fett kan leda till stopp i avlopp och pumpstationer. Fastighetsägare får därför inte, till den allmänna avloppsanläggningen, tillföra fett i större mängd. För att förhindra utsläpp av fett i avloppsledningarna ska verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning.

Exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare

Bageri

Grill

Pizzeria

Café

Hamburgerbar

Restaurang

Catering

Konditori

Rökeri

Charkuteri

Livsmedelsbutik

Salladsbar

Gatukök

Mottagningskök

Slakteri

Glasstillverkning

Personalmatsal

Storkök

 

Krav på fettavskiljaren

Fettavskiljaren ska vara utformad enligt standarden SS-EN 1825-1. Konstruktion, dimensionering, service och underhåll med mera ska följa standarden SS-EN 1825-2.

Vid frågor om typ, storlek och placeringen kontakta försäljare eller installatör.

När fettavskiljaren är installerad ska det anmälas till kommunens VA-enhet.

Fettavskiljaren ska tömmas regelbundet av kommunens entreprenör, LS Tankservice, som hämtar slam och fett.

Broschyr om fettavskiljare

När fastigheten inte kan anslutas till ett självfallssystem kan allmänna VA-anläggningen för spillvattenavlopp utformas som ett så kallat lätt tryck avloppssystem (LTA-system).

LTA-pumpstation

Det innebär att en LTA-station placeras inne på fastigheten. LTA-stationen består av pump, tank, automatik, nivågivare, larmindikator och, vid fastighetsgräns, en backventil.

Fastighetsägaren äger och är ansvarig för samtliga ledningar fram till förbindelsepunkten medan huvudmannen äger LTA-stationen. Fastighetsägaren har även tillsynsansvar på LTA-stationen och ansvarar för elförsörjningen.

Huvudmannen bestämmer antalet pumpar och vilket slag av pumpstation som ska användas samt svarar för installationen av pump. Fastighetsägaren ansvarar för elinstallationen fram till kopplingsplint i LTA-stationen. Fastighetsägaren bekostar nödvändiga anordningar (schaktning och anläggning av LTA-station) för att sammankoppla enheten med installationen i övrigt.

Huvudmannen ska godkänna LTA-stationens plats och har rätt att kostnadsfritt bestämma över platsen samt har ensam rättighet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla pumpenheten.

Informationsblad om LTA-stationer

För mer information om montering och drift av LTA-stationer se SKTs broschyrlänk till annan webbplats

En köksavfallskvarn (KAK) mal ner det som slängs i vasken och följer med spillvattnet till reningsverket. Upplands Väsby kommun godkänner inte installation och användande av avloppskvarn ansluten till VA-anläggningen.

BOA - en utredning från Käppala och SÖRAB

Käppalaförbundet tillsammans med SÖRAB har under år 2009 färdigställt en rapport om användandet av KAK, vilken tyder på att miljönyttan inte är så stor som man kan tro.

Studierna visar att det organiska matavfallet börjar brytas ned redan i ledningsnätet, vilket fräter på ledningarna. När matavfallet väl når avloppsreningsverket, där det ska rötas, har mängden biogas som kan utvinnas minskat så pass att miljönyttan kan ifrågasättas.

Information om biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA)

Vi får ofta frågan om hur man tömmer mindre bassänger och pooler på bästa sätt. Svaret är att man i huvudsak har två möjligheter:

 • att leda ut det på tomten så att det filtreras ner i marken
 • att leda det till närmaste dagvattenbrunn.

Vid tömning får vattnet inte innehålla några farliga ämnen. Det är därför viktigt att du vet vilka medel du använder i din pool. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar.

En viktig sak att tänka på är att pool- och bassängvatten som innehåller klor alltid ska avkloreras innan poolen töms. Avklorering kan ske antingen genom att låta vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.

När vattnet är avklorerat kan ett alternativ alltså vara att infiltrera det i marken genom att tömma poolen på en lämplig yta på den egna tomten, till exempel på gräsmattan eller annan genomsläpplig yta. Om detta inte är praktiskt genomförbart kan vattnet tömmas i dagvattennätet. Detta sker lämpligen genom att vattnet pumpas via slang till närmaste gatubrunn. Kontakta kommunens kontaktcenter Väsbydirekt om du är osäker på vad som är bäst i ditt fall.

Observera att det inte är ett alternativ att leda vattnet till spillvattennätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvattnet är betydligt renare än spillvattnet som leds till Käppalaverket. Om poolvattnet hamnar i spillvattnet så förorenas det i onödan och kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor, kväve, metaller och läkemedelsrester ut i Östersjön.

Allt spillvatten som går ut i avloppet i Upplands Väsby kommun rinner ända till Käppala reningsverk på Lidingö. Det är viktigt att minska mängden olja och tungmetaller som kommer till reningsverket eftersom olja försämrar reningsprocessen och kan skada den biologiska reningen.

Oljeföroreningar som kommer ut via dagvattennätet ger en direkt nedsmutsning av miljön (till exempel sjöar, vattendrag och grundvatten). Oljeavskiljare minskar miljöförstöringen.

Exempel på var oljeavskiljare ska finnas

Fordonstvätt

Bilplåtsverkstäder

Spolplattor

Olje- och kemikaliedepåer

Bensinstationer

Parkeringshus

Bilskrotningsanläggningar

Kondensvatten från kompressorer vid industrier

Rostskyddsanläggningar

Industrier med hantering av oljor och/eller lösningsmedel

Bilvårdsanläggningar, gör-det-självanläggningar

Verkstäder (motor- och servicehallar, måleri- och sprutlackeringshallar)

Billackeringsanläggningar

Trafikbelastade ytor (garage med golvavlopp, parkeringsplatser, dagvatten från större vägar, tunnlar och broar.)

 

Avskiljare används i många olika situationer för att uppfylla ett antal olika krav. Innan man väljer typ och storlek, är det viktigt att fastställa vilken specifik funktion den ska uppfylla.

Alla oljeavskiljare ska uppfylla kraven i Europastandard och Svensk Standard SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2.

Broschyr om oljeavskiljare

Om du får stopp i avloppet bör du först försöka undersöka var det sitter. Oftast sitter det inom fastigheten, men ibland kan det bero på ett fel i den allmänna ledningen på gatan.

Om stoppet sitter i fastigheten och beror på utsläpp från denna är det fastighetsägaren som bekostar en eventuell rensning av avloppsledningen ända ut till den allmänna huvudledningen på gatan. Oftast räcker det med att ta dit en rörentreprenör men om stoppet sitter djupt ned kan ledningarna behöva spolas. Kontakta en firma som utför avloppsrensning.

Beror stoppet på ett fel i den allmänna ledningen ska du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt och göra en felanmälan.

Du kan försöka lokalisera stoppet

För att leta efter avloppsstoppet lyfter du försiktigt bort rensluckan i källargolvet ovanför den utgående avloppsledningen. Observera att det kan vara fullt med avloppsvatten under luckan. Om vattnet rinner i rensluckan finns stoppet inne i byggnaden. Om vattnet står helt stilla i rensluckan finns stoppet i ledningen utomhus.

Tänk på att allt som inte hör hemma i avloppet kan orsaka stopp. Exempelvis tamponger, hushållspapper, bomullspinnar samt olja och fett som stelnar och täpper till i rören. Du kan enkelt förebygga stopp genom att tänka på vad som hamnar i avloppet i badrum och kök.

Senast uppdaterad: 14 maj 2019
Bygga, bo och miljö