Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden inrättas för att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar. Stora delar av Väsby berörs av vattenskyddsområdet för Hammarby reservvattentäkt. Inom vattenskyddsområden gäller speciella regler.

Kungörelse
01FS 1981:151
01-06:16
Utkom från trycket
den 13 januari 1982
Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter
för grundvattentäkter på fastigheterna Hammarby
7:1 och 1:2 i Upplands Väsby kommun
( ekonomiska kartbladen 108 93,108 94, 118 03, 118 04 och 118 13) Beslut 1981-12-10, 1 karta, d nr. 11.184-468-74
Upplands Väsby kommun har hos länsstyrelsen den 25 april 1974 anhållit om fastställelse av ett förslag till skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkter på fastigheterna Hammarby 7: 1 och 1 :2 i Upplands Väsby kommun. Förslaget har senare omarbetats efter samråd med länsstyrelsen.
Det föreslagna skyddsområdet innefattar även två av Österbygdens vattendomstol i dom den 31 augusti 1962 fastställda skyddsområden för grundvattentäkter på fastigheterna Klockarbord 1:1 (numera Hammarby
7:1) och Vilunda 9:1. Den senare är numera nedlagd.
BerÖrda markägare och kända nyttjanderättshavare har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Synpunkter har inkommit från Lizia Lind, Eerik-J aanSergo, Margareta Werner , Leif R J ansson, Lars Jonsson , Käppalaförbundet,
vägförvaltningen i Stockholms län och Stockholms läns landsting. HSB Norra Stor-Stockholm, AB Svarthålsforsen, statens vattenfallsverk och Stockholms koffiffiuns fastighetskontor har lämnat förslaget utan erinran.
Inkomna synpunkter har inte varit av sådan art att de föranlett
länsstyrelsen att ändra ingivet förslag.
Länstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap. 64 § vattenlagen ett skyddsområde för grundvattentäkterna på fastigheterna Hammarby 7:1 och 1:2 enligt bifogad karta, bilaga 1.
Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet som indelats i två brunnsområden, två inre skyddszoner samt en yttre skyddszon.
1 §
Inom BRUNNSOMRÅDENA får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Områdena skall vara inhägnade.

Inom SKYDDSZONERNA skall gälla följande.
a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt skyddsanordningar för stationär maskin och motorfordon m. m. skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr .568) om brandfarliga varor och de av statens industriverk utfärdade tillämpningsföreskrifterna till nämnda förordning (SIND-FS 1981:2 och 3).
Detta innebär bl. a. att stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med täta uppsamlingskärl eller platta med täta invallningskanter för spill under motor och bränslehållare. Kärlen resp. invallningen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Innehavaren av sådan maskin skall tillse att
uppsamlingsanordningen inte genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.
b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl. a. för skadedjursbekämpning
och växtskydd), dammbindnings- och isupptinigsmedel
samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
c) Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skallomedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, eller hälsovårdsnämnden.
d) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvattnet inte förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta och ha tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning, t. ex. vid regntillfällen, tränga ned i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i
varje särskilt fall lämnade anvisningar .
e) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings-, växtskydds-, dammbindnings- och isupptiningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för sedvanligt vägunderhåll.
f) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt materialoch med täta fogar .
Hälsovårdsnämnden kan inom YTTRE SKYDDSZONEN medge
undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenhet och grundvattenytans läge under markytan m. m. kan ske utan risk för grundvattnet.
g) Upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet får inte anordnas. Med upplag avses också nedgrävning.
h) För grus- och sandtäkt och annan täktverksamhet samt större schaktningsarbeten gäller följande.
Inom INRE SKYDDSZONERNA får schaktning inte ske tilllägre nivå
än ca 3 meter över högsta naturliga grundvattenstånd.
Inom YTTRE SKYDDSZONEN får ovannämnda verksamhet inte ske
tilllägre nivå än ca 1 meter över högsta naturliga grundvattenstånd. Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer .
Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. För fyllnad med godtagbara massor inhämtas tillstånd hos hälsovårdsnämnden.

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet. sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.
Allmänna bestämmelser
Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen efter hörande av byggnadsnämnden och hälsovårdsnämnden medge undantag från ovan meddelade föreskrifter .
Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller 2a § av byggnadsnämnden.
Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade .
Länsstyrelsens beslut skall gälla omedelbart.
Beslutet med tillhörande karta finns på länsstyrelsens naturvårdsenhet, Rantverkargatan 29 I, Stockholm.

Kontakta Väsby direkt för att få ta del av orginalhandlingar.

Senast uppdaterad: 8 september 2020