Kurator och psykolog

Både skolkuratorn och skolpsykologen ingår i elevhälsan på skolan. De arbetar hälsofrämjande och förebyggande.

Kurator

Skolkuratorn arbetar med psykosocialt arbete i skolorna. Målet med skolkuratorns arbete är att eleverna når kunskapskraven, utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande. Skolkurator kan ge råd och stöd till elever vid svårigheter i den sociala situationen.

Psykolog

Skolpsykologen arbetar med frågor kring elevens utveckling, lärande, behov och mående i skolan. Skolpsykologen ser elevens situation utifrån ett helhetsperspektiv där kunskap om individ, grupp och organisation används för att öka förståelse kring eleven.

Senast uppdaterad: 1 juli 2021