Skolansökan inför hösttermin 2021 är avslutad

Skolansökan inför höstterminen 2021 är avslutad. Skolplacering till kommunal skola har gått ut via e-post och sms. Har du inte mottagit information om skolplacering, kontrollera att kontaktuppgifterna stämmer i e-tjänsten.
De fristående skolorna meddelar själva sina placeringar.

Skolansökningsprocessen

Val av skola, skolansökan
1 Hitta skola
2 Ansök
3 Ansökan stänger
4 Besked om placering
5 Ansök om fritids

Skolansökan är stängd.

Besked om placering

Besked om placering meddelas via e-post och sms den 24-25 mars och skickas till båda vårdnadshavarna. Placeringen är definitiv och behöver inte bekräftas till skolan eller till kommunen. Det är skolorna som skickar ut information och välkomstbrev inför hösten.

Plats på annan skola i eller utanför kommunen

Har du fått en plats på en annan skola i eller utanför kommunen ska du meddela det direkt till skolan du har fått en placering på.

Först när ditt barn har blivit antagen på en skola kan du ansökan om fritidshem.

 • Barn 6-12 år kan få plats i fritidshem om vårdnadshavare arbetar eller studerar. 
 • Maxtaxa gäller.

Ansökan i e-tjänsten med Bank IDlänk till annan webbplats
Ansökan i e-tjänsten med användarnamn+ lösenordlänk till annan webbplats

Efter besked om skolplacering

När kommunen har skickat ut ett besked om skolplacering är skolansökan avslutad och ansvaret för antagning går över från kommunen till rektorerna på de olika skolorna.

Byte av skola

Om du vill byta till en skolplacering på en annan kommunal skola efter att ha tagit emot placeringsbeskedet, måste du göra en ansökan om byte i kommunens e-tjänst för skolbyte. Är du intresserad av att byta till en fristående skola tar du direkt kontakt med den skolan.

Det är viktigt att komma ihåg att rektorerna på friskolor inte är skyldiga att använda samma urvalsgrunder som kommunen gör.

Ansök om byte till kommunal skola

Överklagande av skolplacering

Kommunens beslut om skolplacering enligt 9 kap. 15 § eller 10 kap. 30 § skollagen får överklagas till Förvaltningsrätten med laglighetsprövning enligt 10 kap 8 § kommunallagen. Vid
eventuellt överklagande vänder du dig direkt till Förvaltningsrätten med din skrivelse. Överklagandet måste ha inkommit till Förvaltningsrätten senast tre veckor efter det att meddelande om placering har skickats ut.

Förvaltningsrättenlänk till annan webbplats

Uppsägning av förskola/pedagogisk omsorg

Om ditt barn fyller sex år under 2021 och går på förskola kommer placeringen automatiskt att avslutas den 31 juli 2021.
Du säger själv upp platsen om ditt barn ska sluta tidigare. Uppsägningstiden är en månad. Observera att det inte är möjligt att tillträda en ny barnomsorgsplacering förrän tre månader har passerat, räknat från sista dagen på uppsägningsperioden.

Ansök om fritidshemsplats

Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar kan få plats i fritidshem för barn i åldrarna 6-12 år. Ansökan om fritidshemsplats gör du först när du har fått antagningsbeskedet från den skola barnet har blivit antagen till.
Du söker plats via e-tjänsten.

Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd och maxtaxan är baserad på familjens inkomst.

Ansökan i e-tjänsten med Bank IDlänk till annan webbplats

Ansökan i e-tjänsten med användarnamn+lösenordlänk till annan webbplats

Gå till upplandsvasby.se/barnomsorg

 1. Logga in med e-legitimation
 2. Klicka på "Förskola och skolbarnsomsorg".
 3. Klicka på rutan "Gör din ansökan".
 4. Fritidshemsplacering kan sökas med önskad start tidigast
  1 augusti.

Information och ansökan om skolskjuts

Elever i årskurs förskoleklass till årskurs 9 kan ha rätt till skolskjuts. Grunder för bedömning är avstånd till närmsta kommunal skola, trafikfarlig väg, funktionsvariationer hos eleven eller annan särskild omständighet.

Information och ansökan om skolskjuts

Antagningsprinciper kommunal skola

Kommunen jobbar efter principen att alla elever ska få en plats i den skola vårdnadshavare har som förstahandsval.

Om fler elever har sökt till en kommunal skola än det finns platser måste det göras ett urval. Platserna fördelas då utifrån ett antal urvalsgrunder:

 1. Rangordning enligt den relativa närhetsprincipen.
 2. Syskonförtur.
 3. Barn som tas emot i förskoleklass höstterminen det kalenderår de fyller fem år.
 4. Barn boende i annan kommun.

Hur används den relativa närhetsprincipen mellan kommunala skolor?

Relativ närhet används för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. För att få fram den relativa närheten mäts skillnaden i avstånd på säkra gång-, cykel eller bilvägar till den önskade sökta skolan, jämfört med en alternativ skola i närheten. Avståndet till den alternativa, närliggande kommunala skolan minskas med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet får platsen.

I exemplet nedan benämns den sökta skolan som skola X. Avståndet till den sökta skolan jämförs med avståndet till en alternativ skola. Den alternativa skolan utgörs av elevens närmaste skola eller elevens näst närmaste skola.

Exempel

Britta och Filip har båda sökt skola X. Det finns en ledig plats på skolan. Britta får den lediga platsen på skola X, fastän Filip bor närmare skola X. Varför?

Uträkning

Britta har 1200 m till den alternativa skolan och 400 m till skola X: 1200-400= 800m

Filip har 500 m till den alternativa skolan och 300 m till skola X: 500-300 =200m

Britta får det högsta relativa värdet och får därför platsen på skola X.

Två personer med olika avstånd till två olika skolor. Under illustrationen av personerna finns avståndet angivet.

Flytta till Upplands Väsby

För att kunna göra en skolansökan åt ditt barn under ordinarie skolansökningsperiod måste barnet vara folkbokfört före den 28:e februari 2021 i Upplands Väsby kommun . Kopia på hyres- eller köpekontrakt gäller inte.

Om barnet inte har hunnit bli folkbokfört före den 28:e februari och du som vårdnadshavare är intresserad av en kommunal skola, ska du använda e-tjänsten när du gör en ansökan till kommunal grundskola.

Ansökan till kommunal grundskolalänk till annan webbplats

Är du intresserad av en fristående skola ska du ta direktkontakt med skolan för mer information.

Om ingen skolansökan sker

Om du inte gör skolansökan erbjuds ditt barn i första hand plats i närmastekommunala skola som har en ledig plats. Om det inte finns plats i närmaste kommunala skola, erbjuds ditt barn plats i annan kommunal skola i Upplands Väsby.

Har du frågor om skolansökan?

Välkommen att kontakta Väsby Direkt. Vi kan hjälpa dig på flera språk.

Senast uppdaterad: 31 mars 2021