Skolansökan för höstterminen 2022 startar
24:e januari och stänger den 11:e februari

Skolansökan är stängd.

Skolansökan är stängd.

Här kan du ta del av mer information om skolansökan

Efter besked om skolplacering

När kommunen har skickat ut ett besked om skolplacering är skolansökan avslutad och ansvaret för antagning går över från kommunen till rektorerna på de olika skolorna.

Byte av skola

Om du vill byta till en skolplacering på en annan kommunal skola efter att ha tagit emot placeringsbeskedet, måste du göra en ansökan om byte i kommunens e-tjänst för skolbyte. Är du intresserad av att byta till en fristående skola tar du direkt kontakt med den skolan.

Det är viktigt att komma ihåg att rektorerna på friskolor inte är skyldiga att använda samma urvalsgrunder som kommunen gör.

Ansök om byte till kommunal skola

Uppsägning av förskola/pedagogisk omsorg

Om ditt barn fyller sex år under 2022 och går på förskola kommer placeringen automatiskt att avslutas den 31 juli 2022.
Du säger själv upp platsen om ditt barn ska sluta tidigare. Uppsägningstiden är en månad. Observera att det inte är möjligt att tillträda en ny barnomsorgsplacering förrän tre månader har passerat, räknat från sista dagen på uppsägningsperioden.

Ansök om fritidshemsplats

Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar kan få plats i fritidshem för barn i åldrarna 6-12 år. Ansökan om fritidshemsplats gör du först när du har fått antagningsbeskedet från den skola barnet har blivit antagen till.
Du söker plats via e-tjänsten.

Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd och maxtaxan är baserad på familjens inkomst.

Ansökan i e-tjänsten med Bank ID Länk till annan webbplats.

Ansökan i e-tjänsten med användarnamn+lösenord Länk till annan webbplats.

Gå till upplandsvasby.se/barnomsorg

  1. Logga in med e-legitimation
  2. Klicka på "Förskola och skolbarnsomsorg".
  3. Klicka på rutan "Gör din ansökan".
  4. Fritidshemsplacering kan sökas med önskad start tidigast
    1 augusti.

Information och ansökan om skolskjuts

Elever i årskurs förskoleklass till årskurs 9 kan ha rätt till skolskjuts. Grunder för bedömning är avstånd till närmsta kommunal skola, trafikfarlig väg, funktionsvariationer hos eleven eller annan särskild omständighet.

Information och ansökan om skolskjuts

Antagningsprinciper kommunal skola

Kommunen jobbar efter principen att alla elever ska få en plats i den skola vårdnadshavare har som förstahandsval.

Om fler elever har sökt till en kommunal skola än det finns platser måste det göras ett urval. Platserna fördelas då utifrån ett antal urvalsgrunder:

  1. Rangordning enligt den relativa närhetsprincipen.
  2. Syskonförtur.
  3. Barn som tas emot i förskoleklass höstterminen det kalenderår de fyller fem år.
  4. Barn boende i annan kommun.

Hur används den relativa närhetsprincipen mellan kommunala skolor?

Relativ närhet används för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. För att få fram den relativa närheten mäts skillnaden i avstånd på säkra gång-, cykel eller bilvägar till den önskade sökta skolan, jämfört med en alternativ skola i närheten. Avståndet till den alternativa, närliggande kommunala skolan minskas med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet får platsen.

I exemplet nedan benämns den sökta skolan som skola X. Avståndet till den sökta skolan jämförs med avståndet till en alternativ skola. Den alternativa skolan utgörs av elevens närmaste skola eller elevens näst närmaste skola.

Exempel

Britta och Filip har båda sökt skola X. Det finns en ledig plats på skolan. Britta får den lediga platsen på skola X, fastän Filip bor närmare skola X. Varför?

Uträkning

Britta har 1200 m till den alternativa skolan och 400 m till skola X: 1200-400= 800m

Filip har 500 m till den alternativa skolan och 300 m till skola X: 500-300 =200m

Britta får det högsta relativa värdet och får därför platsen på skola X.

Två personer med olika avstånd till två olika skolor. Under illustrationen av personerna finns avståndet angivet.

Skola i annan kommun

Du har rätt att söka plats för ditt barn i en skola utanför Upplands Väsby kommun. Förutsättningen är att skolan accepterar den ersättning Upplands Väsby erbjuder.
Kontakta den skola du är intresserad av för att få deras ansökningshandlingar.

Om ditt barn fyller sex år, eller ska börja årskurs sex till hösten och idag går på F-5 skola, eller vill byta till en ny skola inför höstterminen årskurs sex, görs skolansökan som vanligt i februari enligt de datum som angivits. Då anger du "annan skola utanför kommunen".

Om du byter till en skola i en annan kommun efter att skolansökningsperioden är över måste skolan i den andra kommunen registrera skolplaceringen hos Upplands Väsby kommun.

Flytta till Upplands Väsby

För att kunna göra en skolansökan åt ditt barn under ordinarie skolansökningsperiod måste barnet vara folkbokfört före den 28:e februari 2022 i Upplands Väsby kommun . Kopia på hyres- eller köpekontrakt gäller inte.

Om barnet inte har hunnit bli folkbokfört före den 28:e februari och du som vårdnadshavare är intresserad av en kommunal skola, ska du använda e-tjänsten när du gör en ansökan till kommunal grundskola.

Ansökan till kommunal grundskola Länk till annan webbplats.

Är du intresserad av en fristående skola ska du ta direktkontakt med skolan för mer information.

Om ingen skolansökan sker

Om du inte gör skolansökan erbjuds ditt barn i första hand plats i närmastekommunala skola som har en ledig plats. Om det inte finns plats i närmaste kommunala skola, erbjuds ditt barn plats i annan kommunal skola i Upplands Väsby.

Byte till skola i årskurs 6

Om ditt barn går i en skola som har årskurs 6-9 och vill gå kvar behöver du inte göra en skolansökan. Om ditt barn vill byta skola behöver du göra en skolansökan. Skriv förstahandsvalet som nummer ett i skolansökan. Skriv den nuvarande skolan som nummer två om ni samtidigt vill vara säkra på att ha en plats kvar där om inte förstahandsalternativet uppfylls.

Om ditt barn går i en skola med verksamhet upp till årskurs 5 ska du göra en skolansökan

Har du frågor om skolansökan?

Välkommen att kontakta Väsby Direkt. Vi kan hjälpa dig på flera språk.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2021