Inneboende, inackordering

Du som är folkbokförd i Upplands Väsby och går en gymnasieutbildning och är berättigad till studiehjälp kan söka om ekonomiskt stöd. Stödet gäller inackordering eller resor. Du kan inte söka både och.

Om du sökt till en friskola ska du istället göra din ansökan genom Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Information om inackorderingstillägg på CSN:s webbplatslänk till annan webbplats

Vad innebär stöd till inackordering?

Det ekonomiska stödet till inackordering är ett bidrag till kostnader för inackorderingen och till hemresor. Du får ett ekonomiskt stöd för nio månader per läsår. Det innebär fyra månader på höstterminen och fem på vårterminen.

Hur mycket pengar får jag?

Ersättningsbeloppet per månad är 1/30 av fastställt basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Aktuellt basbelopp 2017 är fastställt till 44 800 kronor. Det innebär att ersättningen under 2017 blir 1 493 kronor per månad.

Vem kan få ekonomiskt stöd för inackordering?

Du kan beviljas inackorderingsbidrag om:

  • Du har sökt en utbildning som inte finns i din hemort i en annan kommun eller landsting.
  • Du har sökt men inte blivit antagen till motsvarande utbildning på din hemort.
  • Du går på idrottsgymnasium eller annan utbildning där regeringen beslutat att hela landet ska vara upptagningsområde.
  • Resvägen mellan skolort och hemort måste vara mer än 40 kilometer eller ha en restid på mer än två timmar per dag. Med hemort menas föräldrars permanenta bostad. Om dina föräldrar är skilda och har eller har haft gemensam vård är det det föräldrahem där du är folkbokförd större delen av den tid ansökan avser som gäller.

Vilka övriga krav ska uppnås för att få stödet?

För att få ekonomiskt stöd förutsätts att du bor inackorderad på skolorten eller i dess närhet. Avståndet mellan inackorderingsadress och skola får inte vara längre än 40 kilometer. Restiden får inte heller vara längre än två timmar per dag.

Du ska studera på heltid och utbildningen ska vara godkänd av kommunen. Inför varje ny termin ska du lämna in en ansökan. Du får ersättning till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Så arbetar vi

Ditt ärende kommer att registreras och fördelas till en handläggare. I handläggningen ingår att verifiera att du är inskriven i den skola som du angivit. Eftersom terminen startar i slutet av augusti kan detta inte ske fören i början på september. Efter detta gör handläggaren en bedömning av hur väl du uppfyller de krav som finns.

När får jag ett beslut?

Du får ett beslut som skickas ut till dig per post inom 24 dagar. Du kan överklaga beslutet inom tre veckor.

Senast uppdaterad: 8 maj 2018
Förskola och skola