Skolresor, skolskjuts

Som elev i förskoleklass till årskurs nio kan du få rätt till skolskjuts om du har lång färdväg, farlig skolväg eller om du har någon funktionsnedsättning. Bor du i Upplands Väsby men vill gå på gymnasiet utanför Stockholms län kan du ansöka om ekonomiskt stöd.

Vilka elever har rätt till skolskjuts?

För att få skolskjuts måste något av nedanstående tre kriterier vara uppfyllda:

Du har rätt till skolskjuts om din skolväg är lång. Följande avstånd gäller:

Skolår och gällande avstånd mellan hem och närmsta kommunala skola för rätt till skolskjuts

Skolår

Avstånd

1-3

minst 2,5 kilometer

4-6

minst 3,5 kilometer

7-9

minst 4,5 kilometer

Du har rätt till skolskjuts om din väg till skolan är klassad som trafikfarlig. Inför varje läsår görs en besiktning och bedömning av kommunens skolvägar.

Om du går i grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola och har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till skolskjuts. Bedömning sker genom en individuell prövning. Behovet ska kunna styrkas med intyg från läkare, psykolog eller liknande. Intyget lämnas in i samband med ansökan.

Viktigt att veta om skolskjuts

  • Skolskjuts består i första hand av terminskort på SL. Därefter kan skolskjuts ske i form av taxi eller annan specialtransport.
  • Skolskjutsen är gratis för eleven.
  • Vid skollov ordnas ingen skolskjuts.
  • Skolskjutsen går enbart i anslutning till skoldagens början och slut.
  • Skolskjuts ges inte till förskola, förskoleklass eller skolbarnomsorg.
  • Om du som vårdnadshavare inte avbokar förbeställd taxiresa kan du bli skyldig att betala ersättning.

Information om regler för skolskjuts

Handläggning och beslut

Du får ett beslut inom 15 arbetsdagar. Under semestertider kan dock längre handläggningstider förekomma.

Ekonomiskt stöd för resor under gymnasiet

Bor du i Upplands Väsby men vill gå i en gymnasieskola utanför Stockholms län kan du söka om ekonomiskt stöd för resor. Du kan få ersättning för elevresor under nio månader per läsår. Du ska lämna din ansökan inför varje termin.

Du kan få ersättning till och med det första halvåret det år du fyller 20 år. Du måste läsa på heltid och din utbildning ska vara godkänd av kommunen.

Om du har ekonomiskt stöd till elevresor och flyttar, ändrar skola eller något annat som rör din elevresa är du skyldig att berätta det för oss.

Så arbetar vi

Ditt ärende kommer att registreras och fördelas till en handläggare. Handläggning börjar tidigast i början av september. Vi hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut. Därefter sker en bedömning av hur väl du uppfyller de krav som finns för att ha rätt till ekonomiskt stöd.

När får jag ett beslut?

Du får ett beslut inom 24 arbetsdagar. Du har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningsdatumet.

Senast uppdaterad: 2 mars 2018
Förskola och skola