Skolresor, skolskjuts

Som elev i förskoleklass till årskurs nio kan du få rätt till skolskjuts om du har lång färdväg, farlig skolväg eller om du har någon funktionsnedsättning. Bor du i Upplands Väsby men vill gå på gymnasiet utanför Stockholms län kan du ansöka om ekonomiskt stöd.

Den 31 maj är sista datum att lämna in ansökan om skolskjuts inför läsåret 2018/2019.

Från och med höstterminen 2018 är även förskoleklass en obligatorisk skolform. Elever i förskoleklass samt årskurs 1-9 kan få skolskjuts utifrån färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Om vägen till närmaste kommunala skola uppfyller kriterierna för att få skolskjuts, har eleven rätt till skolskjuts oavsett om man har valt en annan kommunal eller fristående skola. Skolskjuts med taxi anordnas i anslutning till skoldagens början och slut.

Alla beslut om skolskjuts är tidsbegränsade. Ansökan om skolskjuts ska vara inlämnad senast den 31 maj,
även för dem som haft skolskjuts tidigare (om behov kvarstår).
Om ansökan inkommer senare kan kommunen inte garantera att skolskjuts kommer att fungera från skolstart.

Observera att handläggningstiden kan komma att förlängas under detta ansökningstillfälle och då kan överstiga de ordinarie 15 arbetsdagarna.

Kriterier för att få skolskjuts

För att få skolskjuts måste något av nedanstående tre kriterier vara uppfyllda:

1. Avstånd mellan hemmet och närmaste kommunala skola

Elev har rätt till skolskjuts om skolvägen är lång. Följande avstånd gäller:

Förskoleklass samt skolår 1—3 2,5 km
Skolår 4—6 3,5 km
Skolår 7—9 4,5 km

2. Trafikfarlig skolväg

Elev har rätt till skolskjuts om vägen till skolan är klassad som trafikfarlig. Inför varje läsår görs en besiktning och bedömning av kommunens skolvägar.

3. Funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter

Elever i grundskola, särskola och särgymnasium kan vid funktionsnedsättning eller av andra särskilda omständigheter beviljas skolskjuts efter individuell prövning. Behovet ska kunna styrkas med intyg från läkare, psykolog eller liknande. Intyget lämnas in i samband med ansökan.

Har ni frågor eller funderingar kring skolskjuts får ni gärna höra av er till Väsby Direkt på telefon: 08-590 970 00.

Vilka elever har rätt till skolskjuts?

För att få skolskjuts måste något av nedanstående tre kriterier vara uppfyllda:

Du har rätt till skolskjuts om din skolväg är lång. Följande avstånd gäller:

Skolår och gällande avstånd mellan hem och närmsta kommunala skola för rätt till skolskjuts

Skolår

Avstånd

1-3

minst 2,5 kilometer

4-6

minst 3,5 kilometer

7-9

minst 4,5 kilometer

Du har rätt till skolskjuts om din väg till skolan är klassad som trafikfarlig. Inför varje läsår görs en besiktning och bedömning av kommunens skolvägar.

Om du går i grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola och har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till skolskjuts. Bedömning sker genom en individuell prövning. Behovet ska kunna styrkas med intyg från läkare, psykolog eller liknande. Intyget lämnas in i samband med ansökan.

Viktigt att veta om skolskjuts

  • Skolskjuts består i första hand av terminskort på SL. Därefter kan skolskjuts ske i form av taxi eller annan specialtransport.
  • Skolskjutsen är gratis för eleven.
  • Vid skollov ordnas ingen skolskjuts.
  • Skolskjutsen går enbart i anslutning till skoldagens början och slut.
  • Skolskjuts ges inte till förskola, förskoleklass eller skolbarnomsorg.
  • Om du som vårdnadshavare inte avbokar förbeställd taxiresa kan du bli skyldig att betala ersättning.

Information om regler för skolskjuts

Handläggning och beslut

Du får ett beslut inom 15 arbetsdagar. Under semestertider kan dock längre handläggningstider förekomma.

Ekonomiskt stöd för resor under gymnasiet

Bor du i Upplands Väsby men vill gå i en gymnasieskola utanför Stockholms län kan du söka om ekonomiskt stöd för resor. Du kan få ersättning för elevresor under nio månader per läsår.

Du kan få ersättning till och med det första halvåret det år du fyller 20 år. Du måste läsa på heltid och din utbildning ska vara godkänd av kommunen.

Om du har ekonomiskt stöd till elevresor och flyttar, ändrar skola eller något annat som rör din elevresa är du skyldig att berätta det för oss.

Så arbetar vi

Ditt ärende kommer att registreras och fördelas till en handläggare. Handläggning börjar tidigast i början av september. Vi hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut. Därefter sker en bedömning av hur väl du uppfyller de krav som finns för att ha rätt till ekonomiskt stöd.

När får jag ett beslut?

Du får ett beslut inom 24 arbetsdagar. Du har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningsdatumet.

Senast uppdaterad: 29 juni 2018
Förskola och skola