Hur fungerar en kommun?

En kommun består av flera olika bestämmande organ. De viktigaste är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Dessutom finns flera nämnder.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens "riksdag". Det är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år vid allmänna val av de som har rösträtt och är skrivna i Upplands Väsby kommun.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens "regering". Det är kommunens ledande nämnd. Kommunstyrelsen har som uppgift att:

 • förbereda ärenden inför fullmäktiges sammanträden
 • leda och samordna kommunens olika verksamheter
 • ansvara för att kommunfullmäktiges beslut utförs.

Kommunfullmäktige utser 15 ledamöter och 15 ersättare. Kommunstyrelsen sammanträder nio gånger om året.

Kommunstyrelsen

Kommunens nämnder

Kommunens olika nämnder motsvarar departementen på nationell nivå. I Upplands Väsby kommun finns följande nämnder:

 • Bygg- och miljönämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Socialnämnden
 • Omsorgsnämnden
 • Utbildningsnämnden
 • Valnämnden

Dessutom har Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna kommuner gemensamt två nämnder:

 • nämnden för familjerättsliga frågor
 • överförmyndarnämnden

Nämnder och utskott

Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndarnämnd/överförmyndare. Hur resten av verksamheten är organiserad är upp till varje kommun att bestämma.

I de flesta fall bildar kommunfullmäktige ett antal nämnder som under kommunstyrelsen är ansvarig för olika verksamhetsområden.

Kommunfullmäktige bestämmer vilka som ska sitta i nämnderna

Kommunfullmäktige utser de förtroendevalda som ska sitta i nämnderna. Det är också fullmäktige som bestämmer hur många personer som ska finnas i varje nämnd, samt vem som ska vara ordförande och vice ordförande. Fördelningen av platser i nämnden motsvarar majoritetsförhållandena i fullmäktige.

Senast uppdaterad: 17 september 2019
Kommun och politik