Taxa för uppdragsverksamhet

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna taxa tas avgift ut av uppdragsgivare för bygg- och miljönämndens tjänster av servicekaraktär som utförs på uppdrag samt uthyrning av instrument.

2 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 1329 kronor per hel timme handläggningstid. Indexuppräkning av timtaxan kan ske årligen i enlighet med § 3.

3 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i denna taxa antagna timavgiften med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuner och landstings hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2022.

Avgifter

4 § Avgifter tas ut för
1. Vattenprovtagning på uppdrag (analyskostnad samt kostnad för frakt och transport tillkommer)

a) avgift motsv 0,5 tim

2. Uppdrag av konsultkaraktär (tex bullermätningar)

a) timavgift

3. Medverkan i extern utbildning

a) halvdag (4 timmar)
b) heldag (8 timmar)

Eventuella resekostnader tillkommer.

På angivna avgifter tillkommer vid varje tillfälle gällande mervärdesskatt.

Avgifternas erläggande

5 § Avgift enligt denna taxa ska betalas av uppdragsgivaren när denne tillställs bygg- och miljönämndens resultat av utfört arbete.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.

Senast uppdaterad: 5 januari 2022