Taxa för tillsyn inom alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, spellagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för prövning och tillsyn

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller för avgifter för Upplands Väsby kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, spelllagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för

  1. handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag.
  2. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
  3. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

  1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
  2. handläggning som föranleds av att beslut av nämnd överklagas.

4 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i denna taxa antagna timavgiften med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2017.

5 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av bygg- och miljönämnden som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.

Timtaxa

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1223 kr per hel timme handläggningstid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestäms för ärendet (fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning i ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgifter för prövning

8 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga alkohol/tobak/läkemedel/spel multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilagan. Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. Avgiften ska betalas i förskott.

9 § Avgift för prövning ska betalas av sökanden.

10 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås.

11 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift med anledning av anmälan

12 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga alkohol/tobak/läkemedel/spel multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilagan.

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

13 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten. Avgiften ska betalas i förskott.

14 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn

15 § Avgifter för tillsyn ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga alkohol/tobak/läkemedel/spel multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilagan.

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.

16 § Om en verksamhet omfattar flera verksamheter (tobak partihandel, tobak detaljhandel, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel) enligt taxebilaga alkohol/tobak/läkemedel/spel ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.

17 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Fast årlig avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs – verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamhetens bedrivs.

18 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften.

Nedsättning av avgift

19 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande mm

20 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till bygg- och miljönämnden i Upplands Väsby kommun. Betalning ska inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas då gällande taxa.

Kontakta Väsby Direkt för tillgång till taxebilaga Alkohol/Tobak/Läkemedel/Spel

Senast uppdaterad: 16 augusti 2021