Kart- och mättjänster

Kart- och GIS-enheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service. Du kan även vända dig till oss för beställning av olika kartproduktioner.

Kartproduktioner som du kan beställa

Nybyggnadskarta

När du ska söka bygglov eller göra en anmälan enligt attefallsreglerna ska du lämna in en situationsplan. För din situationsplan ska du använda ett kartunderlag från kommunen.

Nybyggnadskartan i sin helhet ska utgöra underlag till den situationsplan som krävs för byggnadsnämndens granskning. Inga ändringar får därför göras och hela nybyggnadskartan ska finnas med i situationsplanen.

Aktuell detaljplan bör ha vunnit laga kraft och eventuell fastighetsbildning vara genomförd innan slutlig nybyggnadskarta upprättas. Om inte redovisas detta på nybyggnadskartan med texten Preliminär nybyggnadskarta ”tomten är tolkad från ett förslag till detaljplan” respektive "förrättning pågår”. I båda dessa fall redovisas fastigheten med preliminära koordinater och cirka-arealer.

Nybyggnadskarta typ A

Krävs alltid vid nybyggnad av huvudbyggnader och större byggnader där anslutningar till vatten och avloppsnät ska göras. Inmätningar är nödvändiga.

Nybyggnadskarta typ B

Krävs för nybyggnad av till exempel garage och större tillbyggnader nära tomtgräns men utan information om vatten och avlopp. Inmätning är nödvändig.

Nybyggnadskarta typ C

Karta för mindre byggnader, uthus och tillbyggnader som inte placeras i närheten av tomtgränsen. Innehåller detaljplanebestämmelser. Kartan är utritad från den befintliga, ej i fält kontrollerade primärkartan.

Leverans

Nybyggnadskartan levereras normalt till beställaren tre veckor från det att vi fått din beställning utskriven på papper, i pdf-format samt i CAD-format (dwg,dxf, dgn) för användning i CAD-program. För korrekt utseende av kartan i AutoCAD finns så kallade shx-filer för nerladdning.

Enkelt kartutdrag

Enkelt kartutdrag är ingen nybyggnadskarta. Den kan användas för enklare lovärenden som till exempel inglasning av balkong, skärmtak, mur eller plank. Den kan även användas som kartunderlag för anläggning av bergvärme eller för andra förändringar eller åtgärder på din tomt som kräver en skalriktigt karta.

Specialkarta

Vi kan hjälpa dig att ta fram specialkartor där du kan kombinera olika geografiska data. Du kan till exempel kombinera innehållet i Väsbykartan med ett flygfoto för ett speciellt ändamål.

Mättjänster

Exempel på tjänster:

  • Utstakning av nya hus i samband med bygglov.
  • Kontrollmätning av hus och andra anläggningar.
  • Påvisning av försvunna tomtgränsmarkeringar.
  • Inmätningsuppdrag av olika slag.
  • Mätning för projekteringsunderlag.
  • Koordinatberäkningar, koordinattransformationer.
  • Stompunktsinformation.

Stomnät och koordinatsystem

I Upplands Väsby kommun gäller följande koordinatsystem:

Plansystem: SWEREF99 zon 18:00
Höjdsystem: RH2000

Information om SWEREF99 och RH2000 på Lantmäteriets webbplatslänk till annan webbplats

Fram till den 20 februari 2009 gällde referenssystemet ST74 i planet. För att transformera lägesinformation från ST74 till SWEREF99 ska det transformationssamband med tillhörande restfelsmodell som gäller för merparten av Stockholmstrakten användas.

Fram till den 4 februari 2013 gällde i Upplands Väsby referenssystemet RH00 i höjd. För att transformera höjdinformation från RH00 till RH2000 adderas 0,556 meter. Observera att andra kommuner har andra skift eller andra metoder för omräkning. Det är mycket viktigt att ha koll på vilket höjdsystem man jobbar i.

Informationsbrev byte av höjdsystem

Information och beställning av kartproduktioner och mättjänster

Väsby Direkt: 08-590 970 00
E-post: Kartverk@Upplandsvasby.se

Avgifter och taxor

Senast uppdaterad: 21 februari 2018
Kommun och politik