Bedömningsprocessen

Bedömningen har sin utgångspunkt i kommunens kvalitetspolicy. Först gör en grupp examinatorer en utvärdering av varje deltagandes tävlingsbidrag. Efter det gör examinatorerna platsbesök.

Platsbesöket är en del i utvärderingen och syftar till att fördjupa och nyansera bilden av verksamhetens kvalitetsarbete. Vid platsbesöket kommer därför examinatorerna att ställa frågor till chef och medarbetare för att komplettera det skriftliga underlaget. Slutligen utser juryn den verksamhet som får utmärkelsen.

Examinatorerna är medarbetare från olika verksamheter som finansieras av kommunen, med god kunskap om olika verksamhetsområden.

Strukturen för kvalitetsarbetet är gemensam för hela Upplands Väsby och tar sin utgångspunkt i kvalitetspolicyn. Kvalitetspolicyn ska säkerställa att väsbyborna får bästa möjliga service och tjänster inom givna ekonomiska ramar oavsett utförare. Målsättningen är att alla medborgare och kunder ska uppleva ett professionellt bemötande, god tillgänglighet och ges möjlighet till delaktighet.

Fyra perspektiv

Kommunfullmäktige anger inriktningen för all kommunalt finansierad verksamhet i övergripande mål och fyra perspektiv. Traditionellt sett har ett finansiellt perspektiv dominerat och mycket intresse ägnats åt de resurser som sätts in i verksamheterna. Vi har flyttat fokus till att följa upp vad vi får för de pengar vi sätter in i verksamheterna. Därför mäter vi resultat utifrån fyra perspektiv: medborgare, samhälle & miljö, medarbetare och ekonomi. Det är vårt sätt att säkerställa att vi följer upp verksamheternas resultat ur ett helhetsperspektiv.

Resultat

Beskriver resultat för några specifika nyckeltal för föregående år samt det resultat som verksamheten förväntar sig under året. Det ska ge svar på målvärde och vad som konkret har uppnåtts och ska uppnås.

Arbetssätt

Arbetssätt handlar om hur arbetet ska bedrivas för att målen ska uppnås.

Resursanvändning

Resursanvändning handlar om hur man använder resurserna mest effektivt för att nå uppsatta mål och för att utveckla arbetssätten. Med resurser avses här förutom tilldelade ekonomiska medel även lokaler, IT-stöd, materialåtgång, medarbetarnas kompetens, energiförbrukning och andra miljöaspekter.

Uppföljning

Verksamheterna ska ha metoder för att löpande och vid fasta tidpunkter följa upp sitt arbete. Uppföljningarna ska ge underlag för beslut om åtgärder när verksamheten inte ser ut att nå sina mål. Uppföljningen är ett verktyg att säkerställa att mål uppnås och att kunderna därmed får god service samt att erfarenheter tas tillvara för lärande och utveckling.

Resultat och analys

Uppföljning och olika utvärderingar visar på resultat som ska analyseras i relation till verksamhetens mål. Även trender redovisas. Slutsatser från kundundersökningar redovisas samt relevanta och specifika nyckeltal.

Senast uppdaterad: 13 september 2018