• Startsida
  • / Första detaljplanen i Fyrklövern

Första detaljplanen i Fyrklövern

Detaljplanen för gator, park, torg och annan infrastruktur i Fyrklövern vinner nu laga kraft efter en serie av överklaganden. Därmed kan byggstart ske under våren 2016.

Detaljplanen, som formellt heter Fyrklövern 1 –allmän platsmark, är central för all framtida byggnation i Fyrklövern. Innan det finns gator, vatten, avlopp, el, fiber samt fjärrvärme på plats går det inte att börja bygga bostäder. I och med att detaljplanen vinner laga kraft kan kommunen nu komma igång med att låta bygga gatunätet, dra nya ledningar, flytta ersätta en del äldre ledningar osv. Första steget är att kommunen ska upphandla de entreprenörer som kommer utföra arbetet. Förberedelser för den upphandlingen har pågått en tid och upphandling kommer börja i november.

Kommunens plan är att praktiskt byggarbete ska kunna börja i mars-april 2016. Preliminärt kommer de första arbetena beröra Dragonvägen och därefter Mälarvägen. Även den nya parken utanför Centrums södra entré planeras ske tidigt.

Detaljplanen innehåller bland mycket annat två omdiskuterade gångfartsgator. Efter att kommunfullmäktige enhälligt antog detaljplanen i mars efter nära två års planarbete överklagades beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog samtliga överklaganden i juli. Länsstyrelsens dom överklagades i sin tur av en organisation och en privatperson. Nästa instans var mark & miljödomstolen som också avslog överklagandena i en dom 30 september. Eftersom överklagandetiden för att överklaga en tredje gång gått ut vinner detaljplanen laga kraft.

Parallellt pågår ett arbete med detaljutformning av de två gångfartsgatorna för att säkerställa att de blir trivsamma för gångtrafikanter och inte blir attraktiva för genomfartstrafik.

Senast uppdaterad: 6 september 2017