• Startsida
  • / Antagen detaljplan för östra Vilunda

Antagen detaljplan för östra Vilunda

Den 21 mars antog kommunfullmäktige detaljplan östra Vilunda, som är en av flera pågående detaljplaner inom området.

Östra vilunda

Syftet med detaljplanen är att pröva området för ca 300 bostäder i en ny kvartersstruktur. Förslaget innehåller flerfamiljshus och stadsradhus, verksamhetslokaler i bottenvåningen samt möjlig byggrätt för ny förskola och vård- och omsorgsboende. Detaljplanen befäster befintlig skola (nuvarande Vittraskolan) i den norra delen av planområdet och genom kvartersbebyggelsen löper ett parkstråk.

Byggherrar: Bonum, Väsbyhem, Svenska Hyreshus och TB Exploatering.

Illustration över östra Vilunda

Bild från 3D-modell över planerad bebyggelse. Illustration: Total Arkitektur

Området östra Vilunda

I norr ligger Väsby Centrum och i öster Vilundaparken - kommunens största idrottsanläggning.

Senast uppdaterad: 6 september 2017