• Startsida
  • / Arbeten som pågår under sommaren i Fyrklövern

Arbeten som pågår under sommaren i Fyrklövern

Här finns samlad information om vilka arbeten som pågår i Fyrklövern under sommaren.

Drabantgatan (tidigare Drabantvägen)

Här sätter vi ny kantsten för den nya gatan mellan husen (1a). Vi räknar med att arbetet kommer att vara klart cirka vecka 26-27. Det kommer att låta en del från maskinerna som kapar sten. Beroende på väder kommer vi att asfaltera under två dagar vecka 25. Vi kommer att fortsätta schaktarbetena på Drabantgatan (1b) upp mot Husarvägen fram till sista augusti 2017.

Blå gatan (tidigare Djäknestigen)

Vi har börjat schakta för ledningar för nytt dagvatten, spillvatten och vatten utmed Blå gatan. Vi har nu schaktat klart halva sträckan och påbörjat rörläggning. Arbetet kommer att pågå under sommaren och beräknas vara klart under hösten. I samband med schaktning tar kommunen rutinmässigt prover på schaktmassor som grävs upp. Eftersom en del prover visat på spår av föroreningar avlägsnas dessa samtidigt. Det är inte ovanligt att man hittar spår av föroreningar på platser där gamla byggnader tidigare stått. Även om uppmätta halter är låga saneras schaktmassorna som en försiktighetsåtgärd.

Saneringen görs på sådant sätt att den inte utsätter närboende eller förbipasserande för några risker. Under tiden som saneringsarbetet pågår är lekplatsen avstängd.

Arkadstråket (tidigare Arkadstigen)

Vid Arkadstråket och mot parkeringen vid COOP schaktar vi för att bygga en kantmur och anlägga nytt vatten och avlopp. Arbetet kommer att pågå under sommaren. Vecka 24 kommer vi att gräva schakt och sedan börja påla i vecka 25. Pålningen tar cirka fyra veckor och det kommer då att låta lite från pålningsmaskinerna.

Korsningen Mälarvägen/Stallgatan

Under vecka 26 planerar vi att börja bygga om gatan i korsningen av Mälarvägen och Stallgatan. Arbetet kommer att pågå fram till hösten 2017. Under tiden kommer trafiken att flyta på som vanligt men med vissa störningar. Det kommer att finnas skyltar i den mån trafiken behöver ledas om.

Vittraskolan

Från juni till augusti utför vi schaktarbeten framför Vittraskolan för att anlägga nytt vatten- och avloppssystem. Vi tittar nu på en lösning där vi kan använda parkeringen för omledning av trafik. Drabantgatan kommer att stängas av i etapper med tillfälliga vägar.

Informationsbladet som PDF

Senast uppdaterad: 28 augusti 2017