Park och natur

Parkernas och grönområdenas utformning och innehåll ska bidra till en lustfylld, hälsosam och trygg utevistelse. Förutsättningar i den fysiska miljön ska utnyttjas för att minimera mängden tillförd utrustning. Material ska vara lättsanerat, ha långa underhållsintervall, vara prisvärda och uppfylla materialkrav enligt kommunens miljökrav.

I Upplands Väsby kommun eftersträvas att barn, äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha en så bra och ändamålsenlig utemiljö som möjligt. Parkernas och grönområdenas utformning och innehåll ska bidra till en lustfylld, hälsosam och trygg utevistelse. Förutsättningar i den fysiska miljön ska utnyttjas för att minimera mängden tillförd utrustning.

I varje planering görs inledningsvis ett programarbete som beskriver vad parken/grönområdet ska innehålla i form av yt- och funktionskrav, vilket i sin tur utgör underlag till projekteringen som styr hur parken/grönområdet ska göras.

Programarbetet bygger som regel på följande studier:

  • Inventering av befintliga förutsättningar så som exempelvis landskapsform, marknivåer, grundvattennivå, geotekniska förutsättningar, ledningsrätter, befintlig växtlighet och i förekommande fall djurliv.
  • Demografisk studie av brukarområdet.
  • Ett antagande av hur länge parken/grönområdet kommer att finnas, med utgångspunkt i kommunens översiktsplan. Detta för att exempelvis konstatera behov av snabbväxande trädslag kontra mer långsamväxande och långlivade trädslag.
  • En jämförelse med vilka värden som tillhandahålls/värden det är brist på, i närliggande parker/grönområden.
  • En faktainsamling av platsens historia/forntid.

Val av gestaltning (form, faktisk utrustning, material och växter) styrs av resultatet av dessa studier.

Trädhandbok
Möbleringsprogram för Upplands Väsby

Parker och grönområden ska planeras med syfte att eftersträva god överblickbarhet och undvika undanskymda vrår i anslutning till vägar/stigar där en besökare måste passera. En god överblickbarhet minskar även risken för avsiktlig skadegörelse och bidrar även till en ökad upplevd trygghet.

Generellt gäller att resurskrävande och komplex skötsel och underhåll under drift- och förvaltningsskede ska minimeras. Detta måste naturligtvis ställas i relation till parkens ifråga dignitet. En stadspark/stadsdelspark kan innehålla avsevärt fler skötselkrävande ytor än t ex en bostadsnära park. Generellt gäller att kommunen har för avsikt att förvalta utemiljön under lång tid och med god ekonomisk livscykelkostnad. Med fördel används därför material som är lättsanerad, robust, har lång underhållsintervall, är prisvärd och som uppfyller materialkrav enligt kommunens miljökrav.

Möbleringsprogram för Upplands Väsby

Här presenteras ett urval av utrustning till kommunens offenliga platser som baserar sig både på hållbarhetskrav och estetik.

Väsby Entrés geografiska läge i den centrala delen av Väsby ger bra förutsättningar för att möta kommunens vision om att utveckla Väsby till en modern småsta...