Möbleringsprogram

Här presenteras ett urval av utrustning till kommunens offenliga platser som baserar sig både på hållbarhetskrav och estetik.

Möbleringsprogrammet ska ge förutsättningar till att skapa en god sammanhållen utemiljö med avseende på det offentliga rummets utrustning och möblering. Genom att föreslå ett antal produkter för olika användningsområden skapas förståelse för det som redan finns i kommunen och det som ska adderas när vi bygger nytt eller rustar upp platser, stråk och områden. En tydlig strategi i valet av utrustning och möbler ger även ekonomiska fördelar då ett begränsat antal olika produkter underlättar vid underhåll och reparationer.

 • Här presenteras kulörer på främst trä och metall som ska tillämpas för enhetlig färgsättning på utrustning och möbler på offentliga platser i kommunen.
 • Om flera olika objekt placeras i närheten av varandra bör samtliga ha samma kulör, vara av samma material och ha samma ytbehandling.
 • De kulörer som visas nedan är dels några av de färger som finns och används i kommunen idag, dels några nya som framöver ska användas som bas.
 • Vid specialritad utrustning eller möbler som är platsanpassade, t ex ett stålräcke eller en pergola i trä, är det möjligt att välja vilken typ av trä eller stål som ska användas och vilken ytbehandling och kulör man vill ha. På följande sida finns de träslag och typer av metall angivna som ska användas i första hand.
 • Stål, järn och aluminium används om det bedöms vara ett hållbart alternativ eller om det ingår som ett material i den utrustning eller de möbler som valts för en plats. En standardkulör kan då väljas, alternativt en specialkulör vilket kan påverka priset en del.
 • Vid val av dimension och form på material som stål eller metall, strävar vi efter ett enhetligt utseende på platsen eller området. Om t ex plattstål används i ett trappräcke, ska det stämma överens i mesta möjliga mån med övrig utrustning såsom staket och i stålet på en soffa.
 • Det som ofta styr valet av kulör eller material är drift- och skötselaspekter. Det är väldigt viktigt att det går att reparera och måla om, eller byta delar av den utrustning och de möbler som finns i kommunen.
 • På valda platser eller objekt kan det vara möjligt att göra undantag från dessa kulörer eller material. Beslut om detta fattas av Gata/park-enheten.
 • Gällande grafitgrå förekommer olika RAL-färger som standard hos leverantören. RAL-färgen måste därmed inte vara exakt 7024 utan kan vara ett annat nummer om namnet ändå är grafitgrå och finns med i deras bassortiment.
Bild över kulörer och material som ska väljas enligt Möbleringsprogrammet

Bild 1. Kulörer och material

 • Sitthöjden ska vara mellan 450-500mm
 • Soffor bör vara försedda med arm- och ryggstöd
 • Om sittmöbler inte är försedda med armstöd och/eller ryggstöd bör det finnas kompletterande sittmöbler med armstöd och ryggstöd i närheten
 • Sittmöbeln ska kunna fästas i marken
 • Om detaljer i sittmöbeln är av trä ska dessa kiselbehandlas om möjligheten finns. Inga exotiska träslag bör användas där alternativ på andra träslag finns.
 • Bord som väljs ska vara i samma produktserie lika sittmöbeln som placeras intill bordet
 • Höjden på bordsytan ska vara mellan 700-750mm från mark
 • Bordet ska kunna fästas i mark med undantag för picknickbord
 • Om detaljer i bordet är av trä ska dessa kiselbehandlas. Inga exotiska träslag bör användas där alternativ på andra träslag finns
 • Bordet bör ha ett utrymme så att en rullstol kan nå bordet utan att sittmöbler blockerar framkomsten
 • Skräpkorgen bör ha någon form av lock/lucka för skydd mot nederbörd och fåglar
 • Skräpkorgen bör placeras i närheten till någon sittmöbel men inte direkt intill då det finns en risk att getingar lockas till skärpkorgen vilket kan utgöra ett problem intill sittplatser
 • Samtliga skräpkorgar ska förses med klotterskydd
 • Inkastningshålet bör vara på en höjd av cirka 800mm över mark
 • Cykelns ram ska kunna låsas fast i cykelstället.
 • Cykelpollare rekommenderas att placeras med ett avstånd på 900mm från varandra.
 • Cykelställ ska placeras så att cyklarna inte utgör ett problem ur framkomlighetssynpunkt eller att de är i vägen för ledstråk.
 • Markgaller ska gärna vara av en heltäckande sort så att inte ogräs eller skräp fastnar. Detta gäller dock endast när växtbädden är försedd med luftbrunn.
 • Markgallret måste fungera ihop med
  det tänkta stamskyddet om ett sådant är planerat.
 • Markgaller ska ha en bredd på minst 1400 mm för att rotklumpen ska få plats.
 • Om urnan ska förflyttas vintertid bör modellen vara av en typ som enkelt går att flytta med en gaffeltruck.
 • Informationsskylten ska placeras synligt och tillgängligt så att den syns väl och går att komma nära för alla.
 • Skylten bör placeras på en höjd som går att läsa från sittande höjd
Senast uppdaterad: 13 juli 2021