B Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning, röjning mm

BBB Utförda undersökningar o d

BBB.34 Befintliga vattentäkter

I Upplands Väsby kommun ligger Hammarby grundvattentäkt samt yttre skyddsområde för Rotsunda grundvattentäkt. För arbeten inom skyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter som ska medfölja handlingarna.

Skyddsområdet ska tydligt markeras på ritningar och vara skyltade i terrängen under hela entreprenadtiden.

BBC Undersökningar o d

BBC.32 Undersökning av ledningar

Beställning av digitala kartor på Upplands Väsby kommuns befintliga VA-ledningar sker genom Ledningskollen. Svarstiden är normalt 7 arbetsdagar. Digitala kartor med befintliga ledningar får inte vara äldre än tre månader räknat från leverans från Ledningskollen om de ska fungera som underlag vid grävarbeten. Påträffade befintliga ledningar ska mätas in i plan och profil enligt BJB.26 och meddelas byggledare.

Kartor för övriga ledningsslag beställs via Ledningskollen. För information om Käppalatunneln och Stockholm Exergis ledningar och tunnel tas direkt kontakt med respektive organisation.

BCB Hjälparbeten i anläggning

BCB.13 Tillfällig grundvattensänkning eller portryckssänkning

Följande ska minst framgå i beskrivningen under respektive kod gällande tillfällig grundvattensänkning:

  • Planläge och djup och antal på pumpbrunnar utanför schakten.
  • Planläge och djup och antal på blödarrör inom schakten.
  • Läge på grundvattenrör. Grundvattenrör ska i möjligaste mån placeras så att de kan vara kvar under hela byggtiden.
  • Till vilken nivå skall grundvattensänkningen göras?
  • Hur länge får grundvattensänkningen pågå?

BCB.3 Tillfälliga åtgärder för skydd m.m. av ledning

Frilagda kablar ska skyddas mot åverkan enligt respektive ledningsägares anvisningar.

BCB.4 Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt m.m.

Mark och vegetation som bevaras ska skyddas så att skador på trädkronor, stammar, rötter, rotzon och marken runt träden inte kan uppstå.

Detta avser alla typer av skador, såväl hoptryckning (komprimering) av marken som andra mekaniska, kemiska, biologiska och estetiska skador, t ex skadade rötter och allmän nedsmutsning till följd av läckage m.m.

BCB.44 Skydd av markyta i träds och buskars rotzon

Entreprenör får ej passera rotzon med tunga fordon eller ställa upp eller anordna upplag för varor och material inom denna zon.

BCB.51 Åtgärd i träd och buskars rotzon

Schakt ska utföras så att inga skador uppstår på det rotsystem som blir kvar innanför schaktkanten.

Rotsystemet ska därför sågas eller klippas av så att en jämn snittyta erhålles. Snittytor ska skäras rena intill frisk och oskadad rot enligt kapitel 4.4 samt kapitel 7.2 i Växtbäddar i Stockholm Stad, En handbok, daterad 2009.02.23.

Träd eller buskar som skadas ska ersättas med likvärdiga av samma sort.

BCB.52 Åtgärd i trädkrona

Grenar som riskerar att skadas ska i förväg beskäras. Om skador därefter ändå uppstår på grenverk ska skadade delar snarast beskäras så att rena och skarpa snittytor erhålls.

BCB.7 Åtgärd för allmän trafik

Trafikanordningsplan (TA-plan) för det aktuella projektet ska upprättas i samråd med Upplands Väsby kommun. Ansökan om schakttillstånd och trafikanordningsplan görs på https://isycase.isy.se/upplandsvasby/. Länk till annan webbplats. Handläggningstid är 10 arbetsdagar.

Vägmärken och övriga trafikanordningar ska genom daglig tillsyn hållas hela, rena, rättvända och väl synliga under hela den tid som projektet pågår.

Tillfälliga trafikanordningar såsom körplåtar och tung avstängning ska vara förankrade på betryggande sätt. Barriärelement ska när så är möjligt vara sammanlänkade.

Avstängningsanordningar ska utföras så att även trafikanter med funktionsnedsättning på ett betryggande sätt kan passera arbetsplatsen.

BCB.71 Åtgärd för vägtrafik

Vid nivåskillnad mellan betäckningar, körplåtar, kantstöd, infarter och provisoriska överfarter i ytor där gång- och fordonstrafik förekommer ska utspetsning med asfaltsmassa utföras och underhållas tills trafikytan färdigställts.

När avgränsad del av körbana ska användas som tillfällig gångbana ska eventuella nivåskillnader mellan befintlig och tillfällig gångbana spetsas ut på en så lång sträcka att lutningen ej blir brantare än 1:3. Trafikanter med funktionsnedsättning ska utan svårighet kunna ta sig fram på varje tillfälligt anordnad gångbana.

BCB.712 Tillfällig bro, gångbrygga, körbrygga o d

Körbrygga över ledningsgrav ska förankras med fatthakar och motläggas med väl klistrad asfalt. Gångbana och gångbrygga ska ha en fri bredd av minst 1,2 meter.

BCB.715 Tillfällig vägbelysning

Vid arbete som kräver avstängning av befintlig belysning ska tillfällig vägbelysning anordnas i samråd med gata/park-enheten.

Tillfällig belysning utformas så att belysningskvalitén motsvarar den befintliga belysningen.

Åtgärder på befintlig anläggning för offentlig belysning ska alltid föregås av samråd med och godkännande av kommunens belysningsansvarige. Kopplingsarbeten på befintlig belysningsanläggning ska utföras av kommunens drift- och underhållsentreprenör för offentlig belysning.

BEB Flyttning

BEB.113 Flyttning av belysningsstolpe

Vid flyttning av stolpe ska stolpen kontrolleras beträffande skador, korrosion m.m. innan den får återmonteras. Skadad stolpe får ej återmonteras.

Eventuell monterad papperskorg ska demonteras och monteras på egen stolpe i samråd med gata/park-enheten.

BEB.12 Flyttning av träd och buskar

Flyttning av träd och buskar ska ske i samråd med gata/park-enheten.

BED Rivning

BED.1112 Rivning av del av rörledning

Vid borttagande av vattenservisledning ska hela servisen tas bort och T-röret på stamledning byta ut till rakrör. Vid borttagande av spill- och dagvattenservis proppas servisen så nära stamledningen som möjligt med tättslutande ändförslutning.

Vid rivning av brandpost ska skylt, stolpe och fundament tas bort. Brandpost, betäckning, skylt, stolpe och fundament tillfaller kommunen och ska levereras till VA-driften.

Eventuell igenfyllning av slopad VA-ledning med t.ex. skumbetong bestäms i samråd med VA-enheten.

BED.112 Rivning av el- och telekabel

Frilagd kabel som tas ur bruk ska omhändertas för återvinning. Ej frilagd kabel ska ligga kvar och kapas på befintligt förläggningsdjup.

BED.1211 Rivning av beläggning av natursten

Natursten som ej ska återanvändas i aktuell entreprenad förblir kommunens egendom och ska transporteras till av gata/park-enheten angivet upplag.

BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager

Innan schaktning påbörjas ska sågning av bituminösa lager utföras.

Vid borttagning av beläggning gäller även följande:

  • Om avståndet mellan det planerade sågsnittet och asfaltkant eller gammal reparation är < 0,5 meter så ska hela den kvarvarande beläggningsremsan avlägsnas.
  • Om en kvarvarande beläggningsremsa saknar fast motstöd och det föreligger risk att den kan rubbas ur sitt läge vid beläggningsarbetena ska den avlägsnas.
  • Om avståndet mellan slutliga sågsnitt i gångbana med bredd > 1,5 meter utgör mer än hälften den teoretiska gångbanebredden ska hela bredden beläggas med nytt slitlager.
  • I refuger läggs hela ytan om när ingreppet påverkar mer än hälften av den befintliga beläggningen. Vid ingrepp i refuger som är smalare än 1,5 meter ska alltid hela bredden belägg.
BED.157 Rivning av kantstöd

Granitkantstöd som ej ska återanvändas i aktuell entreprenad förblir kommunens egendom och ska transporteras till av gata/park-enheten angivet upplag.

All trädfällning ska ske i samråd med gata/park-enheten.

Eldning av hyggesrester och avröjt material får ej förekomma.

BFC Röjning

BFC.9 Röjning för offentlig belysning

Erforderlig röjning av vegetation som skymmer ljusspridning på avsedd yta ska anmälas till kommunen.

BGB Tillfällig spont

Spont ska dimensioneras och utföras med betryggande säkerhet mot brott i jorden, mot brott i konstruktionen samt mot övriga riskfaktorer, till exempel för stora deformationer eller att grundvattensänkning utanför konstruktionen inte tillåts. Kommunen ska ha 10 arbetsdagar att granska konstruktionshandlingar.

BJB Geodetiska mätningsarbeten för anläggn. och för grundläggning av hus

Efter varje slutfört ny- och ombyggnadsprojekt gällande vägar, gator, parker samt VA-anläggningar ska digital geodata omgående överlämnas till Upplands Väsby kommun innehållande alla de förändringar som blir följden av ny- eller ombyggnadsprojektet.

För uppdrag gällande mätning för produktion av digital geodata krävs ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet” enligt Lantmäteriets rekommendationer (A § 348/2010), se HMK-Referensbibliotek, Juridik-/Behörighet på HMK:s hemsida www.lantmateriet.se/HMK.

Kravet gäller både mätningsansvarig samt den/de som utför mätningsarbetet.

Referenssystem för mätning: Koordinater i planet ska redovisas i SWEREF99 18:00.

Geometriska korrektioner ska utföras enligt klass K2 i SIS-TS 21143:2016 Bilaga A, Tabell A.7.

Höjddata ska redovisas i höjdsystem RH2000.

Vid höjdomvandling ska geoidmodell enligt SIS-TS 21143:2016 5.3.1 användas.

Transformation och inpassning ska utföras enligt SIS-TS 21143:2016 5.4.1.

Vid transformation mellan Upplands Väsbys kommuns tidigare referenssystem i plan, ST74 och SWEREF99 ska det transformationssamband som finns framtaget för Stockholmstrakten användas med tillhörande restfelsmodell. Sambandet tillhandahålls på Upplands Väsby kommuns hemsida.

Provning och kontroll av instrument ska genomföras enligt SIS-TS 21143:2016 4.2.2.

BJB.1 Stomnät

Uppgifter om stomnät kan erhållas från Kart/GIS-enheten via mailadressen:

kartverk@upplandsvasby.se.

BJB.2 Inmätning

Geodata ska framställas genom geodetisk detaljmätning från av kommunen anvisade stompunkter. Inmätning ska ske enligt SIS-TS 21143:2016 7.4.

Vid detaljmätning ska instrument som uppfyller följande krav användas:

- Totalstation klass T3 enligt SIS-TS 21143:2016 Bilaga A, Tabell A.1 och A.2.

Stationsetablering ska utföras enligt SIS-TS 21143:2016 7.3.

Mätobjekt:

Fältkodning av mätobjekten ska göras i klartext alternativt med förkortningar med tillhörande beskrivning. Linjekodning respektive punktkodning ska tillämpas för olika objekt.

Mätobjekten mäts in i plan och höjd enligt definitionerna i Svensk geoprocess mätningsanvisningar och om detaljer där saknas, enligt bilaga E i HMK Ge:D.

Tolerans och noggrannhet för inmätta objekt:

Toleranser avseende inmätningsnoggrannhet och kontroll av objekt ska falla inom värdena angivna HMK Ge:D Bilaga F, tabell F1 och F2.

Inmätning får ej ske på tjälad mark.

Utföraren genomför egenkontroll i mätuppdraget enligt SIS-TS 21143:2016 8. Upplands Väsby kommun genomför stickprovskontroller av levererad geodata.

För information om leverans av inmätningar, se YCE.

BJB.26 Inmätning av ledning

Inmätning ska avse såväl nyanläggningar som omläggningar och inkluderar ledningar som renoverats, borrats och infodrats samt proppade ledningar. Objekt ska mätas in och redovisas enligt YCE.12. Tryckledning med tillhörande anslutningar och anordningar ska mätas in innan överfyllnad.

Inmätning av självfallsledning ska göras i samband med tv-filmning efter packning och återfyllning.

Tolerans och noggrannhet för inmätta objekt:

Toleranser avseende inmätningsnoggrannhet och kontroll av objekt ska falla inom värdena angivna HMK Ge:D Bilaga F, tabell F1 och F2.

Senast uppdaterad: 13 juli 2021