C Terrassering, pålning, markförstärkning, lager i mark mm

CBB Jordschakt

Schakt i befintliga träds rotzon utförs för hand och med stor försiktighet så att rötter inte skadas.

Där rotsystemet kraftigt påverkas ska schakt ske med lämplig schaktmetod enligt kapitel 4.4 samt kapitel 7.2 i Växtbäddar i Stockholm Stad, En handbok, daterad 2009.02.23.

CBB.3111 Jordschakt för va-ledning

Schakt, inklusive schakt för ledningsbädd, ska utföras enligt principritning CBB.311:1.

Schakt med ledningshylla får inte förekomma. Schakt för VA-anläggningar ska utföras så att intilliggande anläggningar inte påverkas negativt.

CBB.32 Jordschakt för el- och telekabel o d

Jordschakt ska uppfylla kraven enligt SS 424 14 37 ”Kabelförläggning i mark” samt EBR-standard KJ:41.15. Vid brytpunkt ska avrundning av kabelgrav ske så att kablar kan förläggas med minst de radier som kabelfabrikanten föreskriver.

CBC Bergschakt

Restriktioner för sprängningsarbeten framgår av upprättad riskanalys för sprängningsarbetena.

Tillåten svängningshastighet vid sprängning intill VA-ledningar är, såvida riskanalysen inte anger ett lägre värde, enligt nedan.

Avstånd Svängningshastighet

  • 0 - 10 m 35 mm/s
  • 10 - 15 m 30 mm/s
  • 15 - 20 m 28 mm/s
  • 20 - 30 m 25 mm/s
  • 30 - 50 m 20 mm/s
  • 50 -100 m 18 mm/s

Tillåten svängningshastighet vid pålning intill VA-ledningar är 5 mm/s såvida riskanalysen inte anger ett lägre värde.

CEB Fyllning för väg, byggnad, bro m.m.

CEB.53 Fyllning mot fundament

När markarbetet är klart ska fundamentet stå i lod. Vid kabelgenomföring ska återfyllning utföras enligt EBR KJ:41.15 ”Kabelförläggning”.

CEC Fyllning för ledning, magasin m.m.

CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning

Största kornstorlek får högst vara cirka 16 mm i ledningsbädd för plastledning. Ledningsbädd ska packas före rörläggning. Indirekt packning i stödpackningszon efter rörläggning godkänns ej.

CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning

Största kornstorlek får högst vara 16 mm i kringfyllning för plastledning. Enstaka större partiklar får ej förekomma.

CED Fyllning för väg, byggnad, bro m.m. med lätta material

Lättfyllning får endast användas efter godkännande av berörd teknikenhet. Lättfyllnadsmaterial ska utgöras av skumglas.

Senast uppdaterad: 13 juli 2021