D Marköverbyggnader, anläggningskompletteringar mm

DCB Obundna överbyggnadslager för väg, plan o d

DCB.6 Stödremsa för väg, plan o d

Stödremsa för gång- och cykelväg ska utföras med fraktion 0/8 mm med 3 % bitumenemulsion.

DCC Bitumenbundna överbyggnadslager för väg, plan o d

Den i AMA åberopade Trafikverkspublikationen TRVKB Bitumenbundna lager 13 ersätts med Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529.

Arbetsrecept ska skriftligen godkännas av gata/park-enheten.

Vid anslutning mot befintlig beläggning i gator och vägar ska det befintliga slitlagret fräsas ner till ett djup som motsvarar det nya slitlagrets tjocklek. Fräsningen ska utföras med en minsta bredd om 0,5 meter.

I samband med beläggningsarbetens utförande ska samtliga berörda betäckningar justeras i sid- och höjdläge. Betäckningarna ska ligga 0-5 mm under färdig beläggning. Upphuggning runt betäckning ska efter höjdjustering återställas. Vid nivåskillnad ska utspetsning i lutning 1:10 mot betäckningens överkant utföras utan dröjsmål

Betäckningar som saknar teleskopfunktion och slitna betäckningar ska normalt bytas ut.

DCC.2 Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan o d

Kvarvarande vattensamlingar på nylagd slitlageryta accepteras ej.

Vid utförande av bitumenbundna slitlager på gångbanor ska beläggningen läggas med 5-10 mm förhöjning mot överkant kantstöd. Vid packning ska tillses att fogen mellan massa och kantstöd fylls väl och så att den vältade beläggningskanten överlappar kantstödet med några millimeter.

DCG Markbeläggningar

Rad av plattor eller sten som vid utförandet inte direkt ansluter mot hårdgjord yta eller annan fast kant ska sättas i jordfuktat cementbruk med cementhalt av 225 kg/m3.

Vid sättning av hela ytor i bruk gäller följande:

 • Sättbruket ska bestå av cementbruk med en cementhalt av 225 kg/m3.
 • Före utläggning av sättbruk ska underlaget befuktas.
 • Sättbruket ska ha en tjocklek av 50 mm.
 • Stenarna stöts fast i sättbruket.
 • Fogning får påbörjas tidigast 1 dygn efter sättning.
 • Det torra fogbruket ska sopas ned i fogarna. Proceduren upprepas tills fogarna är helt fyllda.

Efter fogningen ska den stensatta ytan rengöras och fukthållas i 6 dygn. Nysatt sten får ej beträdas av gångtrafik under 2 dygn och av annan trafik under 7 dygn.

DCG.13 Beläggning av kullersten

Kullersten ska sättas i sättbruk med minst 5 mm fog.

DCG.2 Beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d

Mot överkant kantstöd ska betongmarkplattor och betongmarksten sättas cirka 5 mm högre än kantstödet.

Plattor och marksten av betong ska sättas i förband så att sammanhängande längsgående fogar i den dominerande trafikriktningen undviks.

DCK Släntbeklädnader och erosionsskydd

DCK.1 Släntbeklädnader

Släntbeklädnader ska sättas i 50 mm jordfuktat cementbruk.

Växtbädd ska godkännas av gata/park-enheten innan sådd och plantering får utföras.

DDB Sådd, plantering m.m.

DDB.111 Sådd av gräs

Växtbädd för gräsytor ska jämnkrattas och lättvältas med gallervält innan sådd utförs.

Gräsfrö ska fördelas jämnt över ytan. Mängd gräsfrö ska vara 2 kg per 100 m2.

Efter sådd och fröets myllning ska ytan vältas med slätvält.

DDB.2 Plantering av plantskoleväxter m.m.

För växtmaterialet gäller att det inte får vara odlat söder om breddgrad 52° eller väster om holländska gränsen.

För varje art/sort anges var växtmaterialet har odlats under de tre senaste åren.

Undantag från detta kan ges under speciella omständigheter och efter godkännande från gata/park-enheten.

Gata/park-enheten ska beredas möjlighet att på plats på plantskolan få undersöka och bilda sig en uppfattning av växtbetingelser och övriga omständigheter kring det beställda materialet.

Mellanomlastning av träd får inte utföras (om det måste utföras ska det ske med personal som har trädgårdsutbildning och detta ska verifieras).

Leveranskontroll med protokoll ska alltid utföras av trädgårdsutbildad personal.

Vid vårplantering och leverans från varmare länder/områden ska leveransen anpassas så att inte växtmaterialet har vegeterat.

Vid höstplantering ska växtmaterialet vara väl avmognat vid leveransen.

DDD Färdigställandeskötsel

Färdigställandeskötseln ska utföras tills etableringsbesiktning efter slutbesiktning är genomförd och omfatta bevattning, ogräsbekämpning, gödsling, luckring och gräsklippning.

Ogräsbekämpning ska utföras för hand. Visst kemiskt ogräsbekämpningsmedel får efter överenskommelse med gata/park-enheten utföras med biologiskt nedbrytbara bekämpningsmedel, klass 1.

DDD.21 Gräsklippning, slåtter av gräsyta

Klippning av gräsyta ska utföras första gången när gräset blivit 75-100 mm högt, därefter ytterligare minst en gång när gräset åter är 75-100 mm högt. Högsta tillåtna gräshöjd 80-100 mm under hela vegetationsperioden. Högst 1/3 av gräslängden klipps bort vid varje klipptillfälle.

DDD.22 Ogräsbekämpning av gräsyta

Ogräsbekämpning av gräsyta ska utföras regelbundet, minst två gånger per månad under växtperioden (maj-oktober).

DDD.24 Vattning av gräsyta

Gräsyta vattnas så att marken ständigt är fuktig ner till 250 mm djup.

DDE Åtgärder på bevarad vegetation

Eventuell beskärning och gallring ska alltid ske i samråd med gata/park-enheten. Eldning av hyggesrester och avröjt material får ej förekomma.

DEC Kantstöd

S.k. ”tunnling” under kantstöd är inte tillåtet.

DEC.1 Kantstöd av granit

Kantstöd ska vara av typ ”Grå Bjärlövsgranit” eller likvärdig och uppfylla en böjhållfasthet om minst 15 MPa. Kontroll på teknisk specifikation och provning av kantsten kan komma att utföras av beställaren.

Vid ytterradie 15 meter och mindre ska ytterbågsten användas. Vid innerradie 10 meter och mindre ska innerbågsten användas.

Anslutande sten mot överkörningssten ska avfasas genom huggning på båda sidor av en längd på 15 cm, se figur nedan.

Bearbetning av fogsida får ske genom huggning eller sågning. En sågad fogsida får inte sättas mot en huggen fogsida utan att den synliga delen av den sågade fogsidan tuktas.

DEC.14 Kantstöd av granit, satta i betong med motstöd av betong

Kantstöd av granit ska alltid sättas i betong med motstöd av betong enligt principritning DEC.14.

DEC.2 Kantstöd av betong

Busshållplatskantstöd av betong ska alltid sättas i betong med motstöd av betong.

Stöd utan distansklack får ej användas.

Om slitlager ska läggas i körbanan ska kantsten med en höjd av 16 cm sättas på det justerade underlaget och det nya slitlagret läggas mot det nysatta kantstödet så att 12 cm återstår av kantstenshöjden.

Limmat eller spikat kantstöd ska förses med ett lutande motstöd av asfalt som börjar cirka 4 cm ner från kantstödets överkant och läggs ut till en bredd av minst 30 cm bakom kantstödets baksida(minst 40 kg/m).

DEC.25 Kantstöd av betong, limmade

Vid limning ska underlaget vara torrt och yttemperaturen minst 5ºC.

DED Ränndalar och ytvattenrännor

Ränndalar och ytvattenrännor ska uppfylla krav på handikappanpassning. Ytvattenrännor ska undvikas och får endast användas efter godkännande av gata/park-enheten.

DEF Förtillverkade fundament, stolpar, skyltar mm

Fundament ska om möjligt placeras minst 0,6 meter från vägkant (yttermått).

Fundament av typ MEAG eller likvärdigt används.

Fundament sätts enligt principritning CEB.53 (se nedan):

DEF.01 Förtillverkade enheter bestående av fundament, stolpe och skylt

Längd på stolpe ska anpassas så att stolpens övre del inte är synlig ovanför skyltens översta kant.

DEF.13 Skylt för vägmärke, gatunamn m.m.

För vägmärken placerade på portal ovanför körbana gäller att märkets understa kant ej placeras lägre än 4,7 meter över körbanan.

Vid gångbanor ska skyltar monteras så att avståndet mellan gångbana och underkant skylt blir 2,1 meter. Vid cykelbanor eller kombinerade gång- och cykelvägar ska motsvarande mått vara 2,5 meter.

Skyltar får inte placeras närmare än 0,6 meter från vägkant.

På belysningsstolpar får vägmärken och gatunamnskyltar inte placeras utan tillstånd från gata/park-enheten.

Om tillstånd medges ska skyltar monteras med plastbelagda fästbyglar eller fästband i rostfritt stål för att ej skada stolpens ytbeläggning.

Vägmärken ska ha reflektion motsvarande Engineer grade (EG) och vara av normalstorlek om ej annat anges. För vägmärken som kräver att lokala trafikföreskrifter (LTF) utfärdas för dess juridiska giltighet, ska gata/park-enheten kontaktas i god tid, minst tre veckor före det att skylten tas i bruk för allmänheten.

DEF.2 Anordningar för skyltar för röranläggning m.m.

DEF.23 Skylt för röranläggning m.m.

Skyltning av VA-anläggning ska utföras i samråd med VA-enheten avseende placering och skyltarnas utformning.

Skylt ska placeras väl synlig från den brunn skylten avser. Maximalt avstånd mellan skylt och brunn är ca 15 meter förutsatt att det fri sikt mellan skylt och VA-anläggning.

Vid montering på belysningsstolpar ska skyltarna placeras ca 1,8 – 2,2 meter över färdig marknivå.

Vid montering på lackade belysningsstolpar ska skyltar monteras med plastbelagda fästbyglar eller fästband i rostfritt stål för att inte skada stolpens ytbeläggning. Änden på fästband/slangklämma ska vikas in och utstickande delar får inte kvarlämnas

Skylt får inte sättas på husvägg.

Vid montering av skylt på egen stolpe ska stolpdimension minst ca 60 mm användas.

DEF.2311 Anordningar för skyltar för röranläggning mm

Avser skyltning av VA-anläggning:

Skylt ska vara av aluminium typ Wejo FIX storlek 65 x 72 mm, eller likvärdig.

Distansering sker med följande färger:

 • Dagvatten = gul
 • Spillvatten = brun
 • Vatten = blå
 • Följande beteckningar gäller:
 • Nedstigningsbrunn = NB
 • Tillsynsbrunn = TB
 • Spolbrunn/Rensbrunn = RB
 • Dagvattenbrunn/Rännstensbrunn = DB
 • Avstängningsventil = AV
 • Servisventil = SV
 • Spolpost = SP
 • Mätarbrunn = MB
 • Avluftare = LV

DEF.2312 Skylt för brandpostanordning

 • Brandpost = BP.

Röd skylt typ 5 enligt principritning DEF.2312 med reflekterande kulör.

DEK Fasta utsmyckningar och utsmyckningar i mark

DEK.5 Skräpkorgar, askkoppar m.m.

Nya papperskorgar och askkoppar får ej sättas upp på belysningsstolpar.

DEN Kabelskydd i anläggning

Kabelskyddsrör ska alltid placeras under vägöverbyggnadens terrassyta.

DEN.12 Kabelskydd av plaströr, plastrännor o d

Markförläggning av belysningskabel ska alltid ske i rör av typen SRN 50/42. Vid korsning av körbana dras SRN 50/42-röret genom ett SRN 110/98-rör.

Vid korsning av körbana ska, om möjligt, ett tomrör typ SRN 110/98 samförläggas.

DGB Återställningsarbeten i mark

DGB.1 Återställande av väg, plan o d

För återställande av beläggning uppbyggd av bundet bärlager och slitlager av bitumen ska anslutningsfräsning av gammalt slitlager utföras till en minsta bredd om 0,5 meter innan nytt slitlager läggs.

DHB Skötsel av markanläggningar under garantitiden

Egenkontrollista ska lämnas in av entreprenören till kommunens projektledare vid varje månadsslut under garantitiden.

DHB.3 Skötsel av vegetationsytor m.m. under garantitiden

Visst kemiskt ogräsbekämpningsmedel får efter överenskommelse med gata/park-enheten utföras med biologiskt nedbrytbara bekämpningsmedel, klass 1.

DHB.31 Skötsel av träd, buskar m.m. under garantitiden

Uppbindning ska årligen kontrolleras och justeras. Störar och band tas bort senast efter två år.

Beskärning ska inte utföras under första växtsäsongen.

All beskärning eller klippning ska utföras i samråd med gata/park-enheten.

Senast uppdaterad: 13 juli 2021