S Apparater, utrustning, kablar m.m. i el- och telesystem

SBC Stolpar m.m.

Stolpar för offentlig belysning ska vara CE-märkta.

SBC.21 Stolpar och master för vägbelysning e d

Stolpar skall vara konstruerade enligt SS-EN 40-5, varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461 samt rotskyddslackerad med järnglimmerepoxy.

Efter montering ska stolpe kontrolleras så att den står lodrätt. Lutande stolpe ska riktas. Vid riktning av stolpe bör packning runt fundament kontrolleras.

För belysningskablar gäller följande: huvudledningsnät utförs normalt för 4-ledarsystem (TN-C).

Om TN-S system eller 5-ledarkablar påträffas i anläggningen ska bilaga 3 Monteringsinstruktion 4- och 5-ledarkabel i gatubelysningsnät, daterad 2014-04-04 beaktas. Skarvning får inte ske mellan 4-ledarkablar och 5-ledarkablar.

Jordkabel: N1XE-U 4G10 (gul).

Luftledning: ALUS-D 4x25.

SCB Kraftkablar

SCB.7 Kablar i mark och under vatten

Jordkabel för offentlig belysning förläggs normalt i kabelskyddsrör och enligt EBT KJ 41:09.

Belysningskablar ska normalt vara N1XE-U 4G10 (gul) om inget annat anges.

Vid stolpfundament, kabelskåp m.m. ska kabel kapas ovanför fundamentets överkant så att tillräcklig längd finns för anslutning. Kabelände som ej ansluts efter förläggning ändtätas.

SCB.72 Kablar i kabelskyddsrör i mark

Kabel som indras i rör får inte vara skarvad. Efter kabeldragning i rör ska kabelrörsände noggrant tätas.

SCC Installationskablar

Före dragning av invändig ledning så ska det kontrolleras att vassa kanter är avlägsnade.

SCC.44 Kablar upphängda i bärtråd eller lina

Ledning ska fästas vid bärlinan varvid avståndet mellan fästpunkterna ska vara högst 250 mm för ledning med ledningsarea < 25 mm2

SCC.822 Kablar i eller på belysningsstolpar e d

Mellan stolpsäkring och armatur ska kabel av typen ACEFLEX RV-K 3G1,5 användas som gruppledning med överlängd 0,5 meter.

SDB Elektriska förbindningar och skarvar

SDB.221 Skarvar på elkraftkabel

Skarv ska utföras rak med minst 0,5 meter rak kabel på varje sida om skarven.

SDC Förbindningsdon o d i el- eller telesystem

SDC.3 Kopplingspintar

Plint ska ha frånskiljningsmöjlighet och provningsmöjlighet.

SEC Säkringar och dvärgbrytare

SEC.22 Diazedsäkringar

Smältpropp ska normalt vara av typ diazed DII Eco-gG.

SKB Kopplingsutrustningar

SKB.32 Kabelskåp för lågspänning

Skåptyp för belysningscentral ska normalt vara ENSTO E-GBK63 eller likvärdigt. För inkommande och utgående TN-C kompletterat med astronomiskt ur för tändning/släckning, Ebr-lås (typ Stockholm) samt säkringar typ diazed DII Eco-gG.

SLE Styrdon i elsystem

SLE.1 Styrdon för belysning

Inställning av astronomiska ur ska synkroniseras med intilliggande central(er) till entreprenadområdet.

SND Ljusarmaturer för utomhusbelysning

Ljusarmaturer för offentlig belysning ska vara CE-märkta.

SND.1 Ljusarmaturer för vägtrafikbelysning

Typ av armatur bestäms i samråd med gata/park-enheten, effektstorlek anpassas efter typ av gata/väg.

Ljuskällor på gator, vägar och GC-vägar ska normalt vara bestyckade med LED.

Senast uppdaterad: 13 juli 2021