Y Märkning, kontroll, dokumentation mm

YBC Kontroll av anläggning

Kommunens byggledare och projektledare ska beredas möjlighet att närvara vid kontroll av anläggning. Kontroll ska aviseras senast 5 arbetsdagar i förväg.

YBC.31 Kontroll av vattenledning

Avstängningsanordnings funktion ska kontrolleras inför slutbesiktning. Funktionskontroll ska vara protokollförd.

YBC.342 Deformationskontroll av avloppsledning

Självfallsledningar ska uppfylla toleransklass A enligt Svenskt Vatten publikation P91. Kontroll ska utföras med lasermätare

YBC.343 Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning

Självfallsledningar ska uppfylla toleransklass A enligt Svenskt Vatten publikation P91. Bakfall får inte förekomma. För toleransklass B och C gäller omläggning.

YBC.352 Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning

Kontroll och avvägning av nivå hos brunn ska utföras enligt Svenskt Vatten P91. Brunnsnumrering ska ske enligt bygghandlingar. Avvägning av brunn ska ske enligt BJB.2. Avvägning av brunnar ska utföras samordnat med kontroll av ledningen.

YCD Relationshandlingar för anläggning

Kompletta relationshandlingar överlämnas till kommunens projektledare i pappersformat och digitalt i filformatet pdfA senast tre veckor innan slutbesiktning. Relationshandling ska vara daterad och signerad av ansvarig person hos entreprenören samt försett med uppgift om anläggningsdel som handlingarna avser.

Relationshandlingar ska innehålla:

 • Ritningar, skala 1:400 och A1-format
 • Detaljritningar
 • Ritningsförteckning
 • Övriga handlingar, t.ex. protokoll, intyg, garantier mm

Planritningar ska innehålla koordinatkryss, norrpil och uppgift om skala.

Relationshandlingar ska levereras i plansystem SWEREF99 18 00 och höjdsystem RH2000.

YCD.12 Relationshandlingar för rörledningssystem

På relationshandlingar ska teckenförklaring och linjetyper följa Svenskt Vattens publikation P109 - Koder och symboler för VA-ledningssystem.

På ritningar ska befintliga VA-ledningar vara inritade och anslutningar och inkopplingar tydligt framgå.

Produkt- och leverantörsförteckning med tillhörande produktblad, eventuella garantier, checklistor från egenkontroller, tv-inspektionsprotokoll mm ska bifogas.

Följande ska redovisas i relationshandlingen:

 • Nya ledningar med funktionstyp (spill, tryckspill, dag, tryckdag, drän eller vatten), ledningsdimension, rörmaterial, vattengångsnivåer, bryt- och ändpunkter (med inmätt nivå på vattengång), speciell fogningsmetod, tryckklass.
 • Brunnar med funktionstyp, brunnstyp (NB, TB, RB, DB, DRB), material, dimension, lockhöjd, ev. sandfångsnivå.
 • Ventiler med funktionstyp, ventiltyp, dimension, material, locknivå.
 • Avluftningsanordningar.
 • Anslutningar/inkopplingar.
 • Proppningar av befintliga ledningar.
 • Förbindelsepunkter med dimensioner och vattengångsnivåer.
 • Skyddsrör.
 • Isolering.
 • Strömningsavskärande fyllning.
 • Fördröjningsmagasin och dylikt.
 • Dagvattendammar- och diken.
 • Del av rörledning, kabel, fundament och dylikt som korsats eller på annat sätt berörts av arbetet.
 • Byggnader och anordningar som rörledning ansluter till.
 • Rivna och slopade ledningar.
 • Renoverade ledningar, renoveringsmetod och material.
 • Bakvattenstopp/backventil
 • Flöderegulatorer
 • Skibord
 • Brandposter (med inmätt locknivå)
 • Spolposter (med inmätt locknivå)
 • Pumpstationer med golvnivåer, inloppsnivåer, bräddnivåer.
 • LTA-pumpstationer (med inmätt locknivå)

YCE Underlag för relationshandlingar för anläggning

Underlag för relationshandlingar utgörs av inmätningar. Inmätningar ska utföras enligt BJB.2 och levereras som topx-, geo-, shp- eller dwg-fil. Inmätningar ska redovisas i meter med två decimaler.

Dessa ska kompletteras med kopior av bygghandlingar på vilka avvikelser har markerats.

Relationsunderlag ska levereras i plansystem SWEREF 99 18 00 och höjdsystem RH2000.

Komplett relationsunderlag överlämnas till kommunens projektledare senast tre veckor innan slutbesiktning. Underlag för relationshandling ska vara daterat och signerat av ansvarig person hos entreprenören samt försett med uppgift om anläggningsdel som underlaget avser.

I leverans ska ingå information om:

 • Ansvarig utförande organisation och mätningsansvarig.
 • Använd inmätningsmetod och instrumenttyp
 • Datum eller tidsperiod för utförda inmätningar.

YCE.11 Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d samt vegetationsyta

Geodata levereras till kartverk@upplandsvasby.se med kopia till kommunens projektledare. Geodata levereras i dwg-fil med lagerkodning i klartext. Objekttyper ska vara separerade på olika cad-lager.

Dwg-fil med projekterade linjer och nivåer från bygghandling godkänns ej.

Eller på USB-minne/DVD till postadressen:

Upplands Väsby kommun

Kontoret för samhällsbyggnad

Kart- och GIS-enheten

194 80 Upplands Väsby.

Skyltplan levereras till trafik@upplandsvasby.se för upprättande av lokala trafikföreskrifter.

YCE.12 Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem

Digitalt relationsunderlag i filformaten dwg och PDF levereras till VA_relation@upplandsvasby.se med kopia till kommunens projektledare. I relationsunderlaget ska det även ingå en koordinatlista i Excel-format samt kopior av bygghandlingar på vilka avvikelser har markerats.

I koordinatlistan ska alla anordningar ingå, t.ex. brunnar numrerade enligt bygghandling, brandposter och spolposter, ventiler och avluftningsanordningar. På brunnar ska fabrikat, material och dimension alltid anges.

I dwg-underlaget ska vattengångsnivåer anges i form av text med z-nivåer på alla ledningars in- och utgående lägen. Lockhöjd ska anges för alla brunnar, ventiler, brandposter, pumpstationer mm.

Objekttyper ska vara separerade på olika cad-lager.

Relationsunderlag kan även levereras i något format som integrerar attributdata med geometrisk data. Då behövs ingen koordinatlista i Excel-format så länge alla attribut är digitalt knutna till respektive fysiskt lednings- eller punktobjekt. Filformat som accepteras för detta är .topx, .geo och .shp.

Följande ska redovisas i relationsunderlaget:

 • Nya ledningar med funktionstyp (spill, tryckspill, dag, tryckdag, drän, vatten eller servis av respektive slag), ledningsdimension, rörmaterial, vattengångsnivåer, tryck-klass, bryt- och ändpunkter (med inmätt nivå på vattengång).
 • Brunnar med funktionstyp, brunnstyp (NB, TB, RB, DB, DRB), dimension, lockhöjd, ev. sandfångsnivå.
 • Ventiler med funktionstyp, fabrikat och locknivå.
 • Avluftningsanordningar.
 • Anslutningar/inkopplingar.
 • Proppningar av befintliga ledningar.
 • Slopade och borttagna befintliga ledningar.
 • Ändpunkter på servisledningar med dimensioner och vattengångsnivåer.
 • Skyddsrör.
 • Isolering.
 • Strömningsavskärande fyllning.
 • Fördröjningsmagasin och dylikt.
 • Dagvattendammar- och diken.
 • Del av rörledning, kabel, fundament och dylikt som korsats eller på annat sätt berörts av arbetet.
 • Renoverade ledningar, renoveringsmetod och material.
 • Bakvattenstopp/backventil
 • Flöderegulatorer
 • Skibord
 • Brandposter och spolposter (med inmätt locknivå samt fabrikat)
 • Pumpstationer med golvnivåer, inloppsnivåer, bräddnivåer.
 • LTA-pumpstationer (med inmätt locknivå)

Ledningarna ska ritas så att de endast är delade vid brunnar, ventiler eller material- och dimensionsförändringar. Servisledningar ska ritas i separat lager och vara delade vid brunn/ventil.

Ledningarnas attribut, dvs. dimension och material, ska anges på varje delsträcka.

YCE.2 Underlag för relationshandlingar för bro, brygga, kaj o d

Upplands Väsby kommun använder sig utav ett system kallat BaTMan (Bridge and Tunnel Management) som hjälpmedel för förvaltning av konstbyggnader. Systemet är uppbyggt för att stödja hela förvaltningsprocessen och utgör grunden för t.ex. planering av inspektioner och provtagningar, mindre löpande underhåll samt initiering av större reparationer.

För att förvaltningen av nya konstbyggnader ska fungera så måste de registreras i BaTMan. Konstbyggnader kommer även att läggas in i Webmap och finnas tillgängliga under lagret ”Vägar & Trafik – Konstbyggnader”.

Konstbyggnader som rivs i sin helhet måste även registreras i BaTMan.

Definition av konstbyggnad

Följande objekt definieras som konstbyggnader:

 • Broar (med bro avses längre, över underlaget upphöjt byggnadsverk, avsett att leda trafik över lägre belägna hinder med en teoretisk spännvidd större än 2 meter).
 • Tunnlar (väg-, gång- och ledningstunnlar).
 • Kajer och bryggor med mer avancerade konstruktioner.
 • Gatu- och gångbanedäck (en för respektive trafikslag anpassad konstruktion i eller i direkt anslutning till mark).
 • Stödmurar (endast stödmurar som kommer att kräva underhållsåtgärder i form av impregnering eller reparationer och som fyller en stödjande funktion för en annan anläggning).
 • Permanenta sponter.
 • Påldäck.
 • Fribärande trappor (fritt upplagda/självbärande trappkonstruktioner med stomme av betong, stål eller trä).
 • Bullerskärmar.
 • Dammanläggningar (mindre vattenanläggning eller konstgjord vattensamling såsom fontän, sluss, vattentrappa, plaskdamm eller branddamm).

Gemensamt för alla konstbyggnader är att de kräver ett löpande planerat underhåll för att säkerställa såväl funktion som teknisk livslängd.

Rutin vid nybyggnation av konstbyggnad

Vid projektets avslut ska följande underlag skickas till konstbyggnad@upplandsvasby.se:

 • Underlag för relationshandlingar (inkluderar samtliga handlingar där objektet framgår eller nämns t.ex. ritningar och teknisk beskrivning).
 • X- och Y-koordinater på objektets läge (Sweref 99 18 00).
 • Nybyggnadsår.
 • Vybilder på objektet från fyra väderstreck i jpeg-format (norr, söder, öster, väster).
 • Eventuellt namn om konstbyggnaden har namngivits.
 • Eventuell bärighetsklass.
Rutin vid rivning av befintlig konstbyggnad

Vid rivning av ett objekt ska följande underlag skickas till konstbyggnad@upplandsvasby.se:

 • Konstbyggnadens ID-nummer (fås genom Webmap under lagret ”Vägar & Trafik Konstbyggnader”).
 • Datum för utrivning (år).
 • Anledning till utrivning.

YTC Kontroll och injustering av installationssystem

För offentlig belysning gäller att entreprenör ska funktionsprova och injustera allt av honom utfört arbete, t.ex.:

 • Armatur ska riktas avseende ljusutbredning för avsedd effekt. Omgivning/boende ska beaktas med avseende på störande ljus. Vid oklarhet om inställning kontaktas gata/park-enheten.
 • Fundament, stolpar och armar ska riktas.
 • Skymningsrelän ska synkroniseras med intilliggande tändområdens inställningar.

YTC.16 Kontroll av el- och telesystem

Entreprenören ska kontrollera utfört arbete genom sin egenkontroll, t.ex.:

 • Kabelförläggning
 • Innan spänningssättning ska entreprenör genomföra ”kontroll före idrifttagning” enligt starkströmsföreskrifterna. Här ska ingå kontroll av PE-ledarens kontinuitet, isolationsprovning mellan samtliga ledare och kontroll av villkor för automatisk frånkoppling (utlösningsvillkoret).

YUD Relationshandlingar för installationer

YUD.633 Relationshandlingar för installationer i belysningssystem och ljussystem

Följande uppgifter ska framgå av relationshandlingar:

 • Installationsmätningsprotokoll
 • Kontroll skyddsjordskontinuitet
 • Relationsritning
 • Lägesinmätning (DWG)
 • Materialförteckning
 • Garantibevis på armaturer
Senast uppdaterad: 13 juli 2021