Snabbfakta

Väsby Entré ska utveckla Upplands Väsbys stationsområde. Platsens centrala läge ska binda ihop den östra och västra delen av Väsby till en trygg och attraktiv stadsdel med syfte att skapa en stark knutpunktsfunktion för såväl väsbybor som regionala och internationella besökare.

Väsby Entré är ett infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt med bred politisk enighet.

Upplands Väsby vill ha 63 000 kommuninvånare 2040. Väsby Entré är en viktig del i det långsiktiga och hållbara arbete som krävs för att uppnå det målet.

Upplands Väsby station är redan i dag en av länets viktigaste knutpunkter med 24 000 tåg- och bussresenärer dagligen.

Väsby Entré ska förbättra och ytterligare förstärka detta viktiga nav för länets kollektivtrafik för att kunna hantera en ökning på upp till 30 000 pendlare per dag fram till 2040. Då Stockholm stad utgör ett naturligt centrum för pendlingen, där många av jobben finns, är de klokaste investeringarna i framtidens bostäder i direktanslutning till tät och välfungerande kollektivtrafik.

Väsby Entré är ett infrastrukturprojekt med mål att bli en ny stadsdel med fler än 1 000 nya bostäder och lokaler för butiker och verksamheter på 30 000 kvadratmeter, med en modern och attraktiv station som är anpassad till en ökad mängd pendlare.

Stadsdelen ska knyta ihop den östra och västra delen av Väsby och bli en mötesplats för såväl väsbybor som regionala och internationella besökare.

De investeringar som berör kommunen beräknas preliminärt bli omkring 850 miljoner kronor fördelat över cirka tio år fram till 2026. Investeringarna ska bland annat täcka kostnaden för den nya planerade bron över järnvägen.

Vi behöver samverka för att kunna förverkliga Väsby Entré. Landstinget behöver som huvudman för kollektivtrafiken i länet bidra med resurser till en ny väderanpassad bussterminal.

Vi behöver statligt bidrag genom Länsstyrelsen. De bör peka ut Väsby Entré som ett så kallat namngivet objekt i den kommande länsplanen för regional transportinfrastruktur för 2018-2025. Det är ett arbete som påbörjades under hösten 2016.

Väsby Entré kommer att byggas i etapper och planen är att det ska stå klart omkring år 2026. I december 2015 beslutade kommunstyrelsen om en strategi för genomförande och detaljplaneuppdrag.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2018