Bygglov

Ett bygglovs ärendegång kan verka invecklad och vara svår att förstå. Här kan du läsa om de olika stegen och vad du som bygglovsökande bör tänka på för att underlätta handläggningen.

Bygglovprocessen

Ta reda på om det du vill göra kräver en anmälan eller bygglovsansökan. Du hittar bra information på Boverkets hemsida. Oftast behöver du även beställa någon form av karta.

Boverkets information om bygglovlänk till annan webbplats

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga.

Exempelritningar för olika åtgärder


Nybyggnad av enbostadshus

Nybyggnad av garage

Plank

Tillbyggnad

Murar och markuppfyllnad


Kontrollansvarig och kontrollplan

I ansökan ska du oftast ange förslag på vem som ska vara kontrollansvarig, KA. Den som är kontrollansvarig ska medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls. Den ska även hjälpa dig att upprätta förslag på kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd och i den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna.

Exempel på kontrollplan hittar du här:


Kontrollplan för fasadändring

Kontrollplan för anordning av skylt

Kontrollplan för inglasning av uterum

Kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal

Kontrollplan för mindre tillbyggnad

Kontrollplan för solcellsanläggning

Mall för kontrollplan

 

Vart skickar jag min ansökan?

Du skickar din ansökan till:

Upplands Väsby kommun
Bygglov
194 80 Upplands Väsby

Det går även bra att lämna dina handlingar i kommunhusets reception på Dragonvägen 86, inne i Väsby Centrum.

Kontakta oss

Du kan komma i kontakt med oss genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Väsby Direkt ordinarie öppettider:

Måndag-onsdag 08.00–17.00
Torsdag 08.00–18.00
Fredag 08.00–15.15

Handläggning och beslut

Du får ett beslut inom tio veckor efter att handläggaren har bedömt att ärendet är komplett.

Tidsåtgången i lovärenden kan variera beroende på planförhållanden och många andra faktorer. Lämna in din ansökan i god tid. Ett bra ritningsunderlag och kompletta ansökningshandlingar gör att handläggningen går snabbare.

Efter det att din ansökan kommit in till byggnadsnämnden görs en första granskning av ärendet. Vid den första granskningen kontrolleras om ansökan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

Vid ofullstädnig ansökan krävs komplettering

Om ansökan är ofullständig får byggnadsnämnden förelägga dig som sökande att inom en viss tid komplettera ansökan med det som saknas. Att en ansökan är ofullständig kan innebära att den saknar någon uppgift eller ritning som krävs för prövningen. Men det kan också vara så att ritningarna inte är utförliga nog eller av tillräckligt bra kvalitet.

En komplettförklaring är ett brev som informerar om att handläggaren har alla nödvändiga handlingar för att fatta beslut i ett ärende.

När alla handlingar i ärendet har kommit in skickar handläggaren ut komplettförklaringen.

När du ansöker om bygglov prövar byggnadsnämnden om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om. Byggnadsnämnden prövar också bland annat om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan samt om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om din åtgärd ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser, prövar byggnadsnämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga.

När får jag ett beslut?

Du ska få bygglovsbeslutet senast tio veckor efter att din ansökan blev komplett. I vissa fall kan byggnadsnämnden behöva mer tid för att utreda ditt ärende, men inte mer än 20 veckor totalt.

Byggnadsnämnden underrättar i vissa fall sakägare, till exempel grannar, som berörs av ansökan och ger dem tillfälle att ge synpunkter.

Om åtgärden uppfyller alla krav kan byggnadsnämnden besluta att ge bygglov. Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden avslå din ansökan.

Informera om beviljat bygglov

När du får ditt bygglov ska dina grannar och andra sakägare få reda på det. Det kan ske antingen genom delgivning eller ett meddelande. De som får ta del av beslutet har sedan tre veckor på sig att överklaga. Beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar, och överklagandetiden är fyra veckor från det att beslutet kungjorts där. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Post- och inrikes Tidningarlänk till annan webbplats

Vid avslag på ansökan om bygglov

Om byggnadsnämnden avslår din ansökan om bygglov kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande.

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom två år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom fem år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med bara ett beviljat bygglov.

När byggnadsnämnden har beviljat ditt bygglov håller nämnden oftast ett tekniskt samråd. Då går ni igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

Byggnadsnämnden håller tekniskt samråd om:

  • åtgärden kräver en kontrollansvarig
  • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt
  • du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd.

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska byggnadsnämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter.

När du har fått ditt startbesked kan du påbörja de åtgärder som du har fått bygglov för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

För att du ska få ett startbesked ska du visa för byggnadsnämnden att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och dess föreskrifter.

I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen.

Plan- och bygglag (2010:900) på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

När bygget pågår kan du få besök av oss. Vi kontrollerar då att bygget följer kontrollplanen och det givna bygglovet.

Oftast hålls ett slutsamråd när projektet avslutas. Det ska ske om ett tekniskt samråd har hållits tidigare under projektet, och om det inte är uppenbart att ett slutsamråd inte behövs.

Slutsamrådet hålls oftast på den plats där du har genomfört åtgärden. Under slutsamrådet går vi bland annat igenom att kontrollplanen har följts.

Innan du kan flytta in, eller börja använda det du byggt behöver du ett slutbesked. Det är ett beslut och godkännande från byggnadsnämnden om att det du byggt nu får tas i bruk och användas.

Senast uppdaterad: 12 juni 2018