Folkhälsoarbete

God folkhälsoutveckling är en viktig fråga för Upplands Väsby kommun. Därför arbetar kommunen efter ett folkhälsoprogram och har tagit fram en folkhälsorapport.

Flera olika faktorer kan påverka folkhälsan

Folkhälsa är ett uttryck för det allmänna hälsotillståndet i ett samhälle och beror på många olika faktorer. Det kan handla om invånarnas livsvillkor, sociala situation, levnadsvanor och fysisk miljö. Vissa av de faktorer som påverkar hälsan kan individen själv påverka medan andra ligger utanför individens omedelbara kontroll. Kommunens roll är ur detta perspektiv viktig för att stödja och skapa förutsättningar för en god folkhälsoutveckling.

Kommunen har ett folkhälsoprogram

Kommunfullmäktige antog vårt reviderade folkhälsoprogram 14 april 2014. Programmet ska vara ett stöd för att bidra till en god folkhälsoutveckling i kommunen.

Folkhälsoprogram 2014-2017

Barn och ungdomar är särskilt prioriterade

Målgruppen för folkhälsoprogrammet är alla som bor och verkar i Upplands Väsby. Barn och ungdomar är en särskild prioriterad grupp. Det gäller att främja en positiv utveckling för alla unga i kommunen och förebygga uppkomsten av problem.

Har sex målområden

Utifrån de elva nationella målområdena har Upplands Väsby kommun valt att prioritera målen:

 1. Delaktighet och inflytande i samhället.
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar.
 3. Trygga och goda uppväxtvillkor.
 4. Skapa förutsättningar för åldrande med livskvalitet.
 5. Fysisk aktivitet och goda matvanor.
 6. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.
   

I Upplands Väsby arbetar vi för:

 • att stödja kultur- och föreningsliv
 • stimulera till ökad delaktighet och inflytande i samhället för både barn och vuxna
 • stimulera intresset för att delta i allmänna val
 • erbjuda viktig samhällsinformation på flera språk.

Upplands Väsby kommun deltar i ett regionalt och nationellt nätverk för barn och ungas rättigheter.

Upplands Väsby har sedan tio år tillbaka forumet - Ung i Väsby. Medborgardialoger är väl utvecklade i kommunen. Både kultur - och föreningsliv är rikt i kommunen.

Strategier för att nå målet:

 • Vidta åtgärder för att öka andelen elever som går ut grundskolan med godkänt i samtliga ämnen.
 • Vidta åtgärder för att öka andelen elever som fullföljer gymnasiestudierna.
 • Vidta åtgärder för att öka andelen personer med egen försörjning.

Kommunen har under tre års tid kraftsamlat för att studieresultaten ska öka i kommunen. Under 2017 har resultaten höjts.

Strategier:

 • Kommunen ska fatta beslut i enlighet med barnkonventionens intentioner.
 • Erbjuda stöd i föräldrarollen.
 • Erbjuda stöd som främjar barns och ungdomars psykiska hälsa.
 • Vidta åtgärder för att motverka utanförskap och segregation.

I Upplands Väsby erbjuder vi ett "smörgåsbord" av olika föräldragrupper. Grupperna är till för alla föräldrar och vänder sig till föräldrar som vill ha mera stöd i sitt föräldraskap. Vi erbjuder också individuella samtal.

Information om föräldrastöd

Barnperspektivet skall genomsyra all verksamhet. Den vuxna skall ha barnets perspektiv. I oktober 2014 fastställde kommunstyrelsen att barn och ungdomars perspektiv ska säkerställas i ärendehandläggningen.

Barns rättigheter - Barnchecklistan i Upplands Väsby kommun

Strategier:

Den enskilde ska erbjudas stöd för att kunna bo kvar i sin egen bostad, men även stöd och rådgivning för att vid behov kunna flytta till en bättre anpassad bostad.

 • Främja och uppmuntra till aktivitet för såväl kropp som själ.
 • Stödja utvecklingen av sociala träffpunkter för social gemenskap och delaktighet och därmed minska isolering och ensamhet.
 • Ge information om samhällets stöd och resurser i god tid innan behov uppstår.
 • Aktivt motverka ålderssegregation.
 • Vidta åtgärder för att öka samverkan mellan kommunens kontor för att främja en marknad av bostäder som är anpassad för målgruppen äldre

Information om stöd till äldre

Strategier:

 • Den fysiska miljön ska vara säker och uppmuntra till fysisk aktivitet och vardagsmotion för alla medborgare i Väsby.
 • Bidra till att kunskaperna om sambandet mellan matvanor och hälsa ökar.
 • Följa det måltidspolitiska programmet.

Strategier:

 • Totalkonsumtionen av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 • Ingen alkohol eller annat beroendeframkallande medel ska användas av personeryngre än 18 år.
 • Ingen alkohol, narkotika eller annan drog får användas av kommunens personal på arbetsplatsen under arbetstid.
 • Kommunen ska erbjuda alkoholfria arrangemang.

Kommunen har sedan april 2017 en ny ANDT- strategi

Folkhälsorapport

En folkhälsorapport har färdigställts under 2017. Rapporten beskriver hälsoläget i befolkningen i kommunen och ska vara ett underlag för nytt folkhälsoprogram.

Folkhälsorapport 2017 för befolkningen i Upplands Väsby kommun

Senast uppdaterad: 7 mars 2018
Omsorg och hjälp