Nyanländ i Väsby

För dig som är ny i Sverige finns det olika typer av stöd. Kommunen kan till exempel hjälpa dig att hitta en bostad, ett arbete, lära dig svenska eller välja förskola till ditt barn.

Information med anledning av coronaviruset

Verksamheten introduktion nyanländ har stängt sina lokaler. Verksamheten är dock fortfarande öppen. Det är för att minska risken för eventuell smittspridning.

Behöver du komma i kontakt med någon av oss, så nås vi via e-post eller telefon. Du har möjlighet att boka in skypemöte om du vill.

fornamn.efternamn@upplandsvasby.se

introduktionnyanland@upplandsvasby.se

08-590 970 00 Väsby Direkt

Samarbete för ett bra mottagande

Flera myndigheter har ett gemensamt ansvar för de flyktingar som kommer till Sverige och Väsby. Kommunen samarbetar med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, hjälporganisationer och Upplands Väsbys civilsamhälle för att göra både korta och långa vistelser i kommunen så bra som möjligt.

 1. Flyktingar anländer till Sverige och söker asyl.
 2. Flyktingarna är inskrivna hos Migrationsverket under asyltiden.
 3. Flyktingarna bor i Migrationsverkets boenden eller i eget boende (till exempel via släktingar eller vänner).
 4. Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd.
 5. Länsstyrelserna bestämmer hur många flyktingar som kan anvisas till varje kommun, och därmed ska få hjälp med bostad och andra former av stöd.
 6. Kommunerna tar emot flyktingar i bostad i samarbete med Migrationsverket.
 7. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att samordna en individuell etableringsplan med syfte att underlätta och påskynda den nyanländas etablering i samhället. Etableringsplanen beskriver vilka åtgärder eller insatser som erbjuds. Aktiviteterna pågår hela dagarna och planen gäller i upp till två år. Under tiden får den nyanlända en etableringsersättning om hon eller han följer sin plan. Målet är att den nyanlända ska komma in på den svenska arbetsmarknaden och försörja sig själv genom jobb eller studier.
 8. Kommunen erbjuder SFI, samhällsorientering och vid behov andra insatser i kommunal regi. Barn ska erbjudas plats i förskola och skola.

Information om skydd och asyl i Sverige på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats

Bostad, jobb och språk

Kommunen erbjuder dig som är nyanländ stöttning för att lära dig det svenska språket genom svenska för invandrare (SFI). Du erbjuds även samhällsorientering för att snabbare och lättare förstå det svenska samhället.

Är du anvisad hit av Migrationsverket kan du få en genomgångsbostad de två första åren. Som nyanländ erbjuds du också stöd av kommunens introduktionsstödjare med praktiskt stöd i vardagen din första tid i Upplands Väsby.

Bosättningslagen från den 1 mars 2016 innebär att Sveriges kommuner har ett gemensamt ansvar för att ta emot nyanlända. Syftet med lagen är att nyanlända, som har fått permanent uppehållstillstånd, snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

De bostäder som Upplands Väsby erbjuder nyanlända som är anvisade av Migrationsverket till kommunen är genomgångsbostäder, i första hand under den tid på två år som de nyanlända har sitt etableringsstöd via Arbetsförmedlingen. Efter de två första åren i kommunen har var och en eget ansvar för att själv hitta en ny bostad. Redan från början informerar kommunen om detta, och visar och förklarar hur man själv kan hitta en bostad, bland annat genom att ställa sig i bostadskö.

För att uppfylla behovet av bostäder arbetar kommunen brett och försöker finna bra boendelösningar:

 • Vi uppmuntrar invånarna i kommunen att hyra ut sin bostad till kommunen för att kommunen ska kunna hyra ut till nyanlända. Det kan till exempel vara en lägenhet, ett fritidshus eller en villa.
 • Vi för samtal med fastighetsägare om att hyra in befintliga bostäder, fastigheter som ställs om till bostäder alternativt nybyggda bostäder för nyanlända eller andra grupper som behöver bostad.
 • Nybyggnation av bostäder på mark vi äger, tidsbegränsat eller permanent. Bostäderna kan uppföras av kommunen alternativt av privat aktör om marken arrenderas ut.
 • Vi bjuder in fastighetsägare, bostadsbolag och markägare för att utveckla samarbeten och hitta nya, innovativa bostadslösningar.
 • Vi utreder alternativa lösningar för att säkerställa att efterfrågan på bostäder för nyanlända uppfylls.

Hur kan du hjälpa till

Som nyanländ i Sverige får du i första hand stöd av Arbetsförmedlingen för att hitta ditt första jobb. De ansvarar för att hjälpa dig att på bästa sätt komma in i samhället och arbetslivet. Du får hjälp med en plan för att komma i arbete och du får etableringsersättning under två års tid.

Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats

Kommunen som verksamhet är den största arbetsgivaren i Väsby. Upplands Väsby är inne i ett utvecklingsskede där kommunen växer kraftigt både i antal invånare och i bostäder. Flest arbetstillfällen i kommunen finns inom handel- och kommunikation, vård och omsorg och finansiell verksamhet.

Kommunens WorkCenter

Alla barn har rätt till en bra skolgång

I Väsby söker nyanlända barn och ungdomar skola och barnomsorg genom mottagningsenheten. Nyanlända familjer med barn kan få hjälp att välja förskola och skola av kommunen och ensamkommande barn och ungdomar får dessutom stöd av sin gode man.

Väsby kommun hjälper till med information om lediga platser och förfrågningar till gymnasieskolor. I första hand är det Individuella programmet, språkintroduktion som är den lämpligaste utbildningen.

Språk- och mottagningsenheten tar emot nyanlända elever från förskoleklass upp till gymnasieåldern för att ge en bra start inför skolstart i kommunen. Vi vänder oss till alla nyanlända elever inför skolplacering i Väsby.

Vi organiserar även modersmålsundervisning samt studiehandledning inom kommunen. Vi som möter nyanlända i enheten har god pedagogisk kunskap samt kunskap om nyanlända.

Mottagningsenheten arbetar utåt gentemot skolorna i att stötta personal i mottagande skolor som tar emot nyanlända elever.

Inskrivningssamtal sker och information kring eleven inhämtas samt informeras om det svenska skolsystemet och det fria skolvalet. När du som nyanländ blivit inskriven kallas du till kartläggningssamtal tillsammans med vårdnadshavare.

Hur går det till:

 • När en elev tas emot på mottagningen bokas tid för introduktion, kartläggningssamtal samt hälsosamtal.
 • Kartläggningssamtalen kartlägger tidigare skolbakgrund och vi samtalar även om framtidsdrömmar och intressen.
 • Ta gärna med LMA-kort eller identitetshandlingar.
 • Om du har ett vaccinationskort, ta gärna med det till ditt hälsosamtal.

Samtalen görs med tolk på elevens modersmål.

Kontaktuppgifter till språk- och mottagningsenheten

Senast uppdaterad: 20 mars 2020
Omsorg och hjälp