Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Varje kommun ska ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska som har det övergripande ansvaret att se till att du får en bra vård med god kvalitet. Detta gäller den vård som socialtjänstens hälso- och sjukvård erbjuder.

Ansvaret innebär bland annat att det ska finnas rutiner så att:

  • Journaler förs enligt patientjournallagen.
  • Du får den vård och behandling som en läkare ordinerat.
  • Hantering av läkemedel sker säkert, ändamålsenligt och väl fungerande.
  • Delegering av medicinska arbetsuppgifter sker med säkerhet för dig som patient.
  • Kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när ditt tillstånd fordrar det.
  • Du får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet.

Anmälningsplikt

Om någon som bor i kommunens särskilda boendeformer i samband med vård och behandling drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom, ska MAS anmäla detta till Socialstyrelsen.

Kontakta medicinsk ansvarig sjuksköterska

Du kontaktar medicinsk ansvarig sjuksköterska via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2020