Brottsförebyggande arbete

Säkerhet och trygghet är ett prioriterat område i Upplands Väsby kommun. Målet med vårt brottsförebyggande arbete är att alla ska känna sig trygga och inte utsättas för brott.

Det operativa arbetet kan delas in i två typer av brottsförebyggande strategier:

 1. Situationell brottspreventation: Metoder som ska förhindra möjligheten att begå brott genom att påverka själva miljön.
 2. Social brottsprevention: Metoder som ska minska viljan hos människor att begå brott.

Arbetet har sin grund i regeringens nationella brottsförebyggande program Tillsammans mot brott.

Regeringens program Tillsammans mot brottlänk till annan webbplats

Situationell brottsprevention

Situationell brottsprevention syftar till att minska sannolikheten för att brott ska begås. Det kan till exempel gå ut på att försvåra genomförandet av brottsliga handlingar.

Kommunen arbetar bland annat med säkerhet i den fysiska miljön. Det handlar om alltifrån planering av nya bostadsområden till daglig skötsel som gräsklippning, kontroll av belysning på kommunal mark och klottersanering på kommunala byggnader.

Vad är tanken med trygghetsvandringar?

Trygghetsvandringar är ett sätt att skapa en bättre närmiljö. Metoden bygger på att de som bor eller verkar i ett område är de som vet vilka platser som upplevs vara trygga och trevliga att vistas i, och vilka som inte gör det. Denna kunskap är viktig för att kunna förändra och förbättra i ett bostadsområde.

Sex trygghetsvandringar per år

Vi samlas sex gånger per år och promenerar runt en i förväg bestämd sträcka. Veckan innan varje vandring annonserar vi i lokaltidningen med information om träffpunkt och en utritad karta för vandringen.

Social brottsprevention

Den sociala brottspreventionen syftar till att på lång sikt påverka de förhållanden som har betydelse för individens benägenhet att begå brott. I kommunen bedrivs den här typen av arbete inom flera verksamheter, exempelvis inom:

 • förskola och skola
 • kultur- och fritidsverksamhet
 • socialtjänst.

Fältarbete

Fältarbetarna i Upplands Väsby arbetar för att tidigt upptäcka och förebygga att ungdomar far illa. Verksamheten bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomars integritet. Målet är att skapa trygghet för Väsbys ungdomar.

I uppdraget ingår att arbeta drog- och brottsförebyggande. Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar i åldern 12-20 år. Fokus ligger dock på ungdomar mellan 12-16 år för att tidigt kunna upptäcka och förebygga riskfaktorer.

Kontaktuppgifter till fältarna

Information om fältarbetarna i Upplands Väsby

Följ fältarbetarna på Facebooklänk till annan webbplats

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier och miljöer som inte accepterar ett demokratiskt samhälle. De främjar och använder ofta våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Tre extremistiska miljöer:

 • vitmakt
 • autonoma vänstern
 • religiös extremism.

Kommunens handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism

Syftet med kvälls- och nattvandringar är att få ut vuxna att vandra på kvällar och nätter. Det är något som är viktigt för alla, inte minst våra ungdomar.

Ibland kan det finnas ett behov hos ungdomarna att ta kontakt med en vuxen och vetskapen att det finns vuxna som är ute och vandrar gör därför skillnad. Kvälls- och nattvandringarna förhindrar samt försvårar också skadegörelse i området då risken att upptäckas är större.

Det finns två olika vandringar som du kan delta i som invånare i Upplands Väsby. Dessa är:

Kommunen har ett ANDT-förebyggande arbete. Syftet är att förbättra kunskap, dialog och samarbete inom frågor som rör alkohol, narkotika, doping och tobak. Arbetet fokuserar på att:

 • ge stöd till verksamheter och föräldrar
 • sprida metodik och material
 • ordna utbildningar och diskussionsforum.

Du kan ta del av kommunens handlingsplan

Kommunen har en handlingsplan som utgår från regeringens samlade strategi inom området. I den kan du ta del av de insatser som Väsby har valt att fokusera på. Den prioriterade målgruppen för arbetet är barn och unga. Arbetet följs bland annat i Stockholmsenkäten som är en länsövergripande enkät.

Nationell strategi: En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020länk till annan webbplats

Upplands Väsbys ANDT handlingsplan

Samverkansöverenskommelse och medborgarlöften

Upplands Väsby kommun och polismyndigheten, Lokalpolisområde Sollentuna, har tecknat en gemensam överenskommelse. Syftet med detta är att utveckla, stärka och effektivisera samverkan och att samordna sina resurser. Allt ska ske med utgångspunkt från en lokal lägesbild. Den rör säkerhet, brottslighet och upplevd trygghet i kommunen. Lägesbilden har tagits fram av kommunen och polisen. 

I det överenskomna medborgarlöftet anges målet med samverkan och vilka valda metoder och åtgärder som ska användas för att nå målet. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för.

Medborgarlöfte i Upplands Väsby 2019

Sammanfattande uppföljning av kommun och polis samverkansöverenskommelse 2018

Brottsförebyggande samverkansmöten – trygghetsskapande råd

I Väsby bedrivs ett brett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Arbetet utförs både av kommunen och av externa aktörer. Många av insatserna sker även i samverkan med varandra.

För att samordna det brottsförebyggande arbetet finns det centrala övergripande trygghetsrådet. Där träffas kommun, polis, räddningstjänst, bostadsbolag och andra nyckelaktörer.

Väsby har tre lokala trygghetsråd

Det finns tre lokala trygghetsråd. De är uppdelade utifrån de tre kommundelarna Centrala, Västra och Östra. I råden planerar man hur olika åtgärder ska genomföras lokalt samt utför uppföljning. Allt sker i syfte att öka säkerheten och den upplevda tryggheten.

Grannstödsbil

Grannstödsbilen är en brotts- och skadeförebyggande verksamhet där frivilliga patrullerar i olika områden. Allt sker under ledning av polisen och i första hand under dagtid. Verksamheten sker med hjälp av en bil men även till fots.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Detta sker genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln.

Bakom konceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av:

 • Polisen
 • Brottsförebyggande rådet
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • SSF Stöldskyddsföreningen
 • Trygg Hansa
 • Folksam
 • If
 • Länsförsäkringar
 • Dina Försäkringar
 • Moderna Försäkringar
 • ICA Försäkring
 • Villaägarna
 • SABO
 • Hyresgästföreningen
 • Riksbyggen.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis. Många gånger är fler aktörer, som representanter från kommunen, lokala trygghetsråd, försäkringsbolag eller fastighetsägare också en viktig del av samverkan. Polis och kommun har i första hand kontakt med kontaktombuden. Ett kontaktombud ansvarar för cirka 10-12 hushåll och är en länk mellan polis, kommun och de boende.

Senast uppdaterad: 3 oktober 2019
Omsorg och hjälp