Tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du information om hur tillgänglig vår webbplatsen är och hur vi arbetar för att förbättra den. Här kan du även kontakta oss om du upptäcker några brister.

Upplands Väsby kommun står bakom den här webbplatsen. Vår webbplats ska kunna användas av så många som möjligt. Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten på upplandsvasby.se och testar webbplatsen regelbundet. Här beskriver vi:

  • Hur upplandsvasby.se uppfyller lagen om tillgänglighet till offentlig service.
  • Eventuella kända tillgänglighetsproblem.
  • Hur du kan rapportera in brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats..

Var rapporterar jag brister i webbplatsens tillgänglighet?

Om du behöver information i ett annat format eller om du upptäcker problem som inte är beskrivet på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss via

Vi svarar normalt inom två arbetsdagar.
Ärende * (obligatorisk)
Ärende
Vem genomför tillsyn?

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta på grund av de brister som beskrivs nedan.

Brister i tillgänglighet

Blanketter och dokument

Det finns en del blanketter och dokument i PDF-format som inte uppfyller kraven. Vilket innebär att vissa av dokumenten inte kan läsas upp korrekt av skärmläsare.

Vårt arbete med att tillgänglighetsanpassa är igång. Under hösten 2020 påbörjades en översyn av alla blanketter och dokument för att säkerställa att allt är tillgängligt.

Ambitionen är att vi ska vara klara under 2021.

Citat i nyheter

I äldre nyheter kan det förekomma att citat inte är uppmärkta på rätt sätt. Det medför att personer med skärmläsare inte får det klargjort att det är ett citat som läses upp.

Gamla nyheter arkiveras efter ett år och kommer därmed att slussas ut.

Behöver du hjälp vid användning av en e-tjänst hör av dig till vårt kontaktcenter Väsby Direkt.

Skapa nytt evenemang

Delar i formulären är grupperade

Envals- och flervalsknappar är inte grupperade tillsammans. Det gör det svårt för dig som använder hjälpmedel att veta vad som hör ihop.

Fältbeskrivning

Formulärsfälten är inte ihopkopplade med sitt label-attribut vilket medför att hjälpmedel inte kan tolka formuläret rätt. Detta kan skapa förvirring.

Sammanfattningssida

Sammanfattningssida saknas, vilket gör att du inte får en möjlighet att korrigera eventuella fel.

Välj tidpunkt

När du skapar ett nytt evenemang går det inte att välja klockslag utan muspekare. Det i dagsläget inte möjligt att lägga till ett evenemang utan en muspekare.

Planeras att vara löst senast till oktober-november 2021.

Evenemangsguiden

Navigering med hjälp av tangentbord fungerar bristfälligt på listningssidan.

Planeras att vara löst senast till oktober-november 2021.

Filterknappar

För dig som använder tangentbordet för att navigera och öppna en filtreringsruta på exempelvis söksidan, täcker den innehållet under om du inte går tillbaka och stänger den. Du stannar alltså inte kvar i filtreringsrutan tills du har gjort ett val.

Planeras vara löst under 2021.

Formulär

Automatisk ifyllning

Funktionen för automatisk ifyllning saknas. Den hjälper användare som har svårt att komma ihåg eller svårt att läsa och skriva, att fylla i information om sig själv. 

Ska utredas under slutet av 2021.

Kontrasten på formulärsfälten

Kontrasten på linjen runt formulärsrutorna är för låg vilket medför att du med synnedsättning kan ha svårt att se den.

Planeras att vara löst hösten 2020.

Visuella felmeddelanden

Ikon och felmeddelande skrivet specifikt för varje fält saknas vilket kan skapa förvirring för dig med kognitiva nedsättningar och försvårar för personer som använder hjälpmedel.

Väntar på att leverantör ska ta fram en lösning.

Felmeddelanden knyts till respektive formulärsobjekt

I dagsläget används enbart temporära felmeddelanden som gör det svårt för dig som använder skärmläsare att höra vad som har blivit fel.

Väntar på att leverantör ska ta fram en lösning.

Information om hur felen kan åtgärdas

I dagsläget framgår det inte tydligt hur du ska fylla i ett fält som har blivit felaktigt ifyllt. Det kan då bli svårt för dig med kognitiva nedsättningar att veta hur fältet ska fyllas i på rätt sätt.

Väntar på att leverantör ska ta fram en lösning.

Navigering till inramat innehåll

En del information som visas på webbplatsen är så kallat inramat innehåll. Navigering till dessa via tangentbord fungerar inte vilket gör att det är svårt för personer som använder tangentbord att ta del av innehållet.

Utredning för att hitta en lösning planeras under 2021.

Anpassning av textformat

Vid exempelvis förstoring av text eller byte av teckensnitt fungerar inte det i det inramade innehållet och viss information kan då döljas för dig som behöver förstora innehåll.

Utredning för att hitta en lösning planeras under 2021.

Inkonsekvent rubriksättning

Rubriksättningen i det inramade innehållet kan vara inkonsekvent då det hämtas från en annan plattform.

Utredning för att hitta en lösning planeras under 2021.

Minisajter

Det framgår inte tydligt att navigationen ligger utanför Upplands Väsby kommuns huvudssidas informationsstruktur. Det kan orsaka förvirring för dig med kognitiva nedsättningar.

Undersökning för att hitta en lösning ska påbörjas under 2021.

Processrutor

Rubrikerna i rutor där du kan bläddra mellan olika steg är i dagsläget inte nåbara med tangentbord och är därmed inte tillgänglig för dig med synnedsättning.

Förväntas vara löst till våren 2022.

Språkinställningar

På de finska sidorna är inte språket i menyerna inställt. Det medför att en skärmläsare kommer att läsa upp menyerna med finsk text med svensk brytning.

Utredning planeras att genomföras i början av 2021.

Tabeller

Tabellrubriker

Vissa tabeller saknar överskrift eller rubrik. Det försvårar för alla användare, men speciellt för dig som får informationen uppläst att veta vad tabellen handlar om.

Översyn och förbättring sker löpande.

Läsriktning i tabeller

I dagsläget är det inte möjligt att ställa in en specifikation på vilken läsriktning en tabell har. Vi väntar på att leverantör ska skapa en lösning för det.

Väntar på leverantör.

Oskäligt betungande anpassning

Upplands Väsby kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt till den 23 september 2020.

Hur har webbplatsen testats?

Funka har gjort en oberoende granskning av upplandsvasby.se, samt en viss del intern testning har utförts.

  • Senaste bedömningen gjordes den 9 februari 2021.
  • Webbplatsen publicerades den 25 oktober 2017.
  • Redogörelsen uppdateras senast den 10 oktober 2021.
Senast uppdaterad: 18 oktober 2021