Självservice

Här hittar du alla e-tjänster och blanketter grupperat på olika områden. Saknar du någon e-tjänst eller blankett, hör gärna av dig till kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Förskola och skola

E-tjänst

Blankett

E-tjänst barnomsorg, e-legitimation

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


E-tjänst barnomsorg, användarnamn och lösenord

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Barnomsorg, ansök om användarnamn

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Barnomsorg av särskilda skäl, ansök


Ladda ner blankett

Barnomsorg på obekväm arbetstid, ansök


Ladda ner blankett

Elevresor, ekonomiskt stöd, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Inackorderingstillägg, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Ledighet för elev, ansök


Ladda ner blankett

Modersmålsundervisning, ansök


Ladda ner blankett

Modersmålsundervisning, 

uppsägning


Ladda ner blankett

Mottagning i grundsärskola, ansök


Ladda ner blankett

Kulturskolan, alla ärenden

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Skolskjuts för grundskoleelever, ansök


Ladda ner blankett

Studiehandledning på modersmål, ansök


Ladda ner blankett

Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av särskilt stöd, ansök


Ladda ner blankett

Val av skola, e-legitimation

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Val av skola, användarnamn och lösenord

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Val av skola, ansök om användarnamn

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


 

Omsorg och hjälp

E-tjänst

Blankett

Adolf Stafs fond, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Avtal angående vårdnad, boende och umgänge, ansök


Ladda ner blankett

Bistånd enligt socialtjänstlagen, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Bostadsanpassningsbidrag, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Bostadsanpassningsbidrag, utbetalning


Ladda ner blankett

Inkomstuppgifter för omsorgsavgift, ej pensionär, ansök


Ladda ner blankett

Inkomstuppgifter för omsorgsavgift, pensionär, ansök


Ladda ner blankett

LSS, begäran om särskilda insatser, ansök


Ladda ner blankett

LSS, fullmakt


Ladda ner blankett

LSS, återtagen begäran om insatser, anmäl


Ladda ner blankett

Oskar och Nanny Olssons minnesfond, ansök


Ladda ner blankett

Riksfärdtjänst, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Samarbetssamtal, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

 

Uppleva och göra

E-tjänst

Blankett

Föreningsbidrag, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Förening, ny, registrera

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Föreningsregister, sök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Lokal, boka

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Tillstånd för tillfällig försäljning eller hyra av torgplats, ansök


Ladda ner blankett

 

Bygga, bo och miljö

E-tjänst

Blankett

Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Bassängbad, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Bostäder klagomål, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Bygglov för skylt/ljusanordning, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Bygglov, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Bygganmälan, Ej bygglovspliktig åtgärd (även installation av eldstad)

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Bygganmälan, Eldstad eller rökkanal i befintlig byggnad

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Cistern, installation för brandfarlig vätska, anmäl


Ladda ner blankett

Cistern, installation, informera

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Cistern ur bruk, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Container för grovavfall, beställ

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Dagvattenanläggning, anmäl


Ladda ner blankett

Djurhållning inom detaljplan, ansök om tillstånd

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Drift av förskola, fritidshem och skola, anmäl


Ladda ner blankett

Fettavskiljare uppgift, skicka in


Ladda ner blankett

Förhandsbesked, ansök


Ladda ner blankett

Förorenad mark eller fastighet, informera

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Förorenad mark eller fastighet, efterbehandling eller sanering, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Gemensam behållare för brännbart hushållsavfall, anmäl


Ladda ner blankett

Grannintyg gällande byggnad eller åtgärd


Ladda ner blankett

Hygienlokal, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Hämtning av grovavfall i container eller storsäck, beställ

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Inrättande av avloppsanläggning, ansök/anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Installationsintyg för enskild avloppsanordning


Ladda ner blankett

Installera värmepump, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Kompostering av organiskt hushållsavfall, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Kontrollansvarig, anmäl


Ladda ner blankett

Köldmedieanläggning, anmäl eller ändra


Ladda ner blankett

Lägenhetsregister, flerbostadshus


Ladda ner blankett

Lägenhetsregister, småhus


Ladda ner blankett

Matavfall gemensam behållare, anmäl


Ladda ner blankett

Matavfallsinsamling enbostadshus, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Matavfallsinsamling flerbostadshus, intresseanmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Matavfallspåsar enbostadshus, beställ

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Matförgiftning, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Miljöfarlig verksamhet, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Nybyggnadskarta, beställ

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Nyinflyttad, nytt abonnemang för vatten och avfall, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Oljeavskiljare eller brunnsfilter, anmäl eller ändra

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Ormhållning, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Rivningslov

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Röda boxen enbostadshus, beställ

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Röda boxen och stort elavfall, hämtning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Skola och barnomsorg, anmäl lokal

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Slamavskiljare, täthetskontroll, checklista


Ladda ner blankett

Slutbesked, bygglov, begär

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Sluten tank, täthetskontroll, checklista


Ladda ner blankett

Solarieverksamhet, anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Sophämtning, ändra sophämtningsintervall, ansök


Ladda ner blankett

Strandskyddsdispens, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Storsäck, beställ

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Vatten, avlopp, och avfall, ägarbyte

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Vatten och avlopp kommunal anslutning, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Vatten och avlopp, avläsning av vattenläsare, registrera

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel, ansök eller anmäl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

 

Trafik och resor

E-tjänst

Blankett

Planbesked


Ladda ner blankett

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Tillstånd för schakt eller trafikanordning, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


 

Näringsliv och arbete

E-tjänst

Blankett

Autogiro, anmäl


Ladda ner blankett

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare, försäljning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Folköl, försäljning och servering

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Livsmedelsanläggning, registrera

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Lotteri enligt 16 § lotterilagen, ansök


Ladda ner blankett

Lotteri enligt 17 §  lotterilagen, ansök


Ladda ner blankett

Lotteri, sammanställning


Ladda ner blankett

Lotteri, redovisning


Ladda ner blankett

Serveringsansvarig personal, anmäl


Ladda ner blankett

Stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Tillfälligt serveringstillstånd, ansök

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Tobaksvaror, försäljning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

 

Kommun och politik

E-tjänst

Blankett

Betygskopia, beställ

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Felanmälan

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Felanmälan kommunens fastigheter

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Medborgarförslag

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda ner blankett

Synpunkt Väsby

Till e-tjänstlänk till annan webbplats