PCB i Väsby

Halterna av PCB är förhöjda i Oxundasjön, Väsbyån och Rosersbergsviken samt vidare ut i Mälaren. Källan till utsläppet har lokaliserats till kvarteret Messingen. Kommunen arbetar med att få en samlad bild av situationen. I arbetet ingår att kartlägga de industrier som tidigare låg i området för att kanske kunna hitta en ansvarig.

En stor mängd PCB har hittats

Beräkningar visar att det finns cirka fem ton PCB i Oxundasjöns botten. Föroreningen finns framförallt i sjöns södra delar vid Väsbyåns utlopp.

Marken vid Messingen Kv 3 har sanerats av Peab som håller på att bygga där. De har hittills sanerat fem ton i området. Hur övrig mark på Messingen ser ut är i dag prioriterat att undersöka vidare för att klargöra föroreningssituationen.

Åtgärder som kommunen har satt in

Kommunen har satt in en rad olika åtgärder sedan föroreningen upptäcktes:

 • Källområdet har sökts och lokaliserats.
 • Konsulter har anlitats för att göra undersökningar i fisk, sediment och vatten i Väsbyån, Oxundasjön och vidare nedströms i Rosersbergsviken samt Skarven, Mälaren.
 • Undersökningar har även gjorts i marken inom kvarteret Messingen samt på andra platser i kommunen där man misstänkt att PCB har hanterats.
 • En ansvarsutredning genomförs och kommunens advokater håller nu på med sin juridiska bedömning. Ansvarsutredningen syftar till att se om det går att finna ansvarig(a) till utsläppen. Detta är svårt då det kräver tydlig bevisning och datering av utsläppen.

Kommunen tar vattenprover regelbundet

Kommunen fortsätter under 2018 att ta prover på vattnet i Väsbyån, Oxundaån, Oxundasjön, Rosersbergsviken och vid Kairobadet. Detta görs i syfte att behålla överblicken över halten PCB och att framtida åtgärder och marksanering får avsedd effekt. Senaste provtagningarna visar att föroreningen sprider sig söderut i Mälaren.

Information om PCB

PCB står för polyklorerade bifenyler. PCB finns inte naturligt utan det började tillverkas i industriell skala under slutet av 1920-talet. Det tillverkades för att kunna användas inom industrin. PCB är långlivat, värmetåligt och elektriskt isolerande. Det användes därför i elektriskt material som transformatorstationer och kondensatorer. PCB användes även i plast, båtfärg och fogmassor med mera. Nyanvändning av PCB förbjöds i Sverige under 1970-talet. Det dröjde dock ända till 1995 innan ett totalförbud kom.

Är PCB farligt?

PCB kan påverka immunförsvaret, orsaka hudförändringar och vara cancerogent. Det är framför allt de som utsätts för ämnet under lång tid som riskerar att ta skada. Under 1960-talet gjordes de första upptäckterna om att PCB även kan ha skadlig inverkan i miljön. Djur som till exempel säl och havsörn i Östersjöområdet fick svårt att föröka sig.

Vanliga frågor och svar om PCB i Oxundasjön

Upplands Väsby kommun deltog 2013 i ett regionalt miljöövervakningsprojekt genom Oxunda vattensamverkan, då abborre i Oxundasjön undersöktes för att spåra miljögifter. Resultatet från 2013 visade på höga halter av PCB (polyklorerade bifenyler) i fisken i Oxundasjön. Senare undersökningar har visat förhöjda halter både i fisk och bottensediment även i Väsbyån och Rosersbergsviken.

Sedan de förhöjda halterna av PCB upptäcktes har Upplands Väsby kommun arbetat för att hitta källan, eller källorna, och med att ta fram belägg för hur stora områden som kan ha påverkats i Väsbyån och Oxundasjön, samt omfattningen av spridningen ut till Mälaren. Arbetet görs tillsammans med Sigtuna kommun och med stöd av Länsstyrelsen i Stockholm.

Messingen är källan till utsläppet

Källan till utsläppet är lokaliserad till kvarteret Messingen och de industrier som fanns där under 1900-talet. Ett flertal undersökningar har gjorts för att skapa en bild av föroreningssituationen i mark och vatten. Kommunen har bland annat mätt halten PCB i Oxundasjön, Väsbyån och Rosersbergsviken, där undersökningarna tydligt visar att påslaget av PCB sker i höjd med stationen. Vi har även identifierat att den PCB som föroreningen består av har en specifik signatur (PCB 28 och PCB 52), vilket gör det möjligt att spåra och visa samband. Vid kvarter Messingen har vi bland annat tittat på gamla dagvattenbrunnar vid Väsbyåns strand, som på vissa platser visar förhöjda halter PCB i slammet. Även Peab har gjort undersökningar inom sina kvarter. Som ett resultat av de höga halterna har Peab nu sanerat 5 ton PCB från marken i området.

Undersökning i Oxundasjön

Undersökningen av PCB i vattnet i Oxundasjön visar att högre halter finns i utflödet från sjön, jämfört med inflödet. Det betyder att det idag sker en uttransport av PCB från sjöns sediment till vattnet, och vidare till Rosersbergsviken.

Eftersom halterna i fisk överskrider de gränsvärden som finns för PCB i fisk, avråder kommunen, i samråd med Livsmedelsverket, från konsumtion av fisk i Väsbyån, Oxundasjön och Rosersbergsviken.

Sedan upptäckten har en rad undersökningar gjorts och dessa har bland annat visat:

 • Mycket höga halter PCB har hittats i alla prover av bottensediment och fisk från Oxundasjön.
 • Ett påslag av PCB i Väsbyån sker i höjd med de centrala delarna av Upplands Väsby.
 • I Verkaån, det andra större inflödet till Oxundasjön, ses inte några förhöjda halter av PCB.
 • Den mängd PCB som finns upplagrad i Oxundasjöns sediment är unik i sitt slag. Det är den hittills största förekomst av PCB som påträffats i en svensk vattenförekomst.
 • Halten PCB i fisk är så pass hög att vi avråder från att äta fisk från Väsbyån, Oxundasjön och Rosersbergsviken.
 • Källområdet för föroreningen är kvarter Messingen i de centrala delarna av Upplands Väsby.
 • Halterna i fisk och sediment i Mälaren avtar ju längre från Oxundasjön man kommer.

Oxundasjön och Rosersbergsviken är högst prioriterade av Länsstyrelsen gällande förorenade områden i Stockholms län. Länsstyrelsen ser situationen som mycket allvarlig och kommer vara delaktiga i arbetet med att utreda läget. Länsstyrelsen för även en dialog med Naturvårdsverket. I samband med den så kallade huvudstudien görs en riskbedömning av hur föroreningarna kan påverka människor och djur i området. Därefter värderas föroreningarnas risker mot kostnader för olika saneringsåtgärder.

Saneringsåtgärder som kan bli aktuella

Det finns olika saneringsåtgärder som skulle kunna vara aktuella, till exempel:

 • muddring av sjöbotten
 • att övertäcka de förorenade sedimenten med nytt rent sediment
 • att låta föroreningen ligga orörd.

I huvudstudien utreds vilken åtgärd som är lämpligast utifrån hänsyn till bland annat miljönytta, risk och kostnad. Under vissa omständigheter finns det möjlighet att söka statliga bidrag för saneringen, kommunen kommer utreda möjligheterna att göra detta.

Att mäta miljöföroreningar är dyrt och därför mäts vissa ämnen bara om misstanke finns och det fanns ingen misstanke om PCB-föroreningen. Ofta genomförs så kallad screening då man tar ett samlingsprov med olika ämnen för att se vad som finns. Därför var det bra att komma med i det regionala projekt som mätte miljöföroreningar i fisk.

Den PCB som finns i marken vid Messingen har i princip samma fördelning (lågklorerat) som den man hittar i vatten och sediment i Väsbyån och Oxundasjön. Sannolikt har PCB hanterats i stora mänger inom industrin vilket har orsakat de stora utsläppen till Väsbyån och Oxundasjön. Exakt hur, när och var i industrin PCB har använts utreds nu av kommunen. Sonarkartering och dykning i sjön har visat att dumpning inte är en källa. Utsläppen har sannolikt skett genom golvbrunnar från industrin och via vattenledningar runnit ut till Väsbyån och vidare till Oxundasjön.

PCB finns framför allt bundet till partiklar i mark och sediment. Halterna i luft och vatten är däremot låga. Det är därför ofarligt att vistas vid Messingen eller Oxundasjön. Det är heller inte farligt för dig eller din hund att råka få en kallsup från sjön eller närliggande vatten. Däremot är halterna i fisk över de gränsvärden som finns för PCB i fisk. Därför avråder både Sigtuna och Upplands Väsby från konsumtion av fisk från Väsbyån, Oxundasjön och Rosersbergsviken. För att sprida informationen finns skyltar uppsatta kring de påverkade vattnen.

Ja, vi har även hittat metaller, oljor, PAH och klorerade lösningsmedel (tri). Dessa ämnen användes också inom industriverksamheten vid Messingen. Just tri ska kommunen nu titta närmare på då det finns tecken på att det spridit sig till grundvattnet i området. Dricksvattenprover har tagits och i aktiva ledningar är halterna under detektionsgräns.

Tri, eller trikloreten, användes i stor omfattning, bland annat som avfettningsmedel vid ytbehandling och i kemtvättar. Användningen kulminerade under 1970-talet. Tri är en vätska som är tyngre än vatten, som relativt lätt förångas, är svårnedbrytbart och löser sig dåligt i vatten.

Är tri farligt?

Tri, har visat sig vara potentiellt cancerframkallande. På grund av ämnets egenskaper kan påverkan bli omfattande och det kan spridas långt via grundvattnet. Även luften i förorenade områden påverkas och inandning är en risk. Ämnet förbjöds i mitten på 1990-talet.

Framför allt är det dessa aktörer som är inkopplade i arbetet:

 • Länsstyrelsen
 • Naturvårdsverket
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Ramböll
 • Structor
 • Niklas Johansson (Melica Biologkonsult. Tidigare verksam på Naturvårdsverket som expert på dioxiner och PCB)
 • Sigtuna kommun

Kommunens projektgrupp har även kontakt med fler parter som kan bidra i arbetet.

 

Det stämmer väl överens med kommunens miljöarbete genom att vi undersöker och aktivt jobbar med ett åtgärdsarbete för att minska mängderna miljöföroreningar och näringsämnen i våra vatten. Kommunen lägger ned stora resurser på att genom olika åtgärder uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten (god vattenkvalitet).

Rapporter inom PCB-projektet

Flertalet rapporter har tagits fram inom PCB-projektet sedan 2013.

Tidigare nyheter gällande PCB-projektet

Här finns tidigare nyheter gällande PCB-projektet samlat.

Nu vet vi när utsläppen av PCB skedde, att utsläppen kommer från kvarteret Messingen och hur luften påverkats. Det visar två rapporter som kommunen tagit fram och som nyligen blivit klara.

Rapport om sedimentdatering

IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört en så kallad sedimentdatering som visar att de största utsläppen av PCB skedde från slutet av 1940-talet till cirka 1980. Dateringen är baserad på att verksamheten startade 1903. IVL har i detta underlag även genom statistisk analys av prover från mark, sediment, vatten och fisk från området, tydligt visat att PCB-mönstret (kongenmönstret) är detsamma i kvarteret Messingen som i Väsbyån, Oxundasjön och vidare ut i Rosersbergsviken. Tillsammans med det faktum att PCB-föroreningen sprids till Väsbyån nedströms Messingen och att Ramböll sammanställt underlag som visar att det inte finns någon annan källa i närheten av kvarteret Messingen kan kommunen nu säga att det är kvarteret Messingen och dess tidigare industriverksamhet som är källan till föroreningen.

Rapport om sedimentdateringlänk till annan webbplats

Rapport om luftprovtagning

IVL har även genomfört luftprovtagningar av PCB vid två tillfällen inom kvarteret Messingen under 2017. Detta för att se eventuell spridning från den förorenade marken till luften och kunna avgöra om det förekommer några hälsorisker för de som bor i området. Resultaten har sammanfattats i en kort rapport och visar att halterna PCB i luften är förhöjda i området, jämfört med halter i exempelvis centrala Stockholm. Däremot är halterna långt under de gränsvärden som finns. Det tillskott som halterna i luften ger till det dagliga intaget av PCB är marginellt i jämförelse med det som man får i sig via födan, till exempel fet fisk och mejeriprodukter.

Rapport om luftprovtagninglänk till annan webbplats

Kommunen utför en ansvarsutredning

Informationen om dateringen och analysen av PCB-mönstret är viktiga delar till ansvarsutredningen som kommunen håller på att sammanställa. Ansvarsutredningen görs i två steg. Det första steget är att avgöra om det går att identifiera någon ansvarig verksamhetsutövare. Andra steget är att avgöra hur stor andel av saneringen en ansvarig verksamhetsutövare ska vara med och bekosta, en så kallad skälighetsbedömning.

Kommunens advokater kopplar nu samman dateringen med bolagshistoriken för att se om det går att identifiera någon ansvarig verksamhet. Målsättningen är att godkänna första steget av ansvarsutredningen i miljönämnden efter sommaren.

Halterna av PCB är förhöjda i Oxundasjön och Väsbyån. Sedan 2013 har Upplands Väsby kommun gjort undersökningar för att utreda var det kommer från och hur omfattande läckaget är. Källan till utsläppet har lokaliserats till området kring Messingen och arbete pågår med att få en samlad bild av omfattningen. Kommunen kartlägger också de industrier som tidigare låg i området för att eventuellt kunna hitta en ansvarig.

Under våren 2017 har en ny beräkning av den totala mängden PCB i sedimenten på Oxundasjöns botten gjorts. Beräkningen visar att det finns cirka fem ton PCB i sedimenten, jämfört med den tidigare uppskattningen på tre ton. Föroreningen finns framförallt i sjöns södra delar vid Väsbyåns utlopp. Den nya beräkningen förändrar inte den påverkan som PCB har på sjön. IVL Svenska miljöinstitutet har genomfört en fiskhälsostudie på uppdrag av Naturvårdsverket som visar att fisken har anpassat sig till de förhöjda halterna av PCB och klarat sig relativt bra. Kommunen avråder dock från konsumtion av fisk från Väsbyån, Oxundasjön och Rosersbergsviken.

I kvarter Messingen, dit källan för utsläppet lokaliserats, har Peab hittills sanerat fem ton PCB. Saneringen genomfördes under hösten 2016 och jordmassorna transporterades bort för destruktion. Under 2017 har två luftprovtagningar genomförts i området. Resultatet från den första visar på förhöjda halter PCB, dock långt under de gränsvärden som finns. Resultatet från den andra provtagningen kommer under hösten. I slutet av 2016 togs prover av dricks- och dagvatten i Messingen. I dricksvattnet finns inga mätbara halter av PCB, däremot hittades förhöjda halter i dagvattnet. Analyserna visade även på förhöjda halter av klorerade lösningsmedel i en spolpost som stått oanvänd i flera år. Efter spolning fanns inga mätbara halter kvar och det finns inga risker med att använda dricksvattnet. Att klorerade lösningsmedel påträffades i spolposten tyder på att de finns i marken i Messingenområdet, vilket kommunen nu ska titta närmare på. Klorerade lösningsmedel användes tidigare som avfettningsmedel vid metallbehandling.

Källan till utsläppet är de industrier som fanns inom kvarter Messingen under 1900-talet. Kommunen gör just nu en historisk inventering med fokus på Väsbyverken och dess verksamhet. Kommunen har också gjort flertalet undersökningar för att få en bild av föroreningssituationen i mark och vatten och arbetar nu med att färdigställa underlaget till den ansvarsutredning som ska göras under hösten. Ansvarsutredningen genomförs för att kunna avgöra om det går att hitta någon ansvarig verksamhetsutövare. Den senaste dateringen visar att de största utsläppen skedde under 1960-1980 talet. Dateringen baseras på att den industriella verksamheten i Messingen tog fart ordentligt på 1930-talet, och behöver bekräftas.

Sedan de förhöjda halterna av PCB upptäcktes 2013 har Upplands Väsby kommun arbetat för att hitta källan och ringa in den påverkan som skett i Väsbyån, Oxundasjön samt spridningen ut till Mälaren. Arbetet görs tillsammans med Sigtuna kommun och med stöd av länsstyrelsen i Stockholm.

Miljögiftsprojekt - Provfiske och sedimentprovtagning i bland annat Oxundasjön, Mälaren och Stockholms skärgård

Syftet med projektet är att analysera hur höga halterna av olika miljögifter är i fisk som fångas i Stockholmsregionen och om föroreningarna på bottnarna ökar eller minskar.

Historiskt har det läckt ut miljögifter från industrier och tätorter till omgivande vattenområden via avlopp och dagvatten. ”Det vi vill ta reda på är vilka ämnen vi hittar och hur höga halterna är i Oxundasjön. Resultatet så här långt visar bland annat på höga halter av PFOS och PCB. Nu tar vi ytterligare prover för att kvalitetsgranska resultatet och sedan bestämma hur vi kan gå vidare i resten av Oxundaåns vattensystem.” säger Anna Åhr Evertson, miljöplanerare vid kontoret för samhällsbyggnad, Upplands Väsby kommun. ”Abborre är en relativt stationär fisk, och kan därför antas representera områdena där de fångas på ett bra sätt. Parallellt med detta har sedimentprovtagning genomförts vid ett drygt trettiotal platser i Mälaren samt även i Oxundasjön och Säbysjön.

De ämnen som har undersökts i sediment och fisk är bland annat metaller, polyaromatiska kolväten (PAH), polyklorerade bifenyler (PCB), Hexaklorbensen (HCB). I fiskundersökningar ingår även analys av perfluoroktansulfonat (PFOS).Förekomsten av läkemedelsrester kommer att studeras i abborre som infångats vid utflödena av Henriksdals och Käppala reningsverk.

Undersökningarna i sediment och fisk i Mälaren samt Oxundasjön och Säbysjön finansieras av Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Oxunda vattensamverkan. Sedimentundersökningen ingår i Länsstyrelsens och Stockholms stads miljöförvaltnings övervakningsprogram för miljögifter, medan fiskundersökningen utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet.

PCB och dioxinliknande ämnen i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken

Fisk fångad i Rosersbergsviken innehåller alltför höga halter miljögifter. Miljö- och hälsoskyddskontoret i Upplands Väsby kommun rekommenderar därför att barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande inte bör äta fisk fångad i viken. Fisk från Oxundasjön och Oxundaån bör inte någon äta.

IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt halterna av PCB i fisken från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken.Resultaten att halterna av de undersökta ämnena är oönskat höga.

Under våren gick kommunerna Upplands Väsby och Sigtuna ut med en avrådan från att äta fisk från Oxundasjön. Orsaken till rekommendationen var att IVL Svenska Miljöinstitutet gjort undersökningar som visade på mycket höga halter av PCB (polyklorerade bifenyler) i abborre och gädda från Oxundasjön. I tidigare studier har bland annat också PFOS (perfluoroktansulfonat) påvisats.

IVL har efter den första undersökningen också undersökt halterna av dioxiner i fisk från Oxundasjön. Undersökningen visade att halterna av denna typ av föroreningar också var förhöjda men mindre uttalat än för PCB.

− Sedan i våras när vi gick med ut med vår tidigare rekommendation har vi nu fått ett än tydligare underlag och vår rekommendation är därför fortsatt att ingen bör äta fisk från Oxundasjön eller Oxundaån, säger Lotta Glantz, chef på miljö- och hälsoskyddskontoret. Eftersom fisk från Oxundasjön också kan vandra upp i Väsbyån bör försiktighet även iakktas med fisk från Väsbyån, säger Lotta.

Då Oxundaån ansluter Oxundasjön till Rosersbergsviken (en del av Mälaren) har IVL också undersökt halterna av PCB i fisk från Rosersbergsviken. Undersökningen visar att halterna av PCB är lägre i Rosersbergsviken än i Oxundasjön, men ändå relativt höga.

− Upplands Väsby kommun har också tagit del av den dialog som Sigtuna kommun har haft med Livsmedelsverket. Livsmedelverkets bedömning är att det är rimligt att anta att även halterna av dioxinliknande ämnen är höga i Rosersbergsviken. Vår rekommendation är därför att barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande kvinnor inte bör äta fisk från Roserbergsviken, säger Lotta Glantz.

För övriga grupper, det vill säga vuxna män samt kvinnor som passerat barnafödande ålder, är rekommendationen att äta fisk från Roserbergsviken högst en gång per månad.

Sammanfattning av rekommendationerna:

Fisk från Oxundasjön, Oxundaån & Väsbyån
Vår rekommendation är att ingen bör äta fisk från Oxundasjön och Oxundaån. Detta gäller även för Väsbyån.

Fisk från Rosersbergsviken

Vår rekommendation är att barn, både flickor och pojkar, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande i barnafödande ålder inte bör äta fisk från Rosersbergsviken. För övriga grupper d.v.s. vuxna män samt kvinnor i ej barnafödande ålder är rekommendationen att äta fisk från Rosersbergsviken högst en gång per månad.

 

Kommunen avråder från att äta fisk från Oxundasjön

Vid en undersökning av potentiellt miljöstörande ämnen i Oxundaåsystemet, som delas mellan Sigtuna och Upplands Väsby kommuner, har det visat sig att undersökta abborrar och gäddor från Oxundasjön har mycket höga halter av PCB i kroppen. Studien bekräftar också de höga halter av PFOS i de nya proverna som tidigare hittades i ett regionalt projekt under hösten 2013. Upplands Väsby kommun avråder därför från att äta fisk från Oxundasjön tills vidare.

Upplands Väsby och Sigtuna har tillsammans låtit IVL; Svenska Miljöinstitutet, undersöka potentiellt miljöstörande ämnen i Oxundaåsystemet. Undersökningen har fokuserat på PCB (polyklorerade bifenyler) samt PFOS. Undersökningen, som nu har presenterats, visar på mycket höga halter av PCB i fisk, abborre och gädda från Oxundsajön.

Upplands Väsby kommun arbetar efter försiktighetsprincipen och vill därför i avvaktan på ytterligare utredningar bestämt avråda från att konsumera fisk fångad i Oxundasjön. Något som också konfirmeras av Livsmedelsverket, som har samma uppfattning.

-- Vi tar inga risker med människors hälsa. Därför avråder vi från konsumtion av fisk från Oxundasjön i avvaktan på ytterligare svar på beställda undersökningar, säger Anna Evertson, Miljöplanerare i Upplands Väsby kommun.

Upplands Väsby och Sigtuna kommuner kommer nu att vidare studera förekomsten av PCB i fisk, dels vidare spridning i sjösystemet, dels möjliga källor. Undersökningarna kommer att inrikta sig på insamling av sedimentprov från södra Fysingen, Oxundasjön vid utflödena av Verkaån respektive Väsbyån, Rosersbergsviken och ut mot Skarven samt insamla fisk från Rosersbergsviken.

Utredningarna ska ligga till grund för bedömning av vilka åtgärder som kan vidtas.

Senast uppdaterad: 2 juli 2018
Bygga, bo och miljö