Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

PCB-utsläpp i Väsbyån och Oxundasjön

Halterna av PCB är förhöjda i Oxundasjön och Väsbyån. Sedan 2013 har Upplands Väsby kommun gjort undersökningar för att utreda var det kommer från och hur omfattande läckaget är. Källan till utsläppet har lokaliserats till området kring Messingen och arbete pågår med att få en samlad bild av omfattningen. Kommunen kartlägger också de industrier som tidigare låg i området för att eventuellt kunna hitta en ansvarig.

Sedan de förhöjda halterna av PCB upptäcktes 2013 har Upplands Väsby kommun arbetat för att hitta källan och för att ringa in den påverkan som skett i Väsbyån, Oxundasjön samt spridningen ut till Mälaren. Arbetet görs tillsammans med Sigtuna kommun och med stöd av länsstyrelsen i Stockholm.

Källan till utsläppet är lokaliserad till kvarteret Messingen och de industrier som fanns där under 1900-talet. Flertalet undersökningar har gjorts för att skapa en bild av föroreningssituationen i mark och vatten. Kommunen har bland annat mätt halten PCB i sjön, ån och Rosersbergsviken, där undersökningarna tydligt visar att påslaget av PCB sker i höjd med stationen. Vi har även identifierat att den PCB som föroreningen består av har en specifik signatur (PCB 28 och PCB 52), vilket gör det möjligt att spåra och visa samband. Vid kvarter Messingen har vi bland annat tittat på gamla dagvattenbrunnar vid Väsbyåns strand, som på vissa platser visar förhöjda halter PCB i slammet. Även Peab har gjort undersökningar inom sina kvarter.

Undersökningen av marken vid Messingen där Peab håller på att bygga visade på höga halter av PCB. Peab har nu sanerat 5 ton i området.

Undersökningen av vattnet i Oxundasjön visar att sjön fungerar som sekundär källa för PCB då högre halter uppmäts i utflödet från sjön jämfört med inflödet.

De provtagningar som gjorts på fisken i Oxundasjön visar att den har anpassat sig till de förhöjda halterna av PCB och klarat sig bra. Kommunen avråder dock från konsumtion av fisk från Väsbyån, Oxundasjön och Rosersbergsviken.

Under våren 2017 gjordes en ny beräkning av den totala mängden PCB i Oxundasjöns botten. Beräkningen visar att det finns cirka fem ton PCB. Föroreningen finns framförallt i sjöns södra delar vid Väsbyåns utlopp. Exempel på möjliga åtgärder för att hantera föroreningen är muddring av sjöbotten, övertäckning av botten alternativt att låta föroreningen ligga orörd. Kommunen kommer att utreda vilken åtgärd som är lämpligast utifrån hänsyn till bland annat miljönytta, risk och kostnad samt planerar att söka bidrag från Naturvårdsverket för att finansiera åtgärden.

Kommunen fortsätter under 2017  att genomföra löpande vattenprovtagningar i Väsbyån, Verkaån, Marängsån och Oxundasjön för att bibehålla överblicken över halten PCB och för att kunna se att framtida åtgärder och marksanering får avsedd effekt.

Vi vet i dagsläget inte vad som orsakat de höga utsläppen. Källan är lokaliserad till kvarter Messingen och de industrier som fanns där under 1900-talet. Den senaste dateringen visar att de största utsläppen skedde under 1960-1980 talet. Dateringen baseras på att den industriella verksamheten i Messingen tog fart ordentligt på 1930-talet, och behöver bekräftas.

Kommunen håller nu på att färdigställa underlaget till den ansvarsutredning som ska göras under hösten. Ansvarsutredningen genomförs för att kunna avgöra om det går att peka ut någon ansvarig för utsläppet.

Flertalet rapporter har tagits fram inom PCB-projektet sedan 2013. Rapporterna finns tillgängliga på denna sida.

PCB står för polyklorerade bifenyler och har använts i bland annat kondensatorer och transformatorer, som mjukgörare i fogmassor mm. PCB förbjöds i öppen användning 1972 och fasades stegvis ut i slutna applikationer fram till att ett totalförbud infördes 1995. PCB har visats påverka människors immunförsvar, orsaka hudförändringar och vara cancerogent. Det är framför allt långvarig exponering som är hälsoskadligt. Under 1960-talet gjordes de första upptäckterna som tydde på att PCB även hade skadlig inverkan i miljön, t.ex. säl och havsörn i Östersjöområdet fick svårt att föröka sig.

Mört som ska analyseras. Foto: Anna Åhr Evertson

Mört som ska analyseras. Foto: Anna Åhr Evertson

Provtagning av bottensediment. Foto Anna Åhr Evertson

Provtagning av bottensediment. Foto Anna Åhr Evertson

Sidansvarig: Henrik de Joussineau de Tourdonnet
Senast uppdaterad 19 september 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster