PCB

Halterna av PCB är förhöjda i Oxundasjön och Väsbyån. Sedan 2013 har Upplands Väsby kommun gjort undersökningar för att utreda var det kommer från och hur omfattande läckaget är. Källan till utsläppet har lokaliserats till området kring Messingen och arbete pågår med att få en samlad bild av omfattningen. Kommunen kartlägger också de industrier som tidigare låg i området för att eventuellt kunna hitta en ansvarig.

Sedan de förhöjda halterna av PCB upptäcktes 2013 har Upplands Väsby kommun arbetat för att hitta källan och för att ringa in den påverkan som skett i Väsbyån, Oxundasjön samt spridningen ut till Mälaren. Arbetet görs tillsammans med Sigtuna kommun och med stöd av länsstyrelsen i Stockholm.

PCB står för polyklorerade bifenyler och har använts i bland annat kondensatorer och transformatorer, som mjukgörare i fogmassor mm. PCB förbjöds i öppen användning 1972 och fasades stegvis ut i slutna applikationer fram till att ett totalförbud infördes 1995. PCB har visats påverka människors immunförsvar, orsaka hudförändringar och vara cancerogent. Det är framför allt långvarig exponering som är hälsoskadligt. Under 1960-talet gjordes de första upptäckterna som tydde på att PCB även hade skadlig inverkan i miljön, t.ex. säl och havsörn i Östersjöområdet fick svårt att föröka sig.

Utsläppet av PCB lokaliserat till Messingen

Källan till utsläppet är lokaliserad till kvarteret Messingen och de industrier som fanns där under 1900-talet. Flertalet undersökningar har gjorts för att skapa en bild av föroreningssituationen i mark och vatten. Kommunen har bland annat mätt halten PCB i sjön, ån och Rosersbergsviken, där undersökningarna tydligt visar att påslaget av PCB sker i höjd med stationen. Vi har även identifierat att den PCB som föroreningen består av har en specifik signatur (PCB 28 och PCB 52), vilket gör det möjligt att spåra och visa samband. Vid kvarter Messingen har vi bland annat tittat på gamla dagvattenbrunnar vid Väsbyåns strand, som på vissa platser visar förhöjda halter PCB i slammet. Även Peab har gjort undersökningar inom sina kvarter.

Undersökning vid Messingen

Undersökningen av marken vid Messingen där Peab håller på att bygga visade på höga halter av PCB. Peab har nu sanerat 5 ton i området.

Undersökning i Oxundasjön

Undersökningen av vattnet i Oxundasjön visar att sjön fungerar som sekundär källa för PCB då högre halter uppmäts i utflödet från sjön jämfört med inflödet.

De provtagningar som gjorts på fisken i Oxundasjön visar att den har anpassat sig till de förhöjda halterna av PCB och klarat sig bra. Kommunen avråder dock från konsumtion av fisk från Väsbyån, Oxundasjön och Rosersbergsviken.

Under våren 2017 gjordes en ny beräkning av den totala mängden PCB i Oxundasjöns botten. Beräkningen visar att det finns cirka fem ton PCB. Föroreningen finns framförallt i sjöns södra delar vid Väsbyåns utlopp. Exempel på möjliga åtgärder för att hantera föroreningen är muddring av sjöbotten, övertäckning av botten alternativt att låta föroreningen ligga orörd. Kommunen kommer att utreda vilken åtgärd som är lämpligast utifrån hänsyn till bland annat miljönytta, risk och kostnad samt planerar att söka bidrag från Naturvårdsverket för att finansiera åtgärden.

Löpande arbete med vattenprovtagningar

Kommunen fortsätter under 2017 att genomföra löpande vattenprovtagningar i Väsbyån, Verkaån, Marängsån och Oxundasjön för att bibehålla överblicken över halten PCB och för att kunna se att framtida åtgärder och marksanering får avsedd effekt.

Orsaken till utsläppen är okänd

Vi vet i dagsläget inte vad som orsakat de höga utsläppen. Källan är lokaliserad till kvarter Messingen och de industrier som fanns där under 1900-talet. Den senaste dateringen visar att de största utsläppen skedde under 1960-1980 talet. Dateringen baseras på att den industriella verksamheten i Messingen tog fart ordentligt på 1930-talet, och behöver bekräftas.

Ansvarsutredning sker under hösten

Kommunen håller nu på att färdigställa underlaget till den ansvarsutredning som ska göras under hösten. Ansvarsutredningen genomförs för att kunna avgöra om det går att peka ut någon ansvarig för utsläppet.

Rapporter inom PCB-projektet

Flertalet rapporter har tagits fram inom PCB-projektet sedan 2013.

Tidigare nyheter gällande PCB-projektet

Här finns tidigare nyheter gällande PCB-projektet samlat.

Halterna av PCB är förhöjda i Oxundasjön och Väsbyån. Sedan 2013 har Upplands Väsby kommun gjort undersökningar för att utreda var det kommer från och hur omfattande läckaget är. Källan till utsläppet har lokaliserats till området kring Messingen och arbete pågår med att få en samlad bild av omfattningen. Kommunen kartlägger också de industrier som tidigare låg i området för att eventuellt kunna hitta en ansvarig.

Under våren 2017 har en ny beräkning av den totala mängden PCB i sedimenten på Oxundasjöns botten gjorts. Beräkningen visar att det finns cirka fem ton PCB i sedimenten, jämfört med den tidigare uppskattningen på tre ton. Föroreningen finns framförallt i sjöns södra delar vid Väsbyåns utlopp. Den nya beräkningen förändrar inte den påverkan som PCB har på sjön. IVL Svenska miljöinstitutet har genomfört en fiskhälsostudie på uppdrag av Naturvårdsverket som visar att fisken har anpassat sig till de förhöjda halterna av PCB och klarat sig relativt bra. Kommunen avråder dock från konsumtion av fisk från Väsbyån, Oxundasjön och Rosersbergsviken.

I kvarter Messingen, dit källan för utsläppet lokaliserats, har Peab hittills sanerat fem ton PCB. Saneringen genomfördes under hösten 2016 och jordmassorna transporterades bort för destruktion. Under 2017 har två luftprovtagningar genomförts i området. Resultatet från den första visar på förhöjda halter PCB, dock långt under de gränsvärden som finns. Resultatet från den andra provtagningen kommer under hösten. I slutet av 2016 togs prover av dricks- och dagvatten i Messingen. I dricksvattnet finns inga mätbara halter av PCB, däremot hittades förhöjda halter i dagvattnet. Analyserna visade även på förhöjda halter av klorerade lösningsmedel i en spolpost som stått oanvänd i flera år. Efter spolning fanns inga mätbara halter kvar och det finns inga risker med att använda dricksvattnet. Att klorerade lösningsmedel påträffades i spolposten tyder på att de finns i marken i Messingenområdet, vilket kommunen nu ska titta närmare på. Klorerade lösningsmedel användes tidigare som avfettningsmedel vid metallbehandling.

Källan till utsläppet är de industrier som fanns inom kvarter Messingen under 1900-talet. Kommunen gör just nu en historisk inventering med fokus på Väsbyverken och dess verksamhet. Kommunen har också gjort flertalet undersökningar för att få en bild av föroreningssituationen i mark och vatten och arbetar nu med att färdigställa underlaget till den ansvarsutredning som ska göras under hösten. Ansvarsutredningen genomförs för att kunna avgöra om det går att hitta någon ansvarig verksamhetsutövare. Den senaste dateringen visar att de största utsläppen skedde under 1960-1980 talet. Dateringen baseras på att den industriella verksamheten i Messingen tog fart ordentligt på 1930-talet, och behöver bekräftas.

Sedan de förhöjda halterna av PCB upptäcktes 2013 har Upplands Väsby kommun arbetat för att hitta källan och ringa in den påverkan som skett i Väsbyån, Oxundasjön samt spridningen ut till Mälaren. Arbetet görs tillsammans med Sigtuna kommun och med stöd av länsstyrelsen i Stockholm.

Miljögiftsprojekt - Provfiske och sedimentprovtagning i bland annat Oxundasjön, Mälaren och Stockholms skärgård

Syftet med projektet är att analysera hur höga halterna av olika miljögifter är i fisk som fångas i Stockholmsregionen och om föroreningarna på bottnarna ökar eller minskar.

Historiskt har det läckt ut miljögifter från industrier och tätorter till omgivande vattenområden via avlopp och dagvatten. ”Det vi vill ta reda på är vilka ämnen vi hittar och hur höga halterna är i Oxundasjön. Resultatet så här långt visar bland annat på höga halter av PFOS och PCB. Nu tar vi ytterligare prover för att kvalitetsgranska resultatet och sedan bestämma hur vi kan gå vidare i resten av Oxundaåns vattensystem.” säger Anna Åhr Evertson, miljöplanerare vid kontoret för samhällsbyggnad, Upplands Väsby kommun. ”Abborre är en relativt stationär fisk, och kan därför antas representera områdena där de fångas på ett bra sätt. Parallellt med detta har sedimentprovtagning genomförts vid ett drygt trettiotal platser i Mälaren samt även i Oxundasjön och Säbysjön.

De ämnen som har undersökts i sediment och fisk är bland annat metaller, polyaromatiska kolväten (PAH), polyklorerade bifenyler (PCB), Hexaklorbensen (HCB). I fiskundersökningar ingår även analys av perfluoroktansulfonat (PFOS).Förekomsten av läkemedelsrester kommer att studeras i abborre som infångats vid utflödena av Henriksdals och Käppala reningsverk.

Undersökningarna i sediment och fisk i Mälaren samt Oxundasjön och Säbysjön finansieras av Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Oxunda vattensamverkan. Sedimentundersökningen ingår i Länsstyrelsens och Stockholms stads miljöförvaltnings övervakningsprogram för miljögifter, medan fiskundersökningen utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet.

PCB och dioxinliknande ämnen i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken

Fisk fångad i Rosersbergsviken innehåller alltför höga halter miljögifter. Miljö- och hälsoskyddskontoret i Upplands Väsby kommun rekommenderar därför att barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande inte bör äta fisk fångad i viken. Fisk från Oxundasjön och Oxundaån bör inte någon äta.

IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt halterna av PCB i fisken från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken.Resultaten att halterna av de undersökta ämnena är oönskat höga.

Under våren gick kommunerna Upplands Väsby och Sigtuna ut med en avrådan från att äta fisk från Oxundasjön. Orsaken till rekommendationen var att IVL Svenska Miljöinstitutet gjort undersökningar som visade på mycket höga halter av PCB (polyklorerade bifenyler) i abborre och gädda från Oxundasjön. I tidigare studier har bland annat också PFOS (perfluoroktansulfonat) påvisats.

IVL har efter den första undersökningen också undersökt halterna av dioxiner i fisk från Oxundasjön. Undersökningen visade att halterna av denna typ av föroreningar också var förhöjda men mindre uttalat än för PCB.

− Sedan i våras när vi gick med ut med vår tidigare rekommendation har vi nu fått ett än tydligare underlag och vår rekommendation är därför fortsatt att ingen bör äta fisk från Oxundasjön eller Oxundaån, säger Lotta Glantz, chef på miljö- och hälsoskyddskontoret. Eftersom fisk från Oxundasjön också kan vandra upp i Väsbyån bör försiktighet även iakktas med fisk från Väsbyån, säger Lotta.

Då Oxundaån ansluter Oxundasjön till Rosersbergsviken (en del av Mälaren) har IVL också undersökt halterna av PCB i fisk från Rosersbergsviken. Undersökningen visar att halterna av PCB är lägre i Rosersbergsviken än i Oxundasjön, men ändå relativt höga.

− Upplands Väsby kommun har också tagit del av den dialog som Sigtuna kommun har haft med Livsmedelsverket. Livsmedelverkets bedömning är att det är rimligt att anta att även halterna av dioxinliknande ämnen är höga i Rosersbergsviken. Vår rekommendation är därför att barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande kvinnor inte bör äta fisk från Roserbergsviken, säger Lotta Glantz.

För övriga grupper, det vill säga vuxna män samt kvinnor som passerat barnafödande ålder, är rekommendationen att äta fisk från Roserbergsviken högst en gång per månad.

Sammanfattning av rekommendationerna:

Fisk från Oxundasjön, Oxundaån & Väsbyån
Vår rekommendation är att ingen bör äta fisk från Oxundasjön och Oxundaån. Detta gäller även för Väsbyån.

Fisk från Rosersbergsviken

Vår rekommendation är att barn, både flickor och pojkar, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande i barnafödande ålder inte bör äta fisk från Rosersbergsviken. För övriga grupper d.v.s. vuxna män samt kvinnor i ej barnafödande ålder är rekommendationen att äta fisk från Rosersbergsviken högst en gång per månad.

 

Kommunen avråder från att äta fisk från Oxundasjön

Vid en undersökning av potentiellt miljöstörande ämnen i Oxundaåsystemet, som delas mellan Sigtuna och Upplands Väsby kommuner, har det visat sig att undersökta abborrar och gäddor från Oxundasjön har mycket höga halter av PCB i kroppen. Studien bekräftar också de höga halter av PFOS i de nya proverna som tidigare hittades i ett regionalt projekt under hösten 2013. Upplands Väsby kommun avråder därför från att äta fisk från Oxundasjön tills vidare.

Upplands Väsby och Sigtuna har tillsammans låtit IVL; Svenska Miljöinstitutet, undersöka potentiellt miljöstörande ämnen i Oxundaåsystemet. Undersökningen har fokuserat på PCB (polyklorerade bifenyler) samt PFOS. Undersökningen, som nu har presenterats, visar på mycket höga halter av PCB i fisk, abborre och gädda från Oxundsajön.

Upplands Väsby kommun arbetar efter försiktighetsprincipen och vill därför i avvaktan på ytterligare utredningar bestämt avråda från att konsumera fisk fångad i Oxundasjön. Något som också konfirmeras av Livsmedelsverket, som har samma uppfattning.

-- Vi tar inga risker med människors hälsa. Därför avråder vi från konsumtion av fisk från Oxundasjön i avvaktan på ytterligare svar på beställda undersökningar, säger Anna Evertson, Miljöplanerare i Upplands Väsby kommun.

Upplands Väsby och Sigtuna kommuner kommer nu att vidare studera förekomsten av PCB i fisk, dels vidare spridning i sjösystemet, dels möjliga källor. Undersökningarna kommer att inrikta sig på insamling av sedimentprov från södra Fysingen, Oxundasjön vid utflödena av Verkaån respektive Väsbyån, Rosersbergsviken och ut mot Skarven samt insamla fisk från Rosersbergsviken.

Utredningarna ska ligga till grund för bedömning av vilka åtgärder som kan vidtas.

Bygga, bo och miljö