Gator

Alla gator och vägar har någon som ansvarar för skötsel och underhåll. Den som har det ansvaret kallas för väghållare. Det kan vara en myndighet, en samfällighet eller en privatperson.

De vägar i kommunen som underhålls av Trafikverket är följande:

  • Vallentunavägen
  • Mälarvägen, väster om Runsavägen
  • Sandavägen, öster om Gudbyvägen
  • Runsavägen
  • Almungavägen, norr om Eggebyvägen.

Vibrationer från trafik

Om du som fastighetsägare tycker att ditt hus skakar på grund av trafikvibrationer kan du anlita ett leverantör som utför vibrationsmätningar. Om vibrationerna är mer än 1,0 mm/sekund så bekostar kommunen mätningen och utreder även orsaken till vibrationerna. 

Fastighetsägare som upplever att byggnaden skakar på grund av trafikvibrationer anlitar en leverantör som utför erforderlig vibrationsmätning. Om vibrationerna är mer än 1,0 mm/sekund (gränsvärdet för måttlig störning) så bekostar kommunen mätningen och utreder även orsaken till vibrationerna. Om vibrationerna är lika med eller understiger 1,0 mm/sekund görs ingen utredning och fastighetsägaren bekostar mätningen.

Mätning enligt standard

För mätning hänvisas till den svensk standarden SS 460 48 61, ”Mätning och riktlinjer för bedömning av komfort i byggnader”. I standarden anges två skikt vad gäller riktvärden:

  1. Måttlig störning, 0,4-1,0 mm/sekund rms (vägd hastighet)
  2. Sannolik störning mer än 1,0 mm/sekund rms (vägd hastighet).

När riktvärdena i standarden togs fram gjordes bedömningen att mycket få människor upplever vibrationer under skiktet ”måttlig störning” som störande. Vibrationer i skiktet ”måttlig störning” ger i vissa fall anledning till klagomål. I skiktet ”sannolik störning” är vibrationerna kännbara och upplevs av många som störande.

Åtgärder

Om utredningen visar att den åtgärd som krävs är av mindre omfattning så genomförs den under pågående budgetår under förutsättningen att det ryms inom budgeten för aktuellt år.

En åtgärd som kräver en större vägombyggnad planeras in tillsammans med övriga investeringar.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Kom ihåg att klippa dina häckar, träd och buskar, det är ditt ansvar.

Belysning vid gator och gång- och cykelbanor ökar säkerheten för dig som trafikant. Det bidrar också till trevligare miljö.

Alla byggnader ska ha en adress. I Väsby är det namnberedningen som föreslår namn till gator och allmänna platser. Sedan tar kommunfullmäktige ett beslut.